آمار کل " صادرات به" کشور (هند) گمرک (منطقه ويژه بوشهر1)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1395 منطقه ويژه بوشهر1 هند 27101940 روغن پايه معدني 11,405,644 420,566,427,264 Rls. 13,920,509 $
2 7 1395 منطقه ويژه بوشهر1 هند 38170010 الكيل بنزن خطي (LAB) 12,035,638 368,312,522,167 Rls. 11,734,747 $
3 12 1395 منطقه ويژه بوشهر1 هند 38170010 الكيل بنزن خطي (LAB) 4,008,134 152,604,877,937 Rls. 4,710,071 $
4 4 1395 منطقه ويژه بوشهر1 هند 27129090 سايرمومهاي نفتي ومعدني غيرمذکور درجاي ديگر 6,203,536 146,569,072,495 Rls. 4,759,045 $
5 9 1395 منطقه ويژه بوشهر1 هند 27129090 سايرمومهاي نفتي ومعدني غيرمذکور درجاي ديگر 6,240,038 134,967,878,526 Rls. 4,205,786 $
6 2 1395 منطقه ويژه بوشهر1 هند 38170010 الكيل بنزن خطي (LAB) 4,025,080 134,138,206,048 Rls. 4,427,588 $
7 10 1395 منطقه ويژه بوشهر1 هند 38170010 الكيل بنزن خطي (LAB) 3,992,101 129,220,317,269 Rls. 3,992,101 $
8 2 1395 منطقه ويژه بوشهر1 هند 27129090 سايرمومهاي نفتي ومعدني غيرمذکور درجاي ديگر 6,019,975 124,748,718,248 Rls. 4,117,663 $
9 1 1395 منطقه ويژه بوشهر1 هند 38170010 الكيل بنزن خطي (LAB) 3,861,903 122,704,239,480 Rls. 4,054,998 $
10 1 1395 منطقه ويژه بوشهر1 هند 27129090 سايرمومهاي نفتي ومعدني غيرمذکور درجاي ديگر 4,795,602 98,387,908,680 Rls. 3,251,418 $
11 12 1395 منطقه ويژه بوشهر1 هند 27129090 سايرمومهاي نفتي ومعدني غيرمذکور درجاي ديگر 3,042,007 83,794,974,342 Rls. 2,585,706 $
12 11 1395 منطقه ويژه بوشهر1 هند 27129090 سايرمومهاي نفتي ومعدني غيرمذکور درجاي ديگر 2,505,353 59,190,778,512 Rls. 1,828,908 $
13 12 1395 منطقه ويژه بوشهر1 هند 25221000 آهک زنده 54,963,274 35,607,391,880 Rls. 1,099,265 $
14 5 1395 منطقه ويژه بوشهر1 هند 27129090 سايرمومهاي نفتي ومعدني غيرمذکور درجاي ديگر 1,553,729 35,594,239,122 Rls. 1,149,759 $
15 9 1395 منطقه ويژه بوشهر1 هند 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 1,569,713 33,246,596,910 Rls. 1,036,010 $
16 4 1395 منطقه ويژه بوشهر1 هند 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 3,029,990 32,395,033,320 Rls. 1,062,620 $
17 4 1395 منطقه ويژه بوشهر1 هند 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 45,903 27,569,928,782 Rls. 898,658 $
18 12 1395 منطقه ويژه بوشهر1 هند 25202000 ک گچ 3,863,010 2,503,734,767 Rls. 77,265 $
19 8 1395 منطقه ويژه بوشهر1 هند 25202000 ک گچ 3,464,682 2,215,194,493 Rls. 69,697 $
20 9 1395 منطقه ويژه بوشهر1 هند 25202000 ک گچ 3,495,649 2,166,869,766 Rls. 67,481 $
21 10 1395 منطقه ويژه بوشهر1 هند 25202000 ک گچ 3,177,089 2,055,545,308 Rls. 63,532 $
22 11 1395 منطقه ويژه بوشهر1 هند 25202000 ک گچ 3,072,112 1,988,876,808 Rls. 61,440 $
23 7 1395 منطقه ويژه بوشهر1 هند 25202000 ک گچ 2,863,464 1,803,642,102 Rls. 57,268 $
24 6 1395 منطقه ويژه بوشهر1 هند 25202000 ک گچ 2,637,894 1,677,878,194 Rls. 53,726 $
25 5 1395 منطقه ويژه بوشهر1 هند 25202000 ک گچ 1,918,122 1,188,603,916 Rls. 38,362 $
26 2 1395 منطقه ويژه بوشهر1 هند 25202000 ک گچ 1,308,041 921,373,455 Rls. 30,390 $
27 3 1395 منطقه ويژه بوشهر1 هند 25202000 ک گچ 1,171,473 820,338,328 Rls. 26,908 $
28 4 1395 منطقه ويژه بوشهر1 هند 25202000 ک گچ 1,308,991 812,605,524 Rls. 26,471 $
29 12 1395 منطقه ويژه بوشهر1 هند 25202000 ک گچ 479,259 322,964,656 Rls. 9,962 $
30 1 1395 منطقه ويژه بوشهر1 هند 25202000 ک گچ 294,180 189,584,435 Rls. 6,261 $
31 12 1395 منطقه ويژه بوشهر1 هند 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 26,968 56,809,471 Rls. 1,753 $
32 11 1395 منطقه ويژه بوشهر1 هند 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 26,260 10,194,975 Rls. 315 $
مجموع کل
2,158,353,327,180 ريال
مجموع کل
69,425,683 دلار
[1]