آمار کل " صادرات به" کشور (آفريقاي جنوبي) گمرک (منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) آفريقاي جنوبي 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 29,002,411 167,292,151,607 Rls. 5,336,443 $
2 4 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) آفريقاي جنوبي 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 25,038,359 154,561,765,415 Rls. 5,007,671 $
3 8 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) آفريقاي جنوبي 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 11,963,431 119,537,613,160 Rls. 3,751,612 $
4 11 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) آفريقاي جنوبي 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 99,000 3,359,207,962 Rls. 103,801 $
5 8 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) آفريقاي جنوبي 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 13,750 481,829,856 Rls. 15,216 $
مجموع کل
445,232,568,000 ريال
مجموع کل
14,214,743 دلار
[1]