آمار کل " صادرات به" کشور (ويتنام) گمرک (منطقه ويژه بوشهر1)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1395 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 03061700 ساير انواع ميگو. 1,783,709 288,465,855,633 Rls. 9,078,278 $
2 7 1395 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 03061700 ساير انواع ميگو. 1,868,217 269,678,885,335 Rls. 8,564,929 $
3 9 1395 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 03061700 ساير انواع ميگو. 897,691 155,099,500,065 Rls. 4,829,574 $
4 10 1395 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 03061700 ساير انواع ميگو. 196,090 37,210,730,812 Rls. 1,151,499 $
5 11 1395 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 03061700 ساير انواع ميگو. 217,936 33,854,275,344 Rls. 1,046,092 $
6 3 1395 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 382,614 29,004,304,602 Rls. 953,314 $
7 6 1395 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 426,705 26,273,459,770 Rls. 841,576 $
8 6 1395 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 03027900 سايرماهيها، تازه يا سردکرده غيرمذكور در رديفهاي 030271 ، 030272، 030273، 030274 362,095 23,423,749,370 Rls. 749,970 $
9 4 1395 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 338,000 22,021,732,400 Rls. 717,160 $
10 5 1395 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 388,518 21,679,258,556 Rls. 699,333 $
11 2 1395 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 157,348 19,420,576,218 Rls. 640,788 $
12 5 1395 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 03027900 سايرماهيها، تازه يا سردکرده غيرمذكور در رديفهاي 030271 ، 030272، 030273، 030274 279,203 19,010,371,296 Rls. 613,904 $
13 3 1395 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 03027900 سايرماهيها، تازه يا سردکرده غيرمذكور در رديفهاي 030271 ، 030272، 030273، 030274 274,770 15,067,155,778 Rls. 494,763 $
14 6 1395 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 03061700 ساير انواع ميگو. 98,400 14,806,759,680 Rls. 472,320 $
15 4 1395 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 03027900 سايرماهيها، تازه يا سردکرده غيرمذكور در رديفهاي 030271 ، 030272، 030273، 030274 254,447 14,071,145,597 Rls. 458,004 $
16 7 1395 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 03027900 سايرماهيها، تازه يا سردکرده غيرمذكور در رديفهاي 030271 ، 030272، 030273، 030274 201,650 11,423,386,530 Rls. 362,970 $
17 11 1395 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 03074100 ماهي مرکب و سرپاور ,زنده ,تازه يا سردکرده 56,749 9,554,848,626 Rls. 295,094 $
18 12 1395 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 03074100 ماهي مرکب و سرپاور ,زنده ,تازه يا سردکرده 56,416 9,506,284,246 Rls. 293,363 $
19 12 1395 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 03061700 ساير انواع ميگو. 60,035 9,142,694,129 Rls. 282,165 $
20 9 1395 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 03074100 ماهي مرکب و سرپاور ,زنده ,تازه يا سردکرده 53,646 8,375,712,555 Rls. 261,191 $
21 7 1395 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 75,883 7,515,155,061 Rls. 238,999 $
22 9 1395 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 03027900 سايرماهيها، تازه يا سردکرده غيرمذكور در رديفهاي 030271 ، 030272، 030273، 030274 75,740 7,337,310,234 Rls. 228,437 $
23 1 1395 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 03074900 ماهي مرکب و سرپاور (باستثناي زنده , تازه , يا سردکرده ) 54,420 6,586,996,800 Rls. 217,680 $
24 10 1395 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 03027900 سايرماهيها، تازه يا سردکرده غيرمذكور در رديفهاي 030271 ، 030272، 030273، 030274 52,096 6,274,882,000 Rls. 194,000 $
25 1 1395 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 03027900 سايرماهيها، تازه يا سردکرده غيرمذكور در رديفهاي 030271 ، 030272، 030273، 030274 80,200 6,169,914,000 Rls. 203,760 $
26 2 1395 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 03028900 ساير ماهي ها به غير از جگر وتخم ماهي غير مذكور در تعرفه هاي 030281، 030282، 030283، 030284، 030285 78,000 6,056,715,672 Rls. 199,932 $
27 8 1395 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 03027900 سايرماهيها، تازه يا سردکرده غيرمذكور در رديفهاي 030271 ، 030272، 030273، 030274 96,610 5,520,566,574 Rls. 173,898 $
28 12 1395 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 03072900 25,000 4,862,400,000 Rls. 150,000 $
29 11 1395 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 53,114 4,647,614,000 Rls. 143,600 $
30 8 1395 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 03074100 ماهي مرکب و سرپاور ,زنده ,تازه يا سردکرده 23,024 4,034,875,416 Rls. 126,632 $
31 2 1395 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 03074900 ماهي مرکب و سرپاور (باستثناي زنده , تازه , يا سردکرده ) 28,261 3,771,101,796 Rls. 124,348 $
32 1 1395 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 03033900 ساير ماهيهاي پهن (fish flat) ,يخ زده (باستثناي فلتان ,حلوا و کفشک ) جگر تخم و مني ماهي 28,500 2,574,225,000 Rls. 85,000 $
33 1 1395 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 45,350 2,471,796,990 Rls. 81,630 $
34 4 1395 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 03032900 خانواده ماهي ازاد، (باستثناي ماهي ازاد اقيانوس ارام ، اطلس ودانوب ) يخ زده به استثناي جگر ، تخم ومني ماهي 27,000 2,327,724,000 Rls. 75,600 $
35 2 1395 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 03027400 مارماهي (Anguila spp.) 28,701 2,141,317,793 Rls. 70,562 $
36 12 1395 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 03032600 مارماهي (Anguilla spp) يخ زده باستثناي جگر وتخم ماهي 25,694 2,080,700,120 Rls. 64,235 $
37 4 1395 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 03032600 مارماهي (Anguilla spp) يخ زده باستثناي جگر وتخم ماهي 20,000 1,724,240,000 Rls. 56,000 $
38 1 1395 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 03027400 مارماهي (Anguila spp.) 31,328 1,707,207,250 Rls. 56,390 $
39 10 1395 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 27,000 1,572,112,800 Rls. 48,600 $
40 9 1395 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 03032600 مارماهي (Anguilla spp) يخ زده باستثناي جگر وتخم ماهي 26,888 1,550,513,591 Rls. 48,398 $
41 9 1395 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 26,310 1,517,208,246 Rls. 47,358 $
42 3 1395 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 03027400 مارماهي (Anguila spp.) 26,244 1,440,134,251 Rls. 47,239 $
43 11 1395 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 03032600 مارماهي (Anguilla spp) يخ زده باستثناي جگر وتخم ماهي 26,760 1,311,349,500 Rls. 40,500 $
44 3 1395 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 03074900 ماهي مرکب و سرپاور (باستثناي زنده , تازه , يا سردکرده ) 8,500 1,034,926,000 Rls. 34,000 $
45 2 1395 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 03074100 ماهي مرکب و سرپاور ,زنده ,تازه يا سردکرده 3,848 466,316,032 Rls. 15,392 $
مجموع کل
1,123,787,989,668 ريال
مجموع کل
35,578,477 دلار
[1]