آمار کل " صادرات به" کشور ( تركيه) گمرک (منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) تركيه 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 38,500,000 265,940,864,000 Rls. 8,204,000 $
2 12 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) تركيه 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 4,455,000 158,171,567,400 Rls. 4,878,225 $
3 12 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) تركيه 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 1,122,000 37,686,752,992 Rls. 1,162,535 $
4 12 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) تركيه 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 88,000 3,032,322,304 Rls. 93,544 $
5 12 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) تركيه 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 22,000 765,439,008 Rls. 23,613 $
مجموع کل
465,596,945,704 ريال
مجموع کل
14,361,917 دلار
[1]