آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي شيراز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ترکيه 11090000 گلوتن گندم حتي خشک کرده 157,623 6,832,704,186 Rls. 212,790 $
2 10 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ترکيه 11090000 گلوتن گندم حتي خشک کرده 143,732 6,276,292,740 Rls. 194,040 $
3 4 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ترکيه 11090000 گلوتن گندم حتي خشک کرده 120,000 4,945,860,000 Rls. 162,000 $
4 4 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ترکيه 39173910 لوله فايبر گلاس ازرزين پلي استر تقويت شده باالياف شيشه 16,500 4,692,461,916 Rls. 153,700 $
5 11 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ترکيه 11090000 گلوتن گندم حتي خشک کرده 95,732 4,183,272,630 Rls. 129,240 $
6 6 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ترکيه 11090000 گلوتن گندم حتي خشک کرده 95,860 4,029,211,485 Rls. 129,411 $
7 8 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ترکيه 11090000 گلوتن گندم حتي خشک کرده 87,752 3,759,662,352 Rls. 118,464 $
8 2 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ترکيه 11090000 گلوتن گندم حتي خشک کرده 72,000 2,946,034,800 Rls. 97,200 $
9 1 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ترکيه 29336910 هگزامين (هگزامتيلن تترامين) 60,000 1,544,025,000 Rls. 51,000 $
10 11 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ترکيه 32074010 فريتکهاي شيشهکاي 86,890 1,486,858,032 Rls. 45,936 $
11 1 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ترکيه 39092010 پودرقالبگيري ازرزينهاي ملامينيک 24,000 1,307,232,000 Rls. 43,200 $
12 10 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ترکيه 12076000 دانه گلرنگ carthamus tinctorius حتي خرد شده 3,990 1,291,722,600 Rls. 39,900 $
13 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ترکيه 55041000 ا لياف مصنوعي غيريکسره, ا زويسکوزريون, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 45,437 1,133,282,384 Rls. 34,986 $
14 10 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ترکيه 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, از پلي استرها. 45,450 1,118,994,908 Rls. 34,592 $
15 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ترکيه 29336910 هگزامين (هگزامتيلن تترامين) 40,000 1,101,753,000 Rls. 34,000 $
16 9 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ترکيه 29336910 هگزامين (هگزامتيلن تترامين) 40,000 1,091,094,000 Rls. 34,000 $
17 8 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ترکيه 29336910 هگزامين (هگزامتيلن تترامين) 40,000 1,079,568,000 Rls. 34,000 $
18 6 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ترکيه 29336910 هگزامين (هگزامتيلن تترامين) 40,000 1,058,590,000 Rls. 34,000 $
19 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ترکيه 11090000 گلوتن گندم حتي خشک کرده 23,933 1,046,585,520 Rls. 32,310 $
20 7 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ترکيه 11090000 گلوتن گندم حتي خشک کرده 21,938 930,238,560 Rls. 29,616 $
21 5 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ترکيه 11090000 گلوتن گندم حتي خشک کرده 21,938 916,852,128 Rls. 29,616 $
22 6 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ترکيه 39173910 لوله فايبر گلاس ازرزين پلي استر تقويت شده باالياف شيشه 3,380 912,623,626 Rls. 29,372 $
23 8 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ترکيه 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 22,638 797,785,374 Rls. 24,902 $
24 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ترکيه 39072090 ساير پلي ا ترهابه ا شکال ا بتدا يي غيرمذکوردر جاي ديگر 19,950 711,369,120 Rls. 21,945 $
25 5 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ترکيه 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 19,760 672,903,088 Rls. 21,736 $
26 3 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ترکيه 39091090 سايررزينهاي ا ورئيک وتيوا وره بغيرا ز پودر قالبگيري ا ز رزينهاي ا ورئيک 20,000 669,658,000 Rls. 22,000 $
27 11 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ترکيه 29336910 هگزامين (هگزامتيلن تترامين) 20,000 550,205,000 Rls. 17,000 $
28 3 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ترکيه 29336910 هگزامين (هگزامتيلن تترامين) 20,000 518,160,000 Rls. 17,000 $
29 2 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ترکيه 29336910 هگزامين (هگزامتيلن تترامين) 20,000 515,032,000 Rls. 17,000 $
30 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ترکيه 32074010 فريتکهاي شيشهکاي 21,498 376,025,600 Rls. 11,600 $
31 11 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ترکيه 29126000 پارا فرمالدئيد 20,000 356,015,000 Rls. 11,000 $
32 8 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ترکيه 29126000 پارا فرمالدئيد 20,000 349,272,000 Rls. 11,000 $
33 10 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ترکيه 32074010 فريتکهاي شيشهکاي 20,000 341,299,200 Rls. 10,560 $
34 1 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ترکيه 29126000 پارا فرمالدئيد 20,000 333,025,000 Rls. 11,000 $
35 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ترکيه 28322090 ساير سولفيت ها بجز سولفيت سرب 2,000 324,160,000 Rls. 10,000 $
مجموع کل
60,199,829,249 ريال
مجموع کل
1,910,116 دلار
[1]