آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (منطقه ويژه بوشهر1)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1395 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 24,607,383 954,391,181,898 Rls. 30,021,007 $
2 4 1395 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 25,477,413 951,051,560,935 Rls. 31,082,444 $
3 2 1395 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 25,478,930 941,974,701,804 Rls. 31,084,295 $
4 1 1395 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 25,515,960 941,304,773,228 Rls. 31,129,471 $
5 3 1395 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 20,609,181 764,754,459,992 Rls. 25,143,201 $
6 6 1395 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 19,109,724 726,809,296,042 Rls. 23,313,862 $
7 8 1395 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 15,314,158 590,229,371,410 Rls. 18,683,272 $
8 10 1395 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 39,357,068 508,824,576,818 Rls. 15,742,826 $
9 5 1395 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 13,223,137 498,914,935,384 Rls. 16,132,227 $
10 11 1395 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 32,496,606 420,684,011,107 Rls. 12,998,642 $
11 10 1395 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 27090010 ميعانات گازي 27,000,000 342,319,219,200 Rls. 10,591,560 $
12 7 1395 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 8,444,468 323,313,086,098 Rls. 10,302,251 $
13 1 1395 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 27101240 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 7,588,412 280,281,802,325 Rls. 9,257,863 $
14 9 1395 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 17,485,703 224,253,381,876 Rls. 6,994,281 $
15 9 1395 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 4,469,968 173,760,441,543 Rls. 5,423,743 $
16 12 1395 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 9,912,425 128,464,084,652 Rls. 3,964,969 $
17 8 1395 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 9,192,000 101,953,874,400 Rls. 3,217,200 $
18 12 1395 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 4,980,688 64,581,586,400 Rls. 1,992,275 $
19 12 1395 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 4,240,946 57,717,938,989 Rls. 1,781,197 $
20 8 1395 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 03061700 ساير انواع ميگو. 155,812 26,130,774,076 Rls. 823,831 $
21 12 1395 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 1,760,370 24,195,205,152 Rls. 746,397 $
22 7 1395 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 03061700 ساير انواع ميگو. 120,108 19,473,340,385 Rls. 617,941 $
23 4 1395 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 03061700 ساير انواع ميگو. 44,961 6,654,401,405 Rls. 215,597 $
24 12 1395 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 14,568,336 5,666,965,120 Rls. 174,820 $
25 12 1395 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 03061700 ساير انواع ميگو. 24,000 4,664,448,000 Rls. 144,000 $
26 12 1395 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 04090000 عسل طبيعي 24,300 3,543,158,700 Rls. 109,350 $
27 2 1395 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 03061700 ساير انواع ميگو. 24,168 3,516,025,854 Rls. 116,006 $
28 6 1395 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 03061700 ساير انواع ميگو. 22,644 3,313,573,510 Rls. 106,426 $
29 3 1395 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 04090000 عسل طبيعي 24,000 3,287,412,000 Rls. 108,000 $
30 8 1395 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 34,800 3,160,425,130 Rls. 99,805 $
31 11 1395 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 12,863 2,081,490,660 Rls. 64,315 $
32 8 1395 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 04090000 عسل طبيعي 13,500 1,931,667,750 Rls. 60,750 $
33 8 1395 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 540,000 1,888,741,800 Rls. 59,400 $
34 2 1395 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 4,866,352 1,770,975,492 Rls. 58,396 $
35 3 1395 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 03061700 ساير انواع ميگو. 12,276 1,758,604,560 Rls. 57,697 $
36 12 1395 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 25202000 ک گچ 657,000 1,711,564,800 Rls. 52,800 $
37 7 1395 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 399,826 1,381,411,800 Rls. 43,980 $
