آمار کل " صادرات به" کشور (هند) گمرک (منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1395 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم هند 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 277,680 9,209,662,200 Rls. 303,680 $
2 2 1395 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم هند 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 158,360 8,645,910,696 Rls. 285,048 $
3 3 1395 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم هند 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 172,780 5,680,793,800 Rls. 186,780 $
4 12 1395 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم هند 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 238,840 5,316,505,304 Rls. 164,072 $
5 11 1395 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم هند 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 220,000 4,628,598,000 Rls. 143,000 $
6 1 1395 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم هند 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 118,840 4,021,328,400 Rls. 132,840 $
7 10 1395 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم هند 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 160,000 3,404,420,903 Rls. 105,287 $
8 9 1395 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم هند 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 120,155 2,506,184,700 Rls. 78,100 $
9 8 1395 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم هند 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 120,695 2,493,349,447 Rls. 78,451 $
10 3 1395 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم هند 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 41,315 2,266,706,160 Rls. 74,367 $
11 7 1395 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم هند 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 100,000 2,043,574,000 Rls. 65,000 $
12 12 1395 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم هند 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 42,300 1,782,555,840 Rls. 54,990 $
13 4 1395 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم هند 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 20,000 1,099,080,000 Rls. 36,000 $
14 1 1395 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم هند 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 20,000 1,090,260,000 Rls. 36,000 $
15 6 1395 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم هند 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 33,695 917,351,814 Rls. 29,434 $
16 12 1395 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم هند 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 42,030 885,572,704 Rls. 27,319 $
17 10 1395 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم هند 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 20,000 841,594,000 Rls. 26,000 $
18 11 1395 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم هند 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 20,000 841,412,000 Rls. 26,000 $
19 8 1395 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم هند 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 19,390 801,506,979 Rls. 25,207 $
مجموع کل
58,476,366,947 ريال
مجموع کل
1,877,575 دلار
[1]