آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي شيراز)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 575,000 85,978,450,000 Rls. 2,825,000 $
2 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 700,000 84,175,350,000 Rls. 2,597,500 $
3 8 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 650,000 72,910,872,000 Rls. 2,294,750 $
4 9 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 450,000 57,771,000,000 Rls. 1,800,000 $
5 6 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 350,000 46,865,300,000 Rls. 1,500,000 $
6 5 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 325,000 41,824,650,000 Rls. 1,349,272 $
7 2 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 175,000 22,741,750,000 Rls. 750,000 $
8 11 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 195,000 22,099,357,400 Rls. 682,850 $
9 1 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 125,000 20,442,375,000 Rls. 675,000 $
10 4 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 125,000 15,295,000,000 Rls. 500,000 $
11 10 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 95,000 11,848,512,000 Rls. 366,600 $
12 7 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 50,000 7,865,250,000 Rls. 250,000 $
13 8 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 08013200 بادام هندي , بدون پوست سخت, تازه يا خشک 60,800 7,716,004,480 Rls. 243,200 $
14 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 94,810 5,566,839,220 Rls. 171,778 $
15 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 43,640 4,668,292,992 Rls. 144,012 $
16 11 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 69,170 3,998,426,848 Rls. 123,547 $
17 3 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 1,557,020 3,924,082,216 Rls. 128,940 $
18 7 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 1,805,618 3,907,881,177 Rls. 124,069 $
19 4 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 08013200 بادام هندي , بدون پوست سخت, تازه يا خشک 30,600 3,749,177,600 Rls. 122,400 $
20 2 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 1,477,540 3,710,985,413 Rls. 122,362 $
21 2 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 68,061 3,706,272,858 Rls. 122,190 $
22 5 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 1,530,690 3,560,318,648 Rls. 114,920 $
23 4 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 1,316,790 3,314,584,580 Rls. 107,862 $
24 8 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 52,834 3,020,421,010 Rls. 95,036 $
25 5 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 54,008 3,002,464,087 Rls. 96,895 $
26 3 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 53,222 2,915,837,852 Rls. 95,800 $
27 10 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 49,558 2,878,099,884 Rls. 89,043 $
28 6 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 1,322,540 2,835,277,907 Rls. 91,149 $
29 4 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 48,428 2,674,419,930 Rls. 87,171 $
30 7 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 619 2,617,786,566 Rls. 83,081 $
31 3 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 416 2,561,484,403 Rls. 84,128 $
32 2 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 8,750 2,257,206,875 Rls. 74,375 $
33 5 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 08013200 بادام هندي , بدون پوست سخت, تازه يا خشک 16,540 2,048,181,280 Rls. 66,160 $
34 1 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 36,528 1,984,643,750 Rls. 65,550 $
35 7 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 34,374 1,952,339,160 Rls. 61,872 $
36 6 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 33,915 1,894,946,374 Rls. 60,726 $
37 2 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 406 1,833,605,552 Rls. 60,492 $
38 1 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 710,790 1,766,105,542 Rls. 58,363 $
39 9 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 29,660 1,716,253,098 Rls. 53,389 $
40 10 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 08013200 بادام هندي , بدون پوست سخت, تازه يا خشک 13,260 1,709,267,040 Rls. 53,040 $
41 11 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 134,938 1,617,229,220 Rls. 49,960 $
42 5 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 08021100 بادا م با پوست , تازه يا خشک کرده 11,660 1,371,509,832 Rls. 44,308 $
43 5 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 22,199 1,239,772,398 Rls. 39,960 $
44 9 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 10,800 1,212,246,000 Rls. 37,800 $
45 10 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 104,067 1,097,128,620 Rls. 33,900 $
46 9 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 106,110 1,070,028,780 Rls. 33,340 $
47 2 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 10,068 1,068,662,826 Rls. 35,238 $
48 7 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 15,000 1,064,799,000 Rls. 33,900 $
49 11 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 17,871 1,041,071,757 Rls. 32,168 $
50 7 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 66,348 878,895,860 Rls. 27,844 $
