آمار کل " صادرات به" کشور (كويت) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي شيراز)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز كويت 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 54,000,000 66,237,912,500 Rls. 2,184,500 $
2 4 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز كويت 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 29,500,000 40,848,750,000 Rls. 1,327,500 $
3 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز كويت 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 5,000,000 5,670,350,000 Rls. 175,000 $
4 5 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز كويت 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 5,000,000 5,409,250,000 Rls. 175,000 $
5 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز كويت 20029010 رب گوجه فرنگي 44,634 2,169,346,302 Rls. 66,951 $
6 7 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز كويت 20029010 رب گوجه فرنگي 49,635 2,163,730,275 Rls. 68,775 $
7 11 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز كويت 20029010 رب گوجه فرنگي 44,562 2,048,852,625 Rls. 63,303 $
8 9 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز كويت 20029010 رب گوجه فرنگي 41,832 1,876,874,226 Rls. 58,486 $
9 3 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز كويت 20029010 رب گوجه فرنگي 42,332 1,837,233,150 Rls. 60,495 $
10 6 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز كويت 20029010 رب گوجه فرنگي 35,218 1,519,399,095 Rls. 48,795 $
11 1 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز كويت 20029010 رب گوجه فرنگي 33,024 1,445,631,250 Rls. 47,750 $
12 1 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز كويت 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 26,130 1,424,171,430 Rls. 47,034 $
13 5 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز كويت 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 16,948 1,310,257,740 Rls. 42,370 $
14 8 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز كويت 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 21,117 1,211,112,630 Rls. 38,010 $
15 1 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز كويت 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 8,256 1,125,148,320 Rls. 37,152 $
16 5 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز كويت 20029010 رب گوجه فرنگي 23,442 1,023,508,950 Rls. 32,951 $
17 6 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز كويت 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 17,928 1,011,632,230 Rls. 32,270 $
18 3 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز كويت 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 55,286 987,550,835 Rls. 32,400 $
19 11 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز كويت 20093100 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با يک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند 10,098 817,054,425 Rls. 25,245 $
20 4 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز كويت 20029010 رب گوجه فرنگي 18,762 813,471,850 Rls. 26,645 $
21 11 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز كويت 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 12,887 751,364,832 Rls. 23,196 $
22 1 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز كويت 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 9,900 725,325,750 Rls. 23,950 $
23 2 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز كويت 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 36,299 683,063,026 Rls. 22,526 $
24 11 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز كويت 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 7,920 641,361,600 Rls. 19,800 $
25 4 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز كويت 84138200 بالابرهاي آبگونها 14,500 576,621,500 Rls. 18,850 $
26 9 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز كويت 20093100 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با يک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند 7,128 571,487,400 Rls. 17,820 $
27 6 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز كويت 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 26,124 516,080,789 Rls. 16,513 $
28 7 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز كويت 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 23,008 438,471,957 Rls. 13,937 $
29 4 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز كويت 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 25,292 433,831,100 Rls. 14,090 $
30 8 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز كويت 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 22,403 422,487,772 Rls. 13,342 $
31 1 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز كويت 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 3,084 420,295,230 Rls. 13,878 $
32 10 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز كويت 03061700 ساير انواع ميگو. 2,160 419,543,820 Rls. 12,960 $
33 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز كويت 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 21,060 409,494,852 Rls. 12,636 $
34 11 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز كويت 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 21,048 408,737,585 Rls. 12,629 $
35 4 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز كويت 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 1,122 377,541,780 Rls. 12,342 $
36 3 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز كويت 03022200 حلوا ماهيان Plaice (Pleuronectes Platessa)تازه يا سردكردهباستثناي جگر ماهي ،ک تخم ماهي 1,340 326,809,920 Rls. 10,720 $
37 10 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز كويت 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 16,444 318,899,388 Rls. 9,852 $
38 5 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز كويت 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 15,079 310,175,475 Rls. 10,014 $
39 11 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز كويت 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 15,995 306,681,264 Rls. 9,476 $
40 6 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز كويت 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 3,762 294,837,345 Rls. 9,405 $
41 2 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز كويت 20029010 رب گوجه فرنگي 5,220 276,653,475 Rls. 9,135 $
42 10 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز كويت 70193910 پشم شيشه 7,062 274,337,276 Rls. 8,474 $
43 2 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز كويت 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 4,692 255,787,110 Rls. 8,446 $
