آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي شيراز)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 18,103,649 263,412,636,985 Rls. 8,689,751 $
2 4 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 9,482,789 127,045,853,550 Rls. 4,128,585 $
3 3 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 6,678,402 97,561,810,938 Rls. 3,205,633 $
4 11 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 10,419,661 67,461,368,678 Rls. 2,083,933 $
5 10 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 7,388,584 47,799,742,779 Rls. 1,477,716 $
6 2 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 416,640 37,900,120,320 Rls. 1,249,920 $
7 3 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 280,920 26,141,041,800 Rls. 858,420 $
8 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 3,056,913 19,010,179,857 Rls. 586,499 $
9 4 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 182,640 18,352,244,400 Rls. 596,040 $
10 9 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 2,497,020 16,025,005,290 Rls. 499,205 $
11 5 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 2,494,998 15,410,617,000 Rls. 498,564 $
12 1 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 168,000 15,259,176,000 Rls. 504,000 $
13 5 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 104,400 10,418,053,200 Rls. 336,600 $
14 1 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 701,593 10,186,130,955 Rls. 336,765 $
15 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 04029900 شيروخامه شيرتغليظ شده، شيرين شده (باستثناي شکل جامدآن ) 84,292 9,023,378,960 Rls. 278,462 $
16 7 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 04015000 شير وخامه شير ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 10% بشتر باشد تغليظ نشده ياشيريننشده 80,793 7,628,914,575 Rls. 242,379 $
17 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 04015000 شير وخامه شير ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 10% بشتر باشد تغليظ نشده ياشيريننشده 76,800 7,465,420,800 Rls. 230,400 $
18 11 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 04029900 شيروخامه شيرتغليظ شده، شيرين شده (باستثناي شکل جامدآن ) 64,939 6,821,010,426 Rls. 210,726 $
19 9 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 04015000 شير وخامه شير ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 10% بشتر باشد تغليظ نشده ياشيريننشده 77,600 6,091,957,200 Rls. 189,800 $
20 9 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 70193910 پشم شيشه 151,787 5,851,576,176 Rls. 182,144 $
21 8 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 70193910 پشم شيشه 144,135 5,498,149,366 Rls. 172,961 $
22 6 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 37,882 3,707,449,734 Rls. 118,446 $
23 2 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 428,494 3,468,435,132 Rls. 114,348 $
24 2 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 70193910 پشم شيشه 81,751 2,973,920,449 Rls. 98,101 $
25 8 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 04015000 شير وخامه شير ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 10% بشتر باشد تغليظ نشده ياشيريننشده 31,162 2,967,227,010 Rls. 93,486 $
26 10 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 64,651 2,720,929,980 Rls. 84,090 $
27 11 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 90,720 2,496,809,448 Rls. 77,112 $
28 10 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 70193910 پشم شيشه 61,923 2,403,409,052 Rls. 74,307 $
29 8 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 04029900 شيروخامه شيرتغليظ شده، شيرين شده (باستثناي شکل جامدآن ) 34,080 2,346,247,872 Rls. 74,016 $
30 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 39219010 نوا رلبه وروکش ا ورا ق فشرده چوبيآغشته به ملامين فرمالدئي وياا وره فرمالدئيد(رزينهاي آمينه ) 27,234 2,306,859,888 Rls. 71,184 $
31 7 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 70193910 پشم شيشه 57,674 2,179,960,531 Rls. 69,208 $
32 10 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 04015000 شير وخامه شير ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 10% بشتر باشد تغليظ نشده ياشيريننشده 19,200 2,175,196,800 Rls. 67,200 $
33 10 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 04029900 شيروخامه شيرتغليظ شده، شيرين شده (باستثناي شکل جامدآن ) 19,200 2,173,785,600 Rls. 67,200 $
34 1 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 44,100 2,000,839,050 Rls. 66,150 $
35 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 38,580 1,875,103,740 Rls. 57,870 $
36 9 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 19,200 1,856,217,600 Rls. 57,600 $
37 3 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 211,162 1,819,284,480 Rls. 59,904 $
38 8 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 19,440 1,790,885,952 Rls. 56,376 $
39 11 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 17,676 1,659,278,372 Rls. 51,260 $
40 6 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 18,216 1,650,094,018 Rls. 52,826 $
41 7 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 18,000 1,643,256,000 Rls. 52,200 $
42 7 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 76061210 ---ورق كمپوزيتي از الياژهاي الومينيوم 14,500 1,599,487,750 Rls. 50,750 $
43 11 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 70193910 پشم شيشه 39,925 1,550,717,638 Rls. 47,910 $
44 3 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 17,280 1,527,564,096 Rls. 50,112 $
45 8 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 68,142 1,510,468,200 Rls. 47,700 $
46 10 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 38089322 - - - - LD50 بيشتر از2000 داراي توليد داخل محصول اماده شيميايي 5,793 1,508,686,721 Rls. 46,609 $
47 10 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 38089113 - - - - LD50 بيشتر از 2000 داراي توليد داخل تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 7,871 1,461,395,612 Rls. 45,148 $
