آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي لرستان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1395 منطقه ويژه اقتصادي لرستان ترکيه 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 943,000 38,202,183,500 Rls. 1,225,900 $
2 5 1395 منطقه ويژه اقتصادي لرستان ترکيه 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 322,000 12,995,437,000 Rls. 418,600 $
3 7 1395 منطقه ويژه اقتصادي لرستان ترکيه 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 253,000 10,381,728,500 Rls. 328,900 $
4 9 1395 منطقه ويژه اقتصادي لرستان ترکيه 72022900 فروسيلسيوم دا را ي 55% وزني ياکمترسيلسيوم. 368,000 8,857,116,000 Rls. 276,000 $
5 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي لرستان ترکيه 72022900 فروسيلسيوم دا را ي 55% وزني ياکمترسيلسيوم. 322,000 7,825,462,500 Rls. 241,500 $
6 6 1395 منطقه ويژه اقتصادي لرستان ترکيه 72022900 فروسيلسيوم دا را ي 55% وزني ياکمترسيلسيوم. 276,000 6,444,945,000 Rls. 207,000 $
7 8 1395 منطقه ويژه اقتصادي لرستان ترکيه 72022900 فروسيلسيوم دا را ي 55% وزني ياکمترسيلسيوم. 135,000 3,206,182,500 Rls. 101,250 $
8 11 1395 منطقه ويژه اقتصادي لرستان ترکيه 72022900 فروسيلسيوم دا را ي 55% وزني ياکمترسيلسيوم. 115,000 2,792,688,750 Rls. 86,250 $
9 6 1395 منطقه ويژه اقتصادي لرستان ترکيه 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 20,194 943,110,285 Rls. 30,291 $
10 11 1395 منطقه ويژه اقتصادي لرستان ترکيه 38244090 سايرافزودني هاي آماده براي سيمان ، ملاط و بتون غير مذکوردرجاي ديگر 24,370 189,335,563 Rls. 5,849 $
11 6 1395 منطقه ويژه اقتصادي لرستان ترکيه 38244090 سايرافزودني هاي آماده براي سيمان ، ملاط و بتون غير مذکوردرجاي ديگر 23,670 177,735,190 Rls. 5,681 $
مجموع کل
92,015,924,788 ريال
مجموع کل
2,927,221 دلار
[1]