آمار کل " صادرات به" کشور (تركمنستان) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي شيراز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز تركمنستان 73142000 شبکه،توروپرچين ،ا زمفتول آهني يافولادي,كه بزرگترين قطر مقطع عرضي انها3ميلي متر يابيشتر بوده جوش دا ده شده درتقاطع وحداقل مساحت چشمه هاي انها 100 سانتيمتر مربع 388,090 23,999,526,676 Rls. 791,704 $
2 6 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز تركمنستان 73142000 شبکه،توروپرچين ،ا زمفتول آهني يافولادي,كه بزرگترين قطر مقطع عرضي انها3ميلي متر يابيشتر بوده جوش دا ده شده درتقاطع وحداقل مساحت چشمه هاي انها 100 سانتيمتر مربع 213,180 13,539,469,167 Rls. 434,887 $
3 3 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز تركمنستان 73142000 شبکه،توروپرچين ،ا زمفتول آهني يافولادي,كه بزرگترين قطر مقطع عرضي انها3ميلي متر يابيشتر بوده جوش دا ده شده درتقاطع وحداقل مساحت چشمه هاي انها 100 سانتيمتر مربع 210,770 13,058,219,270 Rls. 430,003 $
4 9 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز تركمنستان 73142000 شبکه،توروپرچين ،ا زمفتول آهني يافولادي,كه بزرگترين قطر مقطع عرضي انها3ميلي متر يابيشتر بوده جوش دا ده شده درتقاطع وحداقل مساحت چشمه هاي انها 100 سانتيمتر مربع 183,120 12,010,456,164 Rls. 373,564 $
5 2 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز تركمنستان 39091090 سايررزينهاي ا ورئيک وتيوا وره بغيرا ز پودر قالبگيري ا ز رزينهاي ا ورئيک 437,710 8,623,274,216 Rls. 284,510 $
6 3 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز تركمنستان 39091090 سايررزينهاي ا ورئيک وتيوا وره بغيرا ز پودر قالبگيري ا ز رزينهاي ا ورئيک 434,480 8,610,051,874 Rls. 282,414 $
7 11 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز تركمنستان 73142000 شبکه،توروپرچين ،ا زمفتول آهني يافولادي,كه بزرگترين قطر مقطع عرضي انها3ميلي متر يابيشتر بوده جوش دا ده شده درتقاطع وحداقل مساحت چشمه هاي انها 100 سانتيمتر مربع 100,670 6,646,497,588 Rls. 205,367 $
8 11 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز تركمنستان 39091090 سايررزينهاي ا ورئيک وتيوا وره بغيرا ز پودر قالبگيري ا ز رزينهاي ا ورئيک 225,280 4,740,579,063 Rls. 146,432 $
9 4 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز تركمنستان 39091090 سايررزينهاي ا ورئيک وتيوا وره بغيرا ز پودر قالبگيري ا ز رزينهاي ا ورئيک 229,960 4,576,778,800 Rls. 149,474 $
10 5 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز تركمنستان 39173910 لوله فايبر گلاس ازرزين پلي استر تقويت شده باالياف شيشه 11,670 3,134,654,193 Rls. 101,412 $
11 1 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز تركمنستان 39091090 سايررزينهاي ا ورئيک وتيوا وره بغيرا ز پودر قالبگيري ا ز رزينهاي ا ورئيک 100,130 1,971,068,940 Rls. 65,084 $
12 11 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز تركمنستان 31022900 ا ملاح مضاعف ومخلوطهاي سولفات آمونيوم ونيترا ت آمونيوم 74,770 1,572,890,400 Rls. 48,600 $
13 7 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز تركمنستان 04015000 شير وخامه شير ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 10% بشتر باشد تغليظ نشده ياشيريننشده 43,800 1,173,255,510 Rls. 37,230 $
14 10 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز تركمنستان 39091090 سايررزينهاي ا ورئيک وتيوا وره بغيرا ز پودر قالبگيري ا ز رزينهاي ا ورئيک 49,270 1,036,777,350 Rls. 32,025 $
15 5 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز تركمنستان 39091090 سايررزينهاي ا ورئيک وتيوا وره بغيرا ز پودر قالبگيري ا ز رزينهاي ا ورئيک 48,760 979,661,540 Rls. 31,694 $
16 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز تركمنستان 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 15,504 904,633,312 Rls. 27,907 $
17 6 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز تركمنستان 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 46,100 760,721,455 Rls. 24,433 $
18 1 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز تركمنستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 113,150 701,601,850 Rls. 23,196 $
19 9 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز تركمنستان 04015000 شير وخامه شير ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 10% بشتر باشد تغليظ نشده ياشيريننشده 22,200 606,689,370 Rls. 18,870 $
20 7 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز تركمنستان 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 10,320 586,351,440 Rls. 18,576 $
21 1 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز تركمنستان 31022900 ا ملاح مضاعف ومخلوطهاي سولفات آمونيوم ونيترا ت آمونيوم 25,870 509,242,275 Rls. 16,815 $
22 7 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز تركمنستان 20029010 رب گوجه فرنگي 6,880 325,750,800 Rls. 10,320 $
23 5 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز تركمنستان 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 5,712 318,269,028 Rls. 10,282 $
24 8 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز تركمنستان 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 15,708 299,686,725 Rls. 9,425 $
25 5 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز تركمنستان 20029010 رب گوجه فرنگي 5,712 291,741,450 Rls. 9,425 $
26 10 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز تركمنستان 70193910 پشم شيشه 7,333 284,858,826 Rls. 8,799 $
27 5 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز تركمنستان 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 4,896 272,766,648 Rls. 8,812 $
28 3 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز تركمنستان 70193910 پشم شيشه 6,673 244,083,840 Rls. 8,008 $
29 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز تركمنستان 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 8,804 171,253,728 Rls. 5,283 $
30 9 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز تركمنستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 25,000 164,189,625 Rls. 5,125 $
31 8 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز تركمنستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 25,000 163,297,875 Rls. 5,125 $
32 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز تركمنستان 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 754 87,977,024 Rls. 2,714 $
33 5 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز تركمنستان 70193910 پشم شيشه 2,037 75,651,576 Rls. 2,444 $
مجموع کل
112,441,927,598 ريال
مجموع کل
3,629,959 دلار
[1]