48 3 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 15,400 1,404,687,900 Rls. 46,200 $
49 9 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 04029900 شيروخامه شيرتغليظ شده، شيرين شده (باستثناي شکل جامدآن ) 12,072 1,361,612,952 Rls. 42,252 $
50 10 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 12,000 1,357,440,000 Rls. 42,000 $
51 9 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 19023000 سايرخميرهاي غذا ئي,که در جاي ديگري مذکور نباشند 47,678 1,302,951,426 Rls. 40,526 $
52 7 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 19023000 سايرخميرهاي غذا ئي,که در جاي ديگري مذکور نباشند 47,600 1,268,380,540 Rls. 40,460 $
53 3 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 70193910 پشم شيشه 34,375 1,256,765,185 Rls. 41,250 $
54 5 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 13,800 1,241,718,000 Rls. 40,092 $
55 9 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 24,960 1,208,718,300 Rls. 37,690 $
56 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 11,880 1,116,579,924 Rls. 34,452 $
57 5 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 40,000 1,050,940,000 Rls. 34,000 $
58 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 503,000 1,026,832,968 Rls. 31,689 $
59 11 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 04031090 ک ک ک ماست 33,324 1,024,912,917 Rls. 31,657 $
60 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 10,500 1,021,104,000 Rls. 31,500 $
61 9 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 504,600 1,020,081,763 Rls. 31,789 $
62 2 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 38089121 ----محصول آماده شيميايي خانگي 7,940 1,018,382,400 Rls. 33,600 $
63 4 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 04031090 ک ک ک ماست 34,020 994,975,185 Rls. 32,319 $
64 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 90,156 945,619,968 Rls. 29,184 $
65 1 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 107,520 930,355,200 Rls. 30,720 $
66 2 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 42,109 893,004,896 Rls. 29,476 $
67 2 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 34,400 886,541,160 Rls. 29,240 $
68 4 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 9,864 884,189,880 Rls. 28,908 $
69 2 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 38089122 ----50 LD حداكثر 2000 خانگي محصول اماده شيميايي 3,564 877,930,494 Rls. 28,966 $
70 1 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 24,000 870,998,400 Rls. 28,800 $
71 7 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 38089222 - - - - LD50 بيشتر از 2000 داراي توليد داخل محصول اماده شيميايي 21,000 841,175,685 Rls. 26,649 $
72 2 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 04031090 ک ک ک ماست 28,800 829,390,242 Rls. 27,360 $
73 9 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 8,640 803,545,920 Rls. 25,056 $
74 5 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 70193910 پشم شيشه 21,435 796,167,834 Rls. 25,721 $
75 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 04031090 ک ک ک ماست 25,760 793,161,232 Rls. 24,472 $
76 6 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 8,200 769,660,200 Rls. 24,600 $
77 3 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 29,600 766,925,760 Rls. 25,160 $
78 8 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 315,820 721,350,398 Rls. 22,739 $
79 6 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 25,480 674,321,830 Rls. 21,658 $
80 8 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 19023000 سايرخميرهاي غذا ئي,که در جاي ديگري مذکور نباشند 24,500 661,235,400 Rls. 20,825 $
81 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 23,200 639,243,520 Rls. 19,720 $
82 9 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 04031090 ک ک ک ماست 20,912 638,150,628 Rls. 19,866 $
83 1 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 04031090 ک ک ک ماست 22,160 637,071,140 Rls. 21,052 $
84 7 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 04031090 ک ک ک ماست 20,220 604,483,005 Rls. 19,209 $
85 10 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 14,880 577,830,528 Rls. 17,856 $
86 5 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 04031090 ک ک ک ماست 19,540 574,326,794 Rls. 18,563 $
87 4 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 70193910 پشم شيشه 14,782 547,483,370 Rls. 17,738 $
88 6 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 04031090 ک ک ک ماست 18,240 541,129,728 Rls. 17,328 $
89 6 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 70193910 پشم شيشه 14,394 537,794,855 Rls. 17,273 $
90 10 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 254,000 517,632,696 Rls. 16,002 $
91 6 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 23,290 511,082,747 Rls. 16,303 $
92 10 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 5,400 506,569,680 Rls. 15,660 $
93 7 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 04029900 شيروخامه شيرتغليظ شده، شيرين شده (باستثناي شکل جامدآن ) 12,960 489,207,744 Rls. 15,552 $
94 3 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 04031090 ک ک ک ماست 16,320 472,608,432 Rls. 15,504 $
95 9 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 11,280 434,099,520 Rls. 13,536 $
96 6 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 11,520 432,235,008 Rls. 13,824 $
97 5 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 11,040 409,975,200 Rls. 13,248 $
98 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 24,415 395,702,112 Rls. 12,207 $
99 8 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 04031090 ک ک ک ماست 13,000 391,980,906 Rls. 12,350 $
100 2 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 10,560 383,985,792 Rls. 12,672 $
مجموع کل
918,602,151,344 ريال
مجموع کل
29,676,089 دلار