آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي شيراز)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 2,729,708 125,646,681,134 Rls. 3,877,291 $
2 7 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 2,392,113 98,861,716,137 Rls. 3,139,895 $
3 3 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 2,056,727 90,832,464,826 Rls. 2,983,841 $
4 11 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 1,834,454 82,170,030,752 Rls. 2,538,464 $
5 9 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 1,588,284 67,036,118,463 Rls. 2,087,273 $
6 6 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 1,301,480 52,656,342,204 Rls. 1,685,132 $
7 5 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 1,229,466 52,213,195,618 Rls. 1,685,926 $
8 10 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 1,084,008 46,037,901,529 Rls. 1,423,071 $
9 2 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 1,014,902 40,166,013,472 Rls. 1,324,229 $
10 4 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 964,544 39,037,311,725 Rls. 1,272,977 $
11 8 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 738,779 30,005,472,390 Rls. 945,900 $
12 3 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 248,543 26,288,979,318 Rls. 862,335 $
13 1 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 575,273 24,211,655,235 Rls. 799,794 $
14 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04021030 ---شير خشك صنعتي 183,000 23,717,388,000 Rls. 732,000 $
15 11 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04021030 ---شير خشك صنعتي 162,000 20,972,840,000 Rls. 648,000 $
16 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 140,948 15,635,239,165 Rls. 482,504 $
17 9 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04015000 شير وخامه شير ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 10% بشتر باشد تغليظ نشده ياشيريننشده 164,332 14,857,267,965 Rls. 462,902 $
18 4 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 999,400 14,674,390,080 Rls. 479,712 $
19 3 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 138,182 12,666,295,026 Rls. 415,666 $
20 3 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 732,635 11,891,017,212 Rls. 390,272 $
21 5 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 106,639 11,520,268,655 Rls. 372,704 $
22 4 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 8,200 10,530,180,000 Rls. 342,000 $
23 10 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 1,215,000 9,828,326,250 Rls. 303,750 $
24 6 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 86,506 9,311,792,308 Rls. 297,866 $
25 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04015000 شير وخامه شير ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 10% بشتر باشد تغليظ نشده ياشيريننشده 71,050 6,838,489,364 Rls. 211,000 $
26 4 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 71,400 6,570,489,174 Rls. 214,200 $
27 2 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 71,553 6,548,085,536 Rls. 215,834 $
28 5 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 69,391 6,462,464,123 Rls. 208,568 $
29 11 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04015000 شير وخامه شير ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 10% بشتر باشد تغليظ نشده ياشيريننشده 55,543 5,106,918,941 Rls. 157,762 $
30 9 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 40151910 دستكش خانگي 15,866 4,929,638,400 Rls. 153,600 $
31 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 603,500 4,888,881,750 Rls. 150,875 $
32 3 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 48,181 4,808,496,538 Rls. 157,775 $
33 2 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 238,593 4,467,358,328 Rls. 147,313 $
34 2 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 41,207 4,372,707,319 Rls. 144,223 $
35 9 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 39,434 4,165,063,803 Rls. 129,793 $
36 4 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 38,164 4,106,310,600 Rls. 133,575 $
37 1 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 44,602 4,058,131,050 Rls. 134,046 $
38 6 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 37,433 3,962,485,518 Rls. 126,976 $
39 7 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04015000 شير وخامه شير ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 10% بشتر باشد تغليظ نشده ياشيريننشده 42,221 3,901,106,754 Rls. 124,083 $
40 5 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 37,504 3,896,387,414 Rls. 125,730 $
41 11 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 35,279 3,874,300,592 Rls. 119,688 $
42 6 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 244,539 3,849,949,021 Rls. 123,129 $
43 4 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 188,211 3,744,978,785 Rls. 121,909 $
44 7 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 34,430 3,547,709,581 Rls. 112,745 $
45 5 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 76061210 ---ورق كمپوزيتي از الياژهاي الومينيوم 37,000 3,456,880,000 Rls. 112,000 $
46 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 77,360 3,134,886,528 Rls. 96,708 $
47 9 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 76061210 ---ورق كمپوزيتي از الياژهاي الومينيوم 27,200 3,130,156,140 Rls. 97,540 $
48 1 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 1,206,500 3,104,136,888 Rls. 102,553 $
49 2 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 1,167,000 3,007,115,595 Rls. 99,193 $
