آمار کل " صادرات به" کشور (قطر) گمرک (منطقه ويژه بوشهر1)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1395 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 23080000 موا دنباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله برا ي تغذيه حيوا نات غيرمذکور 2,057,498 23,083,549,493 Rls. 758,655 $
2 2 1395 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 23080000 موا دنباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله برا ي تغذيه حيوا نات غيرمذکور 1,947,342 17,093,556,070 Rls. 563,791 $
3 9 1395 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 12141000 يونجه بصورت زبر وبه هم فشرده به صورت حبه 1,483,500 11,641,525,848 Rls. 362,745 $
4 1 1395 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 23080000 موا دنباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله برا ي تغذيه حيوا نات غيرمذکور 1,025,405 9,558,754,511 Rls. 315,861 $
5 8 1395 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 01041090 سايرحيوانات زنده از نوع گوسفند بجز گوسفند مولد نژاد خالص 59,500 9,447,935,000 Rls. 297,500 $
6 6 1395 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 12141000 يونجه بصورت زبر وبه هم فشرده به صورت حبه 1,074,270 8,379,663,121 Rls. 268,567 $
7 2 1395 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 2,434,906 8,221,269,551 Rls. 271,301 $
8 5 1395 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 12141000 يونجه بصورت زبر وبه هم فشرده به صورت حبه 1,050,765 7,992,002,562 Rls. 258,164 $
9 12 1395 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 2,625,470 7,743,515,675 Rls. 238,925 $
10 3 1395 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 25171010 قلوه سنگ, ريگ, ريگ هاي صاف وسنگ چخماق 2,328,500 7,669,843,350 Rls. 251,920 $
11 3 1395 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 2,103,077 7,340,803,200 Rls. 240,840 $
12 8 1395 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 12141000 يونجه بصورت زبر وبه هم فشرده به صورت حبه 970,791 7,197,090,783 Rls. 208,140 $
13 12 1395 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 6,202,048 6,986,328,736 Rls. 215,521 $
14 9 1395 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 1,773,000 6,840,892,680 Rls. 212,680 $
15 12 1395 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 12141000 يونجه بصورت زبر وبه هم فشرده به صورت حبه 786,685 6,141,445,878 Rls. 189,534 $
16 4 1395 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 12141000 يونجه بصورت زبر وبه هم فشرده به صورت حبه 773,836 5,922,924,677 Rls. 192,543 $
17 8 1395 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 25171010 قلوه سنگ, ريگ, ريگ هاي صاف وسنگ چخماق 3,396,000 5,693,762,064 Rls. 178,528 $
18 8 1395 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 12130000 كاه و پوست غلات، آمادهکنشده، حتي قطعهکقطعه شده، آسيابکشده، فشرده شده (Pressed) يا به هم فشرده به شكل حبه. 486,270 5,596,955,259 Rls. 175,969 $
19 8 1395 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 48,000 5,343,660,000 Rls. 168,000 $
20 4 1395 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 12130000 كاه و پوست غلات، آمادهکنشده، حتي قطعهکقطعه شده، آسيابکشده، فشرده شده (Pressed) يا به هم فشرده به شكل حبه. 453,436 5,104,876,019 Rls. 165,821 $
21 2 1395 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 48,000 5,088,804,000 Rls. 168,000 $
22 8 1395 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 1,312,712 4,953,312,000 Rls. 156,000 $
23 4 1395 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 23080000 موا دنباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله برا ي تغذيه حيوا نات غيرمذکور 406,060 4,861,630,122 Rls. 158,770 $
24 10 1395 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 01041090 سايرحيوانات زنده از نوع گوسفند بجز گوسفند مولد نژاد خالص 30,000 4,849,680,000 Rls. 150,000 $
25 7 1395 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 12141000 يونجه بصورت زبر وبه هم فشرده به صورت حبه 602,236 4,734,334,649 Rls. 150,560 $
26 6 1395 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 1,274,390 4,716,371,335 Rls. 151,369 $
27 11 1395 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 12141000 يونجه بصورت زبر وبه هم فشرده به صورت حبه 590,221 4,635,868,168 Rls. 143,231 $
28 12 1395 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 25171010 قلوه سنگ, ريگ, ريگ هاي صاف وسنگ چخماق 1,862,500 4,486,263,040 Rls. 138,420 $
29 6 1395 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 12130000 كاه و پوست غلات، آمادهکنشده، حتي قطعهکقطعه شده، آسيابکشده، فشرده شده (Pressed) يا به هم فشرده به شكل حبه. 413,651 4,481,546,344 Rls. 143,698 $
30 10 1395 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 1,276,000 4,441,026,800 Rls. 137,200 $
31 5 1395 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 25171010 قلوه سنگ, ريگ, ريگ هاي صاف وسنگ چخماق 4,809,400 4,392,181,445 Rls. 141,797 $
32 9 1395 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 07031000 پيازوموسير 442,000 4,309,161,120 Rls. 134,160 $
