آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (منطقه ويژه بوشهر1)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1395 منطقه ويژه بوشهر1 ترکيه 38170090 ا لکيل بنزنهامخلوطشده وا لکيل نفتالن هاي مخلوط شده بجز ا لکيل بنزن خطي وتعرفه هاي مشمول شماره هاي 2707و2902 3,000,203 62,873,214,768 Rls. 1,980,134 $
مجموع کل
62,873,214,768 ريال
مجموع کل
1,980,134 دلار
[1]