50 6 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04021030 ---شير خشك صنعتي 24,000 3,003,552,000 Rls. 96,000 $
51 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 23,000 2,982,272,000 Rls. 92,000 $
52 10 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04015000 شير وخامه شير ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 10% بشتر باشد تغليظ نشده ياشيريننشده 32,913 2,966,013,966 Rls. 91,644 $
53 5 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 145,434 2,911,370,932 Rls. 93,994 $
54 3 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 342,835 2,841,981,664 Rls. 93,400 $
55 7 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 53,193 2,825,921,271 Rls. 89,627 $
56 1 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 27,178 2,775,035,406 Rls. 91,707 $
57 9 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 158,120 2,757,905,328 Rls. 85,849 $
58 11 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 21,301 2,757,627,460 Rls. 85,204 $
59 5 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 22,000 2,720,080,000 Rls. 88,000 $
60 11 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 76061210 ---ورق كمپوزيتي از الياژهاي الومينيوم 23,000 2,718,660,000 Rls. 84,000 $
61 4 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04021030 ---شير خشك صنعتي 22,000 2,716,120,000 Rls. 88,000 $
62 5 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04021030 ---شير خشك صنعتي 21,875 2,708,475,000 Rls. 87,500 $
63 3 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 52,399 2,652,694,770 Rls. 87,209 $
64 11 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 40151910 دستكش خانگي 7,600 2,486,707,200 Rls. 76,800 $
65 10 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 40151910 دستكش خانگي 7,600 2,486,323,200 Rls. 76,800 $
66 3 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 9,000 2,465,559,000 Rls. 81,000 $
67 10 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 125,386 2,432,790,301 Rls. 75,230 $
68 8 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 40151910 دستكش خانگي 7,861 2,431,948,800 Rls. 76,800 $
69 6 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 40151910 دستكش خانگي 8,000 2,402,841,600 Rls. 76,800 $
70 2 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 23,680 2,387,207,562 Rls. 78,714 $
71 5 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 40151910 دستكش خانگي 7,999 2,384,256,000 Rls. 76,800 $
72 4 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 40151910 دستكش خانگي 8,050 2,364,672,000 Rls. 76,800 $
73 3 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 40151910 دستكش خانگي 7,600 2,332,416,000 Rls. 76,800 $
74 2 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 44,083 2,316,218,155 Rls. 76,438 $
75 8 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04015000 شير وخامه شير ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 10% بشتر باشد تغليظ نشده ياشيريننشده 24,797 2,219,079,208 Rls. 69,940 $
76 11 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 110,699 2,149,922,673 Rls. 66,417 $
77 2 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 256,863 2,145,814,564 Rls. 70,756 $
78 9 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 21,790 2,094,258,690 Rls. 65,370 $
79 7 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 76061210 ---ورق كمپوزيتي از الياژهاي الومينيوم 19,000 2,088,765,000 Rls. 66,500 $
80 7 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 106,249 2,006,083,440 Rls. 63,746 $
81 3 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 21,530 1,971,932,700 Rls. 64,590 $
82 7 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 39011041 پلي اتيلن گريد تزريقي به صورت پودرباچگالي كمتراز 94% 20,448 1,936,323,360 Rls. 61,344 $
83 1 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 91,311 1,907,831,875 Rls. 63,034 $
84 7 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 27,264 1,891,573,020 Rls. 60,222 $
85 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 17,896 1,890,854,000 Rls. 58,352 $
86 9 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 77,003 1,823,565,399 Rls. 56,752 $
87 4 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 17,860 1,798,140,506 Rls. 58,670 $
88 6 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 18,765 1,776,764,159 Rls. 56,975 $
89 6 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 92,276 1,729,468,123 Rls. 55,365 $
90 1 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 18,762 1,702,482,642 Rls. 56,286 $
91 7 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 194,301 1,671,682,400 Rls. 52,960 $
92 7 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 31,228 1,661,215,553 Rls. 52,717 $
93 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 39173910 لوله فايبر گلاس ازرزين پلي استر تقويت شده باالياف شيشه 10,450 1,641,414,550 Rls. 50,650 $
94 7 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 84,119 1,540,565,141 Rls. 48,968 $
95 10 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 171,955 1,513,177,536 Rls. 46,776 $
96 10 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 14,153 1,469,510,856 Rls. 45,414 $
97 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 707,500 1,444,292,640 Rls. 44,573 $
98 5 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 20,730 1,415,838,270 Rls. 45,606 $
99 10 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 14,419 1,413,579,840 Rls. 43,737 $
100 5 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 75,529 1,404,720,510 Rls. 45,315 $
مجموع کل
1,152,839,521,476 ريال
مجموع کل
36,648,473 دلار