آمار کل " صادرات به" کشور (ارمنستان) گمرک (منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ارمنستان 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 330,000 11,199,750,211 Rls. 359,432 $
2 12 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ارمنستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 242,000 9,111,705,018 Rls. 281,166 $
3 10 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ارمنستان 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 176,000 5,662,278,125 Rls. 175,000 $
4 9 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ارمنستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 88,000 3,123,169,020 Rls. 97,386 $
5 9 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ارمنستان 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 88,000 2,935,742,532 Rls. 91,636 $
6 12 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ارمنستان 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 88,000 2,923,145,216 Rls. 90,176 $
7 12 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ارمنستان 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 88,000 2,922,536,528 Rls. 90,176 $
8 7 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ارمنستان 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 88,000 2,912,439,420 Rls. 92,268 $
9 1 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ارمنستان 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 66,000 2,398,572,000 Rls. 79,200 $
10 5 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ارمنستان 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 66,000 2,246,962,598 Rls. 72,581 $
11 7 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ارمنستان 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 66,000 2,169,367,755 Rls. 68,727 $
12 4 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ارمنستان 39023099 ساير كوپليمر هاي پروپيلن به اشكال ابتدايي غير مذكور 66,000 1,974,523,320 Rls. 64,548 $
13 11 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ارمنستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 44,000 1,549,558,962 Rls. 47,868 $
14 5 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ارمنستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 44,000 1,546,714,380 Rls. 49,780 $
15 8 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ارمنستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 44,000 1,546,100,136 Rls. 48,693 $
16 9 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ارمنستان 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 44,000 1,467,871,266 Rls. 45,818 $
17 8 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ارمنستان 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 44,000 1,454,813,136 Rls. 45,818 $
18 11 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ارمنستان 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 44,000 1,415,968,750 Rls. 43,750 $
19 2 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ارمنستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 22,000 799,524,000 Rls. 26,400 $
20 12 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ارمنستان 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 22,000 780,901,440 Rls. 24,090 $
21 5 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ارمنستان 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 22,000 773,139,693 Rls. 24,883 $
22 10 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ارمنستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 22,000 772,706,560 Rls. 23,908 $
23 7 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ارمنستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 22,000 764,707,860 Rls. 24,346 $
24 6 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ارمنستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 22,000 758,012,710 Rls. 24,346 $
25 6 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ارمنستان 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 22,000 720,912,951 Rls. 23,067 $
مجموع کل
63,931,123,587 ريال
مجموع کل
2,015,063 دلار
[1]