آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي لرستان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي لرستان افغانستان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 84,337 103,185,332,238 Rls. 3,184,066 $
2 10 1395 منطقه ويژه اقتصادي لرستان افغانستان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 23,174 40,202,219,814 Rls. 1,241,857 $
3 8 1395 منطقه ويژه اقتصادي لرستان افغانستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 695,558 33,136,700,120 Rls. 1,043,334 $
4 9 1395 منطقه ويژه اقتصادي لرستان افغانستان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 15,542 30,210,163,800 Rls. 937,447 $
5 9 1395 منطقه ويژه اقتصادي لرستان افغانستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 617,128 29,731,623,120 Rls. 925,689 $
6 7 1395 منطقه ويژه اقتصادي لرستان افغانستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 531,120 25,089,554,712 Rls. 796,618 $
7 10 1395 منطقه ويژه اقتصادي لرستان افغانستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 503,060 24,408,737,290 Rls. 754,592 $
8 6 1395 منطقه ويژه اقتصادي لرستان افغانستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 430,369 20,154,712,275 Rls. 645,559 $
9 11 1395 منطقه ويژه اقتصادي لرستان افغانستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 394,637 19,159,034,926 Rls. 591,959 $
10 11 1395 منطقه ويژه اقتصادي لرستان افغانستان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 9,794 12,879,507,399 Rls. 397,983 $
11 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي لرستان افغانستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 208,068 10,111,460,722 Rls. 312,100 $
12 5 1395 منطقه ويژه اقتصادي لرستان افغانستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 74,539 3,471,048,315 Rls. 111,807 $
13 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي لرستان افغانستان 30032090 دا روهاي متشكل ازمحصولات مختلط حاوي سايرآنتي بيوتيکها که توليد دا خلي ندا رند 3,275 797,503,863 Rls. 24,609 $
14 10 1395 منطقه ويژه اقتصادي لرستان افغانستان 28365000 کربنات کلسيم 29,820 77,219,486 Rls. 2,386 $
مجموع کل
352,614,818,080 ريال
مجموع کل
10,970,006 دلار
[1]