آمار کل " صادرات به" کشور (چين) گمرک (منطقه ويژه بوشهر1)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1395 منطقه ويژه بوشهر1 چين 27129090 سايرمومهاي نفتي ومعدني غيرمذکور درجاي ديگر 15,440,269 329,232,385,134 Rls. 10,216,359 $
2 3 1395 منطقه ويژه بوشهر1 چين 27129090 سايرمومهاي نفتي ومعدني غيرمذکور درجاي ديگر 3,995,568 91,009,050,120 Rls. 2,996,676 $
3 12 1395 منطقه ويژه بوشهر1 چين 21069080 کمكمل غذايي، 16,300 28,678,127,760 Rls. 884,692 $
4 8 1395 منطقه ويژه بوشهر1 چين 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 464,600 28,641,078,000 Rls. 894,000 $
5 8 1395 منطقه ويژه بوشهر1 چين 84253900 - - ساير (چرخهاي بدون موتور برقي ) غير مذكور در جاي ديگر 20,685 2,380,442,990 Rls. 74,709 $
6 8 1395 منطقه ويژه بوشهر1 چين 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 930 1,370,109,000 Rls. 43,000 $
7 7 1395 منطقه ويژه بوشهر1 چين 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 10,000 314,610,000 Rls. 10,000 $
8 5 1395 منطقه ويژه بوشهر1 چين 25202000 ک گچ 26,500 22,967,868 Rls. 742 $
مجموع کل
481,648,770,872 ريال
مجموع کل
15,120,178 دلار
[1]