آمار کل " صادرات به" کشور (قطر) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي شيراز)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 9,288 22,657,163,970 Rls. 747,470 $
2 9 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 2,796 13,718,323,602 Rls. 425,927 $
3 7 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 2,892 11,575,137,910 Rls. 367,534 $
4 4 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,924 11,397,346,493 Rls. 372,517 $
5 6 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 3,672 11,086,980,882 Rls. 355,058 $
6 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 3,332 10,371,299,026 Rls. 320,043 $
7 3 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 4,762 9,711,214,272 Rls. 318,487 $
8 2 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 6,500,000 8,868,622,500 Rls. 292,500 $
9 7 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 5,476 7,103,734,815 Rls. 225,051 $
10 9 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 5,204 6,873,703,311 Rls. 213,556 $
11 11 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,216 5,316,623,532 Rls. 164,286 $
12 6 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 3,231 3,891,880,969 Rls. 124,731 $
13 8 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,311 3,133,530,756 Rls. 98,548 $
14 10 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 2,633 2,752,651,929 Rls. 85,091 $
15 10 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 8,220 2,328,140,325 Rls. 71,925 $
16 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 1,886 2,237,320,183 Rls. 69,028 $
17 11 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 1,686 2,212,298,682 Rls. 68,361 $
18 8 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 6,000 1,971,799,200 Rls. 62,100 $
19 8 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 1,447 1,938,504,105 Rls. 60,965 $
20 4 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 1,479 1,792,782,906 Rls. 58,471 $
21 3 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 1,234 1,455,335,188 Rls. 47,722 $
22 2 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 20,247 1,293,194,103 Rls. 42,667 $
23 7 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 57021040 گليم دورو پشمي 929 1,102,519,284 Rls. 35,044 $
24 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 57021040 گليم دورو پشمي 735 964,769,550 Rls. 29,775 $
25 2 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 817 900,885,221 Rls. 29,734 $
26 10 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 525 665,247,688 Rls. 20,552 $
27 10 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 1,500 631,195,500 Rls. 19,500 $
28 7 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 57021010 گليم يك رو پشمي و نخي كليه مناطق بهکجز سيرجان 500 600,527,568 Rls. 19,088 $
29 6 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 73211110 ا جاق گازفردا رمبله 2,338 595,900,951 Rls. 19,067 $
30 4 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 3,620 544,458,600 Rls. 17,640 $
31 8 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 04090000 عسل طبيعي 2,852 541,816,128 Rls. 17,064 $
32 7 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 57050010 جاجيم از موادنسجي حتي آماده مصرف 454 471,348,702 Rls. 14,982 $
33 6 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 1,601 395,037,920 Rls. 12,640 $
34 6 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 62113300 لباس هاي مردا نه ياپسرا نه, ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي,غيرمذکوردرجاي ديگر 773 387,144,112 Rls. 12,368 $
35 7 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 695 309,230,169 Rls. 9,829 $
36 5 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 149 262,798,518 Rls. 8,458 $
37 3 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 74199930 ساير مصنوعات از مس ، ميناكاري شده، صنايع دستي 37 180,477,120 Rls. 5,920 $
38 10 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 06031100 گل هاي سرخ (Rosos) 210 112,838,334 Rls. 3,486 $
39 8 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 2,016 112,624,344 Rls. 3,547 $
40 8 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 800 111,767,040 Rls. 3,520 $
41 10 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 460 104,228,180 Rls. 3,220 $
42 6 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 85098090 سايرلوازم خانگي الكترونيكي بجز دستگاه بخور التراسونيك 738 102,791,117 Rls. 3,289 $
43 1 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 84362900 ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور,که درجاي ديگرمذکورنباشد 720 90,855,000 Rls. 3,000 $
44 6 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 08109020 زرشك تازه 300 84,474,900 Rls. 2,700 $
45 6 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 200 81,346,200 Rls. 2,600 $
46 6 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 4,020 80,113,740 Rls. 2,562 $
47 4 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 76109000 ا سکلت فلزي وقطعات آن , صفحه ،ميله ،پروفيل ،لوله وهمانند ازآالومينوم براي استفاده درساختمان 843 77,431,188 Rls. 2,529 $
48 6 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 76109000 ا سکلت فلزي وقطعات آن , صفحه ،ميله ،پروفيل ،لوله وهمانند ازآالومينوم براي استفاده درساختمان 800 75,088,800 Rls. 2,400 $
49 2 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 76109000 ا سکلت فلزي وقطعات آن , صفحه ،ميله ،پروفيل ،لوله وهمانند ازآالومينوم براي استفاده درساختمان 786 71,437,968 Rls. 2,358 $
50 6 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 84185000 ساير مبلمان (Furniture) (صندوقچهکها (Chests)، كابينتکها، پيشخوانکهاي (Display Counters) نمايش، ويترينکها (Show cases) و غيره) براي نگهداري و نمايش، يكپارچه شده با تجهيزات سردكننده يا منجمدكننده". 123 67,006,432 Rls. 2,144 $
51 8 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 3,350 63,821,520 Rls. 2,010 $
52 3 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 510 54,496,050 Rls. 1,785 $
53 8 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 245 51,819,264 Rls. 1,632 $
54 5 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 03061700 ساير انواع ميگو. 306 42,623,658 Rls. 1,377 $
55 10 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 420 40,784,940 Rls. 1,260 $
56 9 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 57050010 جاجيم از موادنسجي حتي آماده مصرف 29 30,711,087 Rls. 957 $
57 2 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 76169900 -- ساير مصنوعات از الومينيوم غيرمذكور 330 30,023,730 Rls. 990 $
58 2 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 08091000 زردآلو ,تازه 1,536 27,981,778 Rls. 922 $
59 2 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 259 27,478,472 Rls. 907 $
60 7 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 08081000 سيب , تازه 2,790 24,531,210 Rls. 781 $
61 3 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 68 21,279,410 Rls. 697 $
62 3 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 96019020 اشياء دست ساز ازاستخوان ،صدف ،بانقاشي 32 15,090,570 Rls. 495 $
63 6 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 08093000 هلو ,همچنين شليل و شفتالو ,تازه 920 11,501,104 Rls. 368 $
64 8 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 78 11,144,952 Rls. 351 $
65 6 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 08081000 سيب , تازه 1,377 10,751,032 Rls. 344 $
66 3 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 44209010 چوب خاتم كاري شده ومنبت كاري شده ،صنايع دستي به صورت جعبه براي زيورآلات وكارد وچنگال اشياءچوبي ،مبلمان صنايع دستي كه مشمول فصل 94نمي شود 68 7,621,500 Rls. 250 $
67 3 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 10 609,720 Rls. 20 $
مجموع کل
153,885,218,930 ريال
مجموع کل
4,916,200 دلار
[1]