44 1 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز كويت 03022200 حلوا ماهيان Plaice (Pleuronectes Platessa)تازه يا سردكردهباستثناي جگر ماهي ،ک تخم ماهي 900 217,778,400 Rls. 7,200 $
45 9 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز كويت 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 11,595 217,274,934 Rls. 6,782 $
46 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز كويت 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 10,415 201,020,621 Rls. 6,203 $
47 1 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز كويت 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 10,808 199,603,075 Rls. 6,593 $
48 4 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز كويت 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 4,640 198,712,640 Rls. 6,496 $
49 2 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز كويت 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 3,456 188,372,700 Rls. 6,220 $
50 9 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز كويت 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 2,880 166,250,880 Rls. 5,184 $
51 11 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز كويت 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 2,190 127,628,306 Rls. 3,941 $
52 1 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز كويت 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 2,268 123,623,370 Rls. 4,082 $
53 8 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز كويت 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 1,920 110,118,528 Rls. 3,456 $
54 9 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز كويت 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 1,890 109,102,140 Rls. 3,402 $
55 7 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز كويت 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 1,800 101,933,640 Rls. 3,240 $
56 5 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز كويت 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 1,632 90,911,898 Rls. 2,937 $
57 8 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز كويت 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 49 71,564,298 Rls. 2,246 $
58 5 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز كويت 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 722 64,882,140 Rls. 2,094 $
59 6 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز كويت 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 449 54,005,184 Rls. 1,728 $
60 6 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز كويت 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 672 37,900,941 Rls. 1,209 $
61 1 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز كويت 07095900 ساير قارچها ،دنبلان زميني غيراز نوع آگاريکوس بصورت تازه ياسردكرده . 615 37,203,810 Rls. 1,230 $
62 11 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز كويت 33019012 ساير عرقيات سنتي 554 35,860,420 Rls. 1,108 $
63 10 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز كويت 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 360 33,760,867 Rls. 1,043 $
64 9 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز كويت 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 360 33,414,591 Rls. 1,043 $
65 8 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز كويت 20029010 رب گوجه فرنگي 630 30,110,535 Rls. 945 $
66 1 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز كويت 22090000 سرکه خورا کي و بدل سرکه خورا کي که ا ز جوهر سرکه بدست ميآيد 1,980 28,770,750 Rls. 950 $
67 1 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز كويت 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 420 22,887,900 Rls. 756 $
68 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز كويت 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 232 21,777,504 Rls. 672 $
69 3 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز كويت 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 243 21,459,495 Rls. 705 $
70 6 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز كويت 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 288 20,689,486 Rls. 662 $
71 3 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز كويت 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 288 20,210,860 Rls. 662 $
72 7 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز كويت 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 10 18,910,200 Rls. 600 $
73 1 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز كويت 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 44 18,874,128 Rls. 624 $
74 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز كويت 04031090 ک ک ک ماست 424 17,208,117 Rls. 531 $
75 11 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز كويت 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 210 14,952,630 Rls. 462 $
76 11 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز كويت 04031090 ک ک ک ماست 385 13,657,608 Rls. 422 $
77 1 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز كويت 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 144 12,654,950 Rls. 418 $
78 2 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز كويت 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 130 11,421,592 Rls. 377 $
79 3 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز كويت 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 3 10,653,650 Rls. 350 $
80 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز كويت 04029900 شيروخامه شيرتغليظ شده، شيرين شده (باستثناي شکل جامدآن ) 270 10,499,868 Rls. 324 $
81 11 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز كويت 04015000 شير وخامه شير ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 10% بشتر باشد تغليظ نشده ياشيريننشده 108 10,485,936 Rls. 324 $
82 11 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز كويت 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 72 6,764,076 Rls. 209 $
83 10 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز كويت 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 288 6,538,538 Rls. 202 $
84 8 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز كويت 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 172 3,799,920 Rls. 120 $
85 3 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز كويت 49119990 ساير محصولات چاپي همچنين تصاوير چاپي ، گراورها وعكسها غير از موارد مشمول 49111000 لغايت 49119930 50 3,053,000 Rls. 100 $
مجموع کل
153,857,432,205 ريال
مجموع کل
5,002,475 دلار
[1]