آمار کل " صادرات به" کشور ( امارات متحده عربي) گمرک (منطقه ويژه بوشهر1)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1395 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 4,980,688 64,581,586,400 Rls. 1,992,275 $
2 12 1395 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 1,760,370 24,195,205,152 Rls. 746,397 $
3 12 1395 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 23080000 موا دنباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله برا ي تغذيه حيوا نات غيرمذکور 100,000 797,433,600 Rls. 24,600 $
مجموع کل
89,574,225,152 ريال
مجموع کل
2,763,272 دلار
[1]