آمار کل " صادرات به" کشور (كويت) گمرک (منطقه ويژه بوشهر1)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1395 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 61,282,698 67,078,296,380 Rls. 2,070,190 $
2 10 1395 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 46,713,755 55,770,119,316 Rls. 1,724,067 $
3 11 1395 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 45,002,141 50,613,163,760 Rls. 1,563,824 $
4 8 1395 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 34,192,604 32,602,471,317 Rls. 1,025,776 $
5 3 1395 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 21,999,180 20,058,178,588 Rls. 659,974 $
6 9 1395 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 46,194,755 17,806,866,141 Rls. 554,334 $
7 7 1395 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 25239090 سيمانهاي هيدروليک بجزسيمان کوره بلند وسيمان پوزولاني 18,442,000 17,432,294,670 Rls. 553,260 $
8 1 1395 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 40,263,562 14,015,196,383 Rls. 463,185 $
9 6 1395 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 34,131,344 12,768,130,681 Rls. 409,573 $
10 9 1395 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 12,673,000 12,305,610,069 Rls. 383,557 $
11 8 1395 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 14,432,000 11,374,007,472 Rls. 357,684 $
12 8 1395 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 25239090 سيمانهاي هيدروليک بجزسيمان کوره بلند وسيمان پوزولاني 11,523,000 10,956,973,080 Rls. 345,690 $
13 4 1395 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 27,648,725 10,180,457,781 Rls. 331,783 $
14 7 1395 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 12,725,184 9,648,167,235 Rls. 306,657 $
15 2 1395 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 24,470,833 8,901,887,541 Rls. 293,649 $
16 11 1395 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 22,823,930 8,864,103,270 Rls. 273,885 $
17 5 1395 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 23,538,035 8,797,701,506 Rls. 284,455 $
18 2 1395 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 9,406,256 8,549,137,352 Rls. 282,187 $
19 7 1395 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 22,580,228 8,527,013,325 Rls. 270,962 $
20 9 1395 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 25202000 ک گچ 10,898,519 8,208,559,839 Rls. 255,541 $
21 10 1395 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 03061700 ساير انواع ميگو. 48,000 7,916,102,400 Rls. 244,800 $
22 3 1395 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 20,224,683 7,394,288,357 Rls. 242,695 $
23 12 1395 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 25221000 آهک زنده 1,796,000 6,984,770,880 Rls. 215,520 $
24 5 1395 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 25202000 ک گچ 10,800,567 6,801,569,483 Rls. 219,596 $
25 9 1395 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 25221000 آهک زنده 1,750,000 6,743,253,600 Rls. 210,000 $
26 10 1395 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 25221000 آهک زنده 1,701,000 6,602,711,760 Rls. 204,120 $
27 4 1395 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 7,089,415 6,564,429,930 Rls. 212,682 $
28 5 1395 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 7,009,881 6,528,639,320 Rls. 210,296 $
29 4 1395 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 25202000 ک گچ 9,589,668 6,442,315,035 Rls. 209,754 $
30 7 1395 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 25202000 ک گچ 8,218,007 6,245,263,329 Rls. 198,609 $
31 8 1395 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 25202000 ک گچ 7,249,361 6,026,725,997 Rls. 189,420 $
32 10 1395 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 15,173,878 5,888,721,092 Rls. 182,086 $
33 10 1395 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 5,599,000 5,435,679,120 Rls. 167,970 $
34 2 1395 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 25202000 ک گچ 7,389,711 5,424,087,774 Rls. 178,834 $
35 3 1395 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 25202000 ک گچ 7,313,402 5,041,505,507 Rls. 165,484 $
36 12 1395 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 5,099,000 4,956,848,940 Rls. 152,970 $
37 11 1395 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 25202000 ک گچ 6,562,871 4,753,489,653 Rls. 146,877 $
38 1 1395 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 7,487,394 4,527,600,545 Rls. 149,747 $
39 6 1395 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 25202000 ک گچ 5,673,886 4,017,267,178 Rls. 128,590 $
40 6 1395 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 5,053,445 3,952,674,432 Rls. 126,336 $
41 10 1395 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 25202000 ک گچ 4,966,666 3,903,483,248 Rls. 120,736 $
42 6 1395 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 27,000 3,782,902,500 Rls. 121,500 $
43 5 1395 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 25221000 آهک زنده 2,408,000 3,729,828,450 Rls. 120,400 $
44 1 1395 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 27,000 3,679,627,500 Rls. 121,500 $
45 12 1395 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 25221000 آهک زنده 899,000 3,497,901,120 Rls. 107,880 $
46 11 1395 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 25221000 آهک زنده 856,000 3,324,430,080 Rls. 102,720 $
47 2 1395 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 25221000 آهک زنده 2,138,290 3,225,669,494 Rls. 106,414 $
48 2 1395 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 03023900 ساير ماهي هاي تن , تازه يا سرد کرده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 27,300 3,176,142,800 Rls. 104,800 $
49 12 1395 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 7,595,898 2,953,827,910 Rls. 91,149 $
50 6 1395 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 2,963,000 2,786,612,610 Rls. 88,890 $
51 10 1395 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 12141000 يونجه بصورت زبر وبه هم فشرده به صورت حبه 381,650 2,721,522,950 Rls. 84,108 $
52 8 1395 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 25221000 آهک زنده 1,679,000 2,666,723,350 Rls. 83,950 $
53 4 1395 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 2,808,000 2,576,901,600 Rls. 84,240 $
54 12 1395 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 25202000 ک گچ 2,834,100 2,501,075,504 Rls. 77,192 $
55 3 1395 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 25221000 آهک زنده 1,637,000 2,493,348,900 Rls. 81,850 $