33 9 1395 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 36,000 4,043,466,000 Rls. 126,000 $
34 3 1395 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 76169900 -- ساير مصنوعات از الومينيوم غيرمذكور 40,300 3,713,537,500 Rls. 122,000 $
35 1 1395 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 84136020 تلمبه هاي پره ا ي وپره پيستوني 16,335 3,709,050,800 Rls. 122,512 $
36 10 1395 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 23080000 موا دنباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله برا ي تغذيه حيوا نات غيرمذکور 296,940 3,635,045,524 Rls. 112,296 $
37 8 1395 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 07031000 پيازوموسير 325,000 3,311,885,300 Rls. 104,323 $
38 9 1395 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 01041090 سايرحيوانات زنده از نوع گوسفند بجز گوسفند مولد نژاد خالص 20,000 3,215,100,000 Rls. 100,000 $
39 11 1395 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 12130000 كاه و پوست غلات، آمادهکنشده، حتي قطعهکقطعه شده، آسيابکشده، فشرده شده (Pressed) يا به هم فشرده به شكل حبه. 338,044 3,129,040,456 Rls. 96,672 $
40 9 1395 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 12130000 كاه و پوست غلات، آمادهکنشده، حتي قطعهکقطعه شده، آسيابکشده، فشرده شده (Pressed) يا به هم فشرده به شكل حبه. 346,754 3,123,453,975 Rls. 97,347 $
41 9 1395 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 25171010 قلوه سنگ, ريگ, ريگ هاي صاف وسنگ چخماق 1,802,000 3,017,411,370 Rls. 93,810 $
42 5 1395 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 12130000 كاه و پوست غلات، آمادهکنشده، حتي قطعهکقطعه شده، آسيابکشده، فشرده شده (Pressed) يا به هم فشرده به شكل حبه. 270,189 2,952,684,210 Rls. 95,348 $
43 9 1395 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 27,500 2,880,276,000 Rls. 89,600 $
44 2 1395 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 25174900 دا نه دا نه ها(granules) ,ترا شه ها و پودرسنگ ها (باستثناي مرمر) 7,267,003 2,855,934,664 Rls. 94,132 $
45 12 1395 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 12130000 كاه و پوست غلات، آمادهکنشده، حتي قطعهکقطعه شده، آسيابکشده، فشرده شده (Pressed) يا به هم فشرده به شكل حبه. 298,110 2,849,930,383 Rls. 87,949 $
46 7 1395 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 01041090 سايرحيوانات زنده از نوع گوسفند بجز گوسفند مولد نژاد خالص 18,000 2,840,850,000 Rls. 90,000 $
47 4 1395 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 01041090 سايرحيوانات زنده از نوع گوسفند بجز گوسفند مولد نژاد خالص 19,556 2,762,011,600 Rls. 89,800 $
48 12 1395 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 24,000 2,720,928,000 Rls. 84,000 $
49 11 1395 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 24,000 2,718,660,000 Rls. 84,000 $
50 3 1395 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 08062050 آفتابي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 24,000 2,551,080,000 Rls. 84,000 $
51 2 1395 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 08062050 آفتابي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 24,000 2,549,316,000 Rls. 84,000 $
52 5 1395 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 28365000 کربنات کلسيم 281,000 2,445,682,000 Rls. 79,000 $
53 3 1395 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 10,170 2,383,680,420 Rls. 78,507 $
54 9 1395 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 23080000 موا دنباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله برا ي تغذيه حيوا نات غيرمذکور 267,129 2,314,411,605 Rls. 72,060 $
55 8 1395 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 08071100 هندوا نه , تازه 310,000 2,289,890,400 Rls. 72,062 $
56 12 1395 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 23080000 موا دنباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله برا ي تغذيه حيوا نات غيرمذکور 259,680 2,226,009,818 Rls. 68,714 $
57 7 1395 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 12130000 كاه و پوست غلات، آمادهکنشده، حتي قطعهکقطعه شده، آسيابکشده، فشرده شده (Pressed) يا به هم فشرده به شكل حبه. 193,809 2,202,328,144 Rls. 70,095 $
58 1 1395 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 20,000 2,118,200,000 Rls. 70,000 $
59 12 1395 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 18,600 2,109,695,700 Rls. 65,100 $
60 10 1395 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 12141000 يونجه بصورت زبر وبه هم فشرده به صورت حبه 301,600 2,080,194,944 Rls. 64,301 $
61 8 1395 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 73211200 وسائل خورا ک پزي, خورا ک گرم کن, باسوخت مايع, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 6,000 2,055,163,500 Rls. 64,500 $
62 1 1395 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 4,050 2,023,126,875 Rls. 66,825 $
63 8 1395 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 76161090 ساير مصنوعات از آلومينيوم غير از ميخ پرچ 15,830 2,014,382,760 Rls. 63,320 $
64 7 1395 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 18,000 1,978,830,000 Rls. 63,000 $
