آمار کل " صادرات به" کشور (پاكستان) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي شيراز)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز پاكستان 04021030 ---شير خشك صنعتي 105,950 13,717,303,000 Rls. 423,800 $
2 3 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز پاكستان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 10,605 5,503,529,920 Rls. 181,216 $
3 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز پاكستان 39092090 سايررزينهاي ملامينيک بغيرا ز پودرقالب گيري 75,125 4,016,999,812 Rls. 123,956 $
4 9 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز پاكستان 39092090 سايررزينهاي ملامينيک بغيرا ز پودرقالب گيري 75,000 3,970,395,000 Rls. 123,750 $
5 11 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز پاكستان 39092090 سايررزينهاي ملامينيک بغيرا ز پودرقالب گيري 74,000 3,952,320,900 Rls. 122,100 $
6 8 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز پاكستان 39092090 سايررزينهاي ملامينيک بغيرا ز پودرقالب گيري 73,000 3,826,310,400 Rls. 120,450 $
7 1 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز پاكستان 02061000 ا حشاء خورا کي حيوا نات ا ز نوع گاو ,تازه يا سرد کرده 48,438 3,664,364,960 Rls. 121,096 $
8 7 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز پاكستان 04049000 محصولات متشکل ا ز ا جزا ء طبيعي تشکيل دهنده شير ,غير مذکور يا مشمول درجاي ديگر 100,000 3,337,675,000 Rls. 106,000 $
9 7 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز پاكستان 39092090 سايررزينهاي ملامينيک بغيرا ز پودرقالب گيري 48,000 2,499,948,000 Rls. 79,200 $
10 3 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز پاكستان 39092010 پودرقالبگيري ازرزينهاي ملامينيک 48,000 2,408,036,400 Rls. 79,200 $
11 11 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز پاكستان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 20,100 2,138,535,813 Rls. 66,047 $
12 6 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز پاكستان 39092010 پودرقالبگيري ازرزينهاي ملامينيک 38,000 1,960,909,500 Rls. 62,700 $
13 10 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز پاكستان 39092090 سايررزينهاي ملامينيک بغيرا ز پودرقالب گيري 26,000 1,387,729,200 Rls. 42,900 $
14 3 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز پاكستان 84371000 ماشين برا ي پاک کردن, جورکردن يادرجه بندي کردن دا نه ها,غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 45,020 1,362,305,200 Rls. 45,020 $
15 5 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز پاكستان 39092090 سايررزينهاي ملامينيک بغيرا ز پودرقالب گيري 24,000 1,230,411,600 Rls. 39,600 $
16 3 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز پاكستان 39092090 سايررزينهاي ملامينيک بغيرا ز پودرقالب گيري 24,000 1,208,988,000 Rls. 39,600 $
17 1 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز پاكستان 39092090 سايررزينهاي ملامينيک بغيرا ز پودرقالب گيري 24,000 1,207,888,420 Rls. 39,917 $
18 2 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز پاكستان 39092090 سايررزينهاي ملامينيک بغيرا ز پودرقالب گيري 24,000 1,199,721,600 Rls. 39,600 $
19 8 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز پاكستان 04015000 شير وخامه شير ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 10% بشتر باشد تغليظ نشده ياشيريننشده 12,240 1,163,270,880 Rls. 36,720 $
20 6 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز پاكستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 72,470 985,500,849 Rls. 31,533 $
21 3 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز پاكستان 04031090 ک ک ک ماست 32,340 935,878,839 Rls. 30,723 $
22 7 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز پاكستان 04015000 شير وخامه شير ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 10% بشتر باشد تغليظ نشده ياشيريننشده 9,730 919,512,510 Rls. 29,190 $
23 2 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز پاكستان 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 11,960 905,850,400 Rls. 29,900 $
24 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز پاكستان 04049000 محصولات متشکل ا ز ا جزا ء طبيعي تشکيل دهنده شير ,غير مذکور يا مشمول درجاي ديگر 25,000 859,024,000 Rls. 26,500 $
25 11 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز پاكستان 04049000 محصولات متشکل ا ز ا جزا ء طبيعي تشکيل دهنده شير ,غير مذکور يا مشمول درجاي ديگر 25,000 857,646,000 Rls. 26,500 $
26 10 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز پاكستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 39,080 635,023,588 Rls. 19,631 $
27 7 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز پاكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 54,547 484,838,400 Rls. 15,360 $
28 4 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز پاكستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 36,081 477,441,830 Rls. 15,537 $
29 7 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز پاكستان 04029900 شيروخامه شيرتغليظ شده، شيرين شده (باستثناي شکل جامدآن ) 12,000 453,620,736 Rls. 14,400 $
30 6 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز پاكستان 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 4,800 449,657,280 Rls. 14,400 $
31 9 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز پاكستان 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 21,890 421,483,194 Rls. 13,134 $
32 7 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز پاكستان 04031090 ک ک ک ماست 13,590 406,755,903 Rls. 12,911 $
33 8 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز پاكستان 04029900 شيروخامه شيرتغليظ شده، شيرين شده (باستثناي شکل جامدآن ) 9,120 346,849,920 Rls. 10,944 $
34 8 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز پاكستان 04031090 ک ک ک ماست 11,070 333,611,012 Rls. 10,517 $
35 5 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز پاكستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 23,191 321,843,515 Rls. 10,367 $
36 10 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز پاكستان 04031090 ک ک ک ماست 10,200 313,523,256 Rls. 9,690 $
37 10 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز پاكستان 04015000 شير وخامه شير ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 10% بشتر باشد تغليظ نشده ياشيريننشده 10,380 302,285,278 Rls. 9,339 $
38 3 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز پاكستان 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 4,800 280,958,976 Rls. 9,216 $
39 4 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز پاكستان 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 2,880 265,708,800 Rls. 8,640 $
40 6 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز پاكستان 04031090 ک ک ک ماست 8,910 264,098,464 Rls. 8,464 $
41 1 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز پاكستان 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 2,880 261,662,400 Rls. 8,640 $
42 10 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز پاكستان 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 6,774 230,997,068 Rls. 7,141 $
43 4 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز پاكستان 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 6,240 229,573,440 Rls. 7,488 $
44 9 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز پاكستان 04015000 شير وخامه شير ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 10% بشتر باشد تغليظ نشده ياشيريننشده 6,000 163,970,100 Rls. 5,100 $
45 4 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز پاكستان 04031090 ک ک ک ماست 5,130 149,748,590 Rls. 4,874 $
46 2 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز پاكستان 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 3,840 139,848,192 Rls. 4,608 $
47 9 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز پاكستان 04031090 ک ک ک ماست 3,160 96,517,302 Rls. 3,002 $
48 1 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز پاكستان 04031090 ک ک ک ماست 2,450 70,503,480 Rls. 2,328 $
49 1 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز پاكستان 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 1,920 69,776,640 Rls. 2,304 $
50 2 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز پاكستان 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 2,000 51,593,300 Rls. 1,700 $
51 2 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز پاكستان 04031090 ک ک ک ماست 1,440 41,517,432 Rls. 1,368 $
52 7 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز پاكستان 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 1,095 19,664,995 Rls. 623 $
53 10 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز پاكستان 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 184 13,683,204 Rls. 423 $
54 9 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز پاكستان 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 184 13,599,873 Rls. 423 $
55 9 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز پاكستان 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 547 12,281,682 Rls. 382 $
56 7 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز پاكستان 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 147 10,668,970 Rls. 338 $
مجموع کل
72,553,363,023 ريال
مجموع کل
2,300,510 دلار
[1]