56 1 1395 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 03023900 ساير ماهي هاي تن , تازه يا سرد کرده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 17,900 2,293,692,600 Rls. 75,800 $
57 8 1395 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 5,510,756 2,098,454,828 Rls. 66,129 $
58 12 1395 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 2,100,560 2,041,876,834 Rls. 63,017 $
59 6 1395 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 22,988 1,964,215,407 Rls. 63,217 $
60 3 1395 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 23080000 موا دنباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله برا ي تغذيه حيوا نات غيرمذکور 120,500 1,849,204,750 Rls. 60,850 $
61 12 1395 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 25202000 ک گچ 1,998,000 1,813,480,704 Rls. 55,944 $
62 11 1395 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 03023900 ساير ماهي هاي تن , تازه يا سرد کرده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 17,400 1,670,582,400 Rls. 51,606 $
63 8 1395 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 12141000 يونجه بصورت زبر وبه هم فشرده به صورت حبه 226,700 1,574,999,525 Rls. 49,575 $
64 2 1395 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 03027900 سايرماهيها، تازه يا سردکرده غيرمذكور در رديفهاي 030271 ، 030272، 030273، 030274 12,900 1,565,110,800 Rls. 51,600 $
65 2 1395 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 10,800 1,473,892,200 Rls. 48,600 $
66 10 1395 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 03019990 ساير ماهيهاي زنده غيرمذکور درجاي ديگر 14,000 1,358,574,000 Rls. 42,000 $
67 10 1395 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 20,160 1,304,795,520 Rls. 40,320 $
68 2 1395 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 5,000,000 1,261,911,420 Rls. 41,580 $
69 6 1395 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 25221000 آهک زنده 793,000 1,239,181,450 Rls. 39,650 $
70 11 1395 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 12141000 يونجه بصورت زبر وبه هم فشرده به صورت حبه 163,300 1,219,396,575 Rls. 37,675 $
71 6 1395 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 23080000 موا دنباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله برا ي تغذيه حيوا نات غيرمذکور 100,000 1,217,378,500 Rls. 39,100 $
72 7 1395 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 12141000 يونجه بصورت زبر وبه هم فشرده به صورت حبه 150,000 1,180,817,500 Rls. 37,500 $
73 8 1395 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 15,000 1,168,539,750 Rls. 36,750 $
74 1 1395 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 03019990 ساير ماهيهاي زنده غيرمذکور درجاي ديگر 8,000 1,138,716,000 Rls. 37,600 $
75 4 1395 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 25221000 آهک زنده 736,000 1,137,690,500 Rls. 36,950 $
76 6 1395 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 25210000 كاستين (Castines)؛ سنگ آهك يا سنگ سيمان. 3,026,553 1,128,436,578 Rls. 36,318 $
77 8 1395 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 70,000 1,015,569,399 Rls. 31,873 $
78 12 1395 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 03023900 ساير ماهي هاي تن , تازه يا سرد کرده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 14,500 1,004,557,000 Rls. 31,000 $
79 12 1395 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 12141000 يونجه بصورت زبر وبه هم فشرده به صورت حبه 145,800 923,042,000 Rls. 28,500 $
80 12 1395 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 12141000 يونجه بصورت زبر وبه هم فشرده به صورت حبه 134,200 869,803,880 Rls. 26,840 $
81 2 1395 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 9,384 781,818,576 Rls. 25,806 $
82 3 1395 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 10,044 765,352,800 Rls. 25,110 $
83 11 1395 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 9,308 753,459,330 Rls. 23,270 $
84 12 1395 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 7,700 748,601,700 Rls. 23,100 $
85 6 1395 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 12141000 يونجه بصورت زبر وبه هم فشرده به صورت حبه 94,557 735,276,840 Rls. 23,640 $
86 8 1395 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 2,373 683,516,304 Rls. 21,507 $
87 2 1395 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 23080000 موا دنباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله برا ي تغذيه حيوا نات غيرمذکور 147,000 668,710,350 Rls. 22,050 $
88 1 1395 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 25221000 آهک زنده 714,000 647,141,040 Rls. 21,420 $
89 12 1395 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 09092110 تخم گشنيز خرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي خرده فروشي 6,510 632,908,710 Rls. 19,530 $
90 5 1395 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 12141000 يونجه بصورت زبر وبه هم فشرده به صورت حبه 77,000 597,616,250 Rls. 19,250 $
91 2 1395 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 5,900 464,740,640 Rls. 15,340 $
92 2 1395 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 14,988 454,541,076 Rls. 14,988 $
93 9 1395 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 12141000 يونجه بصورت زبر وبه هم فشرده به صورت حبه 47,400 381,878,100 Rls. 11,850 $
94 6 1395 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 09092190 تخم گشنيز خرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غير خرده فروشي 6,940 377,357,295 Rls. 12,145 $
95 7 1395 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 25171010 قلوه سنگ, ريگ, ريگ هاي صاف وسنگ چخماق 334,000 368,433,730 Rls. 11,690 $
96 4 1395 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 23080000 موا دنباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله برا ي تغذيه حيوا نات غيرمذکور 80,400 368,191,800 Rls. 12,060 $
97 12 1395 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 03023900 ساير ماهي هاي تن , تازه يا سرد کرده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 2,750 356,664,000 Rls. 11,000 $
98 12 1395 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 887,220 345,011,276 Rls. 10,646 $
99 10 1395 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 03023900 ساير ماهي هاي تن , تازه يا سرد کرده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 3,500 339,553,200 Rls. 10,500 $
100 10 1395 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 104,000 336,419,200 Rls. 10,400 $
مجموع کل
606,047,390,391 ريال
مجموع کل
19,139,244 دلار