51 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 14,966 873,000,643 Rls. 26,939 $
52 7 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 22,500 849,447,000 Rls. 27,000 $
53 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 10,980 804,403,040 Rls. 24,815 $
54 2 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 14,820 800,685,674 Rls. 26,397 $
55 10 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 10,956 800,275,520 Rls. 24,761 $
56 6 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 14,123 796,922,929 Rls. 25,421 $
57 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 10,872 795,903,832 Rls. 24,571 $
58 8 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 10,536 757,118,367 Rls. 23,811 $
59 8 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 13,151 752,065,920 Rls. 23,672 $
60 6 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 10,320 729,706,701 Rls. 23,323 $
61 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 9,622 697,812,914 Rls. 21,527 $
62 7 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 12,233 694,998,170 Rls. 22,018 $
63 2 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 13019020 آنغوزه ( تلخ و شيرين ) 1,000 606,180,000 Rls. 20,000 $
64 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 7,380 597,847,650 Rls. 18,450 $
65 10 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 9,322 542,199,365 Rls. 16,778 $
66 7 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 20029010 رب گوجه فرنگي 9,773 538,077,483 Rls. 17,103 $
67 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 2,695 524,166,720 Rls. 16,170 $
68 4 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 166 512,623,581 Rls. 16,771 $
69 3 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 7,626 510,781,170 Rls. 16,777 $
70 8 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 254,000 508,095,504 Rls. 16,002 $
71 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 20029010 رب گوجه فرنگي 10,106 491,394,144 Rls. 15,159 $
72 11 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 6,064 490,605,876 Rls. 15,159 $
73 7 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 22,242 489,816,309 Rls. 15,569 $
74 6 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 8,847 485,360,410 Rls. 15,524 $
75 2 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 1,943 441,503,608 Rls. 14,573 $
76 3 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 5,551 422,848,470 Rls. 13,877 $
77 6 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 88 419,010,734 Rls. 13,366 $
78 3 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 7,799 413,262,185 Rls. 13,559 $
79 10 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 33019012 ساير عرقيات سنتي 4,974 401,899,200 Rls. 12,435 $
80 3 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 20029010 رب گوجه فرنگي 7,215 376,678,162 Rls. 12,361 $
81 4 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 6,838 365,825,700 Rls. 11,910 $
82 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 2,516 362,149,550 Rls. 11,172 $
83 2 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 20029010 رب گوجه فرنگي 6,528 346,706,976 Rls. 11,424 $
84 11 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 4,379 311,798,228 Rls. 9,634 $
85 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 09109921 آويشن وبرگ غار به صورت كوبيده دربسته بندي هاي غير خرده فروشي . 1,440 310,869,440 Rls. 9,590 $
86 8 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 22,743 297,027,080 Rls. 9,380 $
87 2 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 08021100 بادا م با پوست , تازه يا خشک کرده 3,735 282,904,048 Rls. 9,338 $
88 1 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 59 267,740,480 Rls. 8,848 $
89 7 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 2,718 266,526,144 Rls. 8,464 $
90 8 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 1,248 264,296,664 Rls. 8,312 $
91 9 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 4,452 256,744,518 Rls. 8,014 $
92 2 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 4,150 251,896,700 Rls. 8,300 $
93 9 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 08105000 کيوي، تازه 19,167 246,501,717 Rls. 7,667 $
94 1 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 4,445 242,275,240 Rls. 8,002 $
95 10 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 7,240 227,274,240 Rls. 7,032 $
96 5 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 2,780 215,158,100 Rls. 6,950 $
97 9 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 07051900 کاهو ,تازه يا سردکرده (باستثناي کاهو کروي )سالادي 16,700 214,768,680 Rls. 6,680 $
98 3 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 3,427 208,951,044 Rls. 6,854 $
99 10 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 20093100 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با يک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند 2,488 200,741,350 Rls. 6,220 $
100 10 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 21041000 سوپ و آبگوشت و فرآوردهکهاي مربوط به آنها 1,587 179,472,960 Rls. 5,553 $
مجموع کل
612,414,737,175 ريال
مجموع کل
19,504,172 دلار