آمار کل " صادرات به" کشور (آلمان) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي شيراز)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 212,000 27,518,772,000 Rls. 908,000 $
2 9 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 227,520 26,049,929,809 Rls. 811,241 $
3 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 208,000 23,797,954,800 Rls. 734,400 $
4 3 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 163,500 21,751,100,000 Rls. 714,000 $
5 4 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 152,250 19,886,885,000 Rls. 649,000 $
6 6 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 151,000 19,031,420,945 Rls. 609,805 $
7 11 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 143,500 16,337,850,420 Rls. 504,655 $
8 7 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 123,500 15,034,140,555 Rls. 478,255 $
9 1 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 87,000 10,534,668,000 Rls. 348,000 $
10 10 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 85,500 9,835,369,600 Rls. 304,255 $
11 8 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 87,490 9,678,808,552 Rls. 304,742 $
12 9 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 2,674 5,919,961,650 Rls. 184,595 $
13 3 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 2,665 4,075,142,881 Rls. 133,879 $
14 1 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 13019010 باريچه 5,100 3,396,855,000 Rls. 112,200 $
15 9 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 3,719 2,763,985,020 Rls. 86,186 $
16 5 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 22,000 2,380,070,000 Rls. 77,000 $
17 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 20,395 1,170,055,520 Rls. 36,095 $
18 6 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 19,520 1,099,110,379 Rls. 35,135 $
19 8 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 39092010 پودرقالبگيري ازرزينهاي ملامينيک 19,000 1,082,977,200 Rls. 34,200 $
20 6 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 14,675 858,034,307 Rls. 27,415 $
21 10 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 14,248 830,263,604 Rls. 25,646 $
22 6 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 6,651 520,638,234 Rls. 16,626 $
23 4 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 9,216 507,457,510 Rls. 16,589 $
24 8 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 20093100 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با يک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند 5,304 421,680,642 Rls. 13,259 $
25 8 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 33019012 ساير عرقيات سنتي 6,255 371,348,190 Rls. 11,677 $
26 2 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 6,318 345,098,479 Rls. 11,371 $
27 6 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 33019019 ساير آبهاي مقطر خوشبو ومحلول هاي آبي روغن هاي اسانسي باستثناي گلاب استحصالي از گل محمدي وساير عرقيات سنتي 4,494 337,058,490 Rls. 10,770 $
28 6 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 2,035 286,571,422 Rls. 9,158 $
29 8 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 4,901 280,597,644 Rls. 8,819 $
30 8 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 4,543 259,775,964 Rls. 8,177 $
31 9 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 4,236 245,087,073 Rls. 7,623 $
32 9 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 4,176 241,646,916 Rls. 7,516 $
33 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 3,927 229,116,288 Rls. 7,068 $
34 3 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 4,062 222,852,660 Rls. 7,310 $
35 3 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 3,942 216,328,656 Rls. 7,096 $
36 5 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 1,548 215,653,428 Rls. 6,966 $
37 2 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 33019019 ساير آبهاي مقطر خوشبو ومحلول هاي آبي روغن هاي اسانسي باستثناي گلاب استحصالي از گل محمدي وساير عرقيات سنتي 2,736 202,124,340 Rls. 6,660 $
38 2 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 3,544 193,596,271 Rls. 6,379 $
39 4 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 3,568 191,554,580 Rls. 6,262 $
40 10 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 3,216 187,413,086 Rls. 5,789 $
41 8 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 1,238 177,508,773 Rls. 5,571 $
42 5 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 3,159 176,027,188 Rls. 5,686 $
43 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 33019012 ساير عرقيات سنتي 2,652 171,934,464 Rls. 5,304 $
44 3 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 2,217 168,953,412 Rls. 5,542 $
45 9 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 20093100 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با يک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند 1,980 159,147,450 Rls. 4,950 $
46 6 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 1,742 153,892,241 Rls. 4,909 $
47 9 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 33019012 ساير عرقيات سنتي 2,376 152,781,552 Rls. 4,752 $
48 3 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 33019019 ساير آبهاي مقطر خوشبو ومحلول هاي آبي روغن هاي اسانسي باستثناي گلاب استحصالي از گل محمدي وساير عرقيات سنتي 2,205 152,551,944 Rls. 5,004 $
49 10 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 1,032 150,344,856 Rls. 4,644 $
50 5 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 2,685 149,620,014 Rls. 4,833 $
51 3 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 1,032 141,576,984 Rls. 4,644 $
52 10 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 33019012 ساير عرقيات سنتي 2,178 141,021,144 Rls. 4,356 $
53 2 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 1,032 140,940,756 Rls. 4,644 $
54 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 1,702 137,897,664 Rls. 4,254 $
55 5 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 33019019 ساير آبهاي مقطر خوشبو ومحلول هاي آبي روغن هاي اسانسي باستثناي گلاب استحصالي از گل محمدي وساير عرقيات سنتي 1,584 134,853,048 Rls. 4,356 $
56 6 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 20029010 رب گوجه فرنگي 2,604 129,986,262 Rls. 4,158 $
57 10 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 1,584 128,201,040 Rls. 3,960 $
58 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 796 116,114,112 Rls. 3,582 $
59 5 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 1,188 91,945,260 Rls. 2,970 $
60 4 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 20029010 رب گوجه فرنگي 1,680 84,795,480 Rls. 2,772 $
61 9 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 516 74,654,622 Rls. 2,322 $
62 4 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 68 71,844,462 Rls. 2,333 $
63 9 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 15 62,183,730 Rls. 1,939 $
64 10 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 384 55,942,272 Rls. 1,728 $
65 10 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 960 55,942,272 Rls. 1,728 $
66 4 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 384 52,859,520 Rls. 1,728 $
67 2 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 20029010 رب گوجه فرنگي 960 50,986,320 Rls. 1,680 $
68 6 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 22090000 سرکه خورا کي و بدل سرکه خورا کي که ا ز جوهر سرکه بدست ميآيد 3,054 45,895,085 Rls. 1,465 $
69 8 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 20086000 گيلاس وآلبالو,آماده شده يامحفوظ شده (باستثناي آنها که مشمول شماره 2006 و 2007 ميشوند) 420 29,441,412 Rls. 924 $
70 8 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 480 27,433,728 Rls. 864 $
71 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 20029010 رب گوجه فرنگي 420 20,422,080 Rls. 630 $
72 8 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 22090000 سرکه خورا کي و بدل سرکه خورا کي که ا ز جوهر سرکه بدست ميآيد 1,029 15,708,459 Rls. 493 $
73 3 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 20029010 رب گوجه فرنگي 252 13,444,326 Rls. 441 $
74 9 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 20029010 رب گوجه فرنگي 252 12,153,078 Rls. 378 $
75 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 84 5,964,544 Rls. 184 $
76 9 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 20086000 گيلاس وآلبالو,آماده شده يامحفوظ شده (باستثناي آنها که مشمول شماره 2006 و 2007 ميشوند) 84 5,915,784 Rls. 184 $
77 3 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 76 5,091,162 Rls. 167 $
78 10 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 22090000 سرکه خورا کي و بدل سرکه خورا کي که ا ز جوهر سرکه بدست ميآيد 282 4,370,490 Rls. 135 $
79 4 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 22090000 سرکه خورا کي و بدل سرکه خورا کي که ا ز جوهر سرکه بدست ميآيد 282 4,129,650 Rls. 135 $
80 7 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 11 315,650 Rls. 10 $
مجموع کل
231,983,747,405 ريال
مجموع کل
7,404,178 دلار
[1]