38 7 1395 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 19,237 1,089,387,463 Rls. 34,627 $
39 6 1395 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 22019000 ساير آبهاي شيرين نشده , يخ و برف 239,000 910,374,960 Rls. 29,040 $
40 12 1395 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 23080000 موا دنباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله برا ي تغذيه حيوا نات غيرمذکور 100,000 797,433,600 Rls. 24,600 $
41 2 1395 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 25202000 ک گچ 1,097,000 664,927,720 Rls. 21,940 $
42 11 1395 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 10,900 635,275,980 Rls. 19,620 $
43 6 1395 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 25202000 ک گچ 709,000 621,046,950 Rls. 19,850 $
44 10 1395 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 25202000 ک گچ 797,000 517,984,000 Rls. 16,000 $
45 3 1395 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 25202000 ک گچ 785,000 478,777,872 Rls. 15,708 $
46 8 1395 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 25202000 ک گچ 711,000 451,513,440 Rls. 14,220 $
47 8 1395 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 73199090 ساير غير از سوزن دوزندگي ،رفوگري يا گلدوزي وقلاب دوزي 4,907 398,453,278 Rls. 12,583 $
48 5 1395 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 25202000 ک گچ 521,000 322,540,680 Rls. 10,420 $
49 10 1395 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 94039000 ا جزا ءوقطعات مبلهاي مشمول 9403 2,520 293,651,568 Rls. 9,072 $
50 10 1395 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 68101190 سايربلوک و آجربرا ي ساختمان بجزا زبتون سبک, به شکل چهارگوش يالوح وهمانند 120,000 271,290,600 Rls. 8,400 $
51 8 1395 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 11,136 270,439,500 Rls. 8,500 $
52 8 1395 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 73121090 سايرمفتولهاي به هم تابيده طناب وکابل ا زا هن يافولاد,عايق نشده برا ي مصرف برق 14,596 264,542,137 Rls. 8,320 $
53 7 1395 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 20029010 رب گوجه فرنگي 4,100 232,182,180 Rls. 7,380 $
54 12 1395 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 87089329 اجزاوقطعات کلاچ ،بجزلنت کلاچ وبجزرديف شماره 87089321 2,323 172,508,248 Rls. 5,324 $
55 9 1395 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 94035010 مبلهاي صنايع دستي مورد مصرف در اتاق خواب(خراطي ، معرق ، خاتم، منبت و...) 1,100 127,317,960 Rls. 3,960 $
56 8 1395 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 33079090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديفهاي 33071000 لغايت 33079010 3,150 95,589,000 Rls. 3,000 $
57 12 1395 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 84304190 ساير ماشين آلات سوراخ کردن زمين يا چاه کنده : قادر به حرکت بدون نيروي محرکه خارجي ( خودرو ) بجزانواع دريل واگن تا شش اينچ 4,660 83,791,572 Rls. 2,586 $
58 8 1395 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 2,700 79,657,500 Rls. 2,500 $
59 1 1395 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 85167900 دستگاه هاي ا لکتروترميک برا ي مصارف خانگي ,که در جاي ديگر مذکور نباشد 2,963 68,902,020 Rls. 2,277 $
60 5 1395 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 990 65,011,800 Rls. 2,100 $
61 2 1395 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 7,600 60,698,000 Rls. 2,000 $
62 8 1395 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 68101110 بلوك وآجر براي ساختمان از بتون سبك (بر پايه پوكه خرد شده، سرباره يا گدازه، دانهکبندي شده) 40,000 50,875,200 Rls. 1,600 $
63 9 1395 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 84659100 ماشين هاي ا ره کردن برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, وغيره 250 40,188,750 Rls. 1,250 $
64 6 1395 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 69149090 اشياءسراميكي كه درجاي ديگر ذكر نشده (به استثناي چيني ) 550 27,839,616 Rls. 896 $
65 1 1395 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 433 16,643,000 Rls. 550 $
66 10 1395 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 4,000 4,532,360 Rls. 140 $
67 1 1395 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 10 907,800 Rls. 30 $
68 1 1395 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 40 453,900 Rls. 15 $
مجموع کل
9,120,829,208,949 ريال
مجموع کل
292,804,604 دلار
[1]