65 5 1395 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 76169900 -- ساير مصنوعات از الومينيوم غيرمذكور 25,275 1,956,174,104 Rls. 63,188 $
66 5 1395 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 18,000 1,950,102,000 Rls. 63,000 $
67 12 1395 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 25171010 قلوه سنگ, ريگ, ريگ هاي صاف وسنگ چخماق 1,100,000 1,944,960,000 Rls. 60,000 $
68 6 1395 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 23080000 موا دنباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله برا ي تغذيه حيوا نات غيرمذکور 157,720 1,923,852,165 Rls. 61,667 $
69 2 1395 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 18,000 1,911,987,000 Rls. 63,000 $
70 1 1395 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 7,500 1,882,879,950 Rls. 62,250 $
71 11 1395 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 23080000 موا دنباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله برا ي تغذيه حيوا نات غيرمذکور 149,820 1,859,043,290 Rls. 57,436 $
72 10 1395 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 76169900 -- ساير مصنوعات از الومينيوم غيرمذكور 22,844 1,848,879,140 Rls. 57,110 $
73 4 1395 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 85,000 1,749,623,370 Rls. 57,030 $
74 7 1395 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 76169900 -- ساير مصنوعات از الومينيوم غيرمذكور 22,000 1,727,550,000 Rls. 55,000 $
75 5 1395 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 123,000 1,718,340,750 Rls. 55,350 $
76 12 1395 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 76169900 -- ساير مصنوعات از الومينيوم غيرمذكور 21,075 1,707,290,441 Rls. 52,688 $
77 5 1395 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 450,000 1,671,732,000 Rls. 54,000 $
78 8 1395 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 23080000 موا دنباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله برا ي تغذيه حيوا نات غيرمذکور 134,500 1,670,061,033 Rls. 52,589 $
79 8 1395 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 85,000 1,620,837,000 Rls. 51,004 $
80 11 1395 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 39252000 درب و پنجره و چارچوب آنها و آستانه در ا ز موا د پلاستيکي 2,400 1,585,738,000 Rls. 49,000 $
81 10 1395 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 73065010 لوله وپروفيل , جوش دا ده شده,باسطح مقطع مدور,ا زسايرفولادهاي ممزوج, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 8,000 1,546,848,000 Rls. 48,000 $
82 8 1395 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 76169900 -- ساير مصنوعات از الومينيوم غيرمذكور 18,600 1,476,468,000 Rls. 46,500 $
83 9 1395 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 76169900 -- ساير مصنوعات از الومينيوم غيرمذكور 18,191 1,459,434,498 Rls. 45,478 $
84 6 1395 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 5,250 1,430,248,495 Rls. 45,937 $
85 9 1395 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 08071100 هندوا نه , تازه 180,000 1,429,014,300 Rls. 44,500 $
86 10 1395 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 73211200 وسائل خورا ک پزي, خورا ک گرم کن, باسوخت مايع, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 7,756 1,409,308,800 Rls. 43,600 $
87 11 1395 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 76169900 -- ساير مصنوعات از الومينيوم غيرمذكور 17,335 1,403,241,102 Rls. 43,338 $
88 4 1395 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 5,640 1,366,933,524 Rls. 44,556 $
89 10 1395 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 25171010 قلوه سنگ, ريگ, ريگ هاي صاف وسنگ چخماق 527,000 1,364,677,040 Rls. 42,160 $
90 12 1395 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 12141000 يونجه بصورت زبر وبه هم فشرده به صورت حبه 179,600 1,302,312,900 Rls. 40,175 $
91 2 1395 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 76169900 -- ساير مصنوعات از الومينيوم غيرمذكور 17,141 1,298,244,192 Rls. 42,852 $
92 8 1395 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 25202000 ک گچ 1,480,360 1,287,351,504 Rls. 40,502 $
93 3 1395 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 2,480 1,241,881,080 Rls. 40,920 $
94 2 1395 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 2,440 1,219,716,960 Rls. 40,260 $
95 10 1395 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 3,900 1,219,109,580 Rls. 37,830 $
96 10 1395 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 148,190 1,192,049,430 Rls. 36,854 $
97 6 1395 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 25171010 قلوه سنگ, ريگ, ريگ هاي صاف وسنگ چخماق 1,341,000 1,189,694,550 Rls. 37,950 $
98 5 1395 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 13,625 1,159,815,426 Rls. 37,469 $
99 7 1395 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 09092110 تخم گشنيز خرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي خرده فروشي 12,980 1,123,000,395 Rls. 35,695 $
100 2 1395 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 4,800 1,119,740,160 Rls. 36,960 $
مجموع کل
370,739,931,627 ريال
مجموع کل
11,809,331 دلار