آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان )

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 34029020 پاكکكنندهکهاي صنعتي 1,644,569 30,914,654,846 Rls. 953,849 $
2 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 411,724 7,736,409,911 Rls. 238,800 $
3 2 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 343,204 4,680,434,988 Rls. 154,442 $
4 3 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 08062050 آفتابي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 66,000 4,419,355,600 Rls. 145,200 $
5 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 10,013 4,100,211,680 Rls. 126,575 $
6 3 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 39269060 پريفرم (PET) 69,032 3,571,250,472 Rls. 117,355 $
7 10 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 19,000 3,146,266,800 Rls. 97,200 $
8 9 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 18,770 3,119,245,200 Rls. 97,200 $
9 2 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 08062050 آفتابي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 44,000 2,936,718,400 Rls. 96,800 $
10 2 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 76071900 ورق ونوارنازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،بدون تكيه گاه غير مذكور درجاي ديگر 21,133 2,880,527,873 Rls. 95,099 $
11 5 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 203,151 2,829,852,896 Rls. 91,418 $
12 1 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 201,660 2,746,004,220 Rls. 90,747 $
13 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 76071190 ساير ورق ونوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت بيش از 7 ميكرون 18,048 2,632,114,656 Rls. 81,216 $
14 5 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 16,140 2,503,710,000 Rls. 81,000 $
15 5 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 39269060 پريفرم (PET) 44,755 2,356,203,154 Rls. 76,084 $
16 10 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 76071190 ساير ورق ونوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت بيش از 7 ميكرون 15,624 2,272,803,890 Rls. 70,310 $
17 8 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 76071190 ساير ورق ونوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت بيش از 7 ميكرون 13,790 1,977,258,465 Rls. 62,055 $
18 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 33049100 پودرهاحتي پودرهاي بهم فشرده برا ي مصارف آرا يشي 2,883 1,970,259,249 Rls. 60,824 $
19 8 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, از پلي استرها. 40,958 1,818,140,306 Rls. 57,341 $
20 2 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 39269060 پريفرم (PET) 33,120 1,707,531,408 Rls. 56,304 $
21 7 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 76071190 ساير ورق ونوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت بيش از 7 ميكرون 9,485 1,340,685,594 Rls. 42,683 $
22 3 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 84159050 کندانسور مخصوص تهويه مطبوع وسايل نقليه 7,454 1,290,522,050 Rls. 42,321 $
23 6 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 76071190 ساير ورق ونوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت بيش از 7 ميكرون 9,000 1,260,967,500 Rls. 40,500 $
24 3 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 1,752 1,239,787,411 Rls. 40,675 $
25 10 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 2,404 1,209,161,414 Rls. 37,521 $
26 4 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 76071190 ساير ورق ونوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت بيش از 7 ميكرون 8,625 1,195,021,480 Rls. 38,812 $
27 9 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 76071190 ساير ورق ونوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت بيش از 7 ميكرون 8,060 1,163,940,570 Rls. 36,270 $
28 10 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 77,304 1,121,045,862 Rls. 34,787 $
29 11 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 13,360 1,081,458,600 Rls. 33,400 $
30 7 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, از پلي استرها. 22,213 978,358,448 Rls. 31,098 $
31 10 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 64041900 ساير کفش هاي باتخت ا زکائوچوياپلاستيک ورويه نسجي غيرمذكور درجاي ديگر 2,535 968,817,849 Rls. 29,926 $
32 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 39269060 پريفرم (PET) 16,560 912,575,232 Rls. 28,152 $
33 11 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 39269060 پريفرم (PET) 16,560 911,533,608 Rls. 28,152 $
34 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 33051000 شامپوها 7,456 896,163,872 Rls. 27,665 $
35 7 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 39269060 پريفرم (PET) 16,560 887,266,584 Rls. 28,152 $
36 1 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 39269060 پريفرم (PET) 16,560 851,879,520 Rls. 28,152 $
37 6 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 39269060 پريفرم (PET) 15,120 800,294,040 Rls. 25,704 $
38 9 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 9,490 771,624,000 Rls. 24,000 $
39 11 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 76071190 ساير ورق ونوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت بيش از 7 ميكرون 5,029 732,413,502 Rls. 22,631 $
40 4 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 51,405 706,219,960 Rls. 23,132 $
41 2 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 84159050 کندانسور مخصوص تهويه مطبوع وسايل نقليه 3,357 704,617,518 Rls. 23,217 $
42 3 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 50,136 687,794,646 Rls. 22,561 $
43 11 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 2,292 668,394,274 Rls. 20,652 $
44 3 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 48,144 659,460,935 Rls. 21,665 $
45 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 84159050 کندانسور مخصوص تهويه مطبوع وسايل نقليه 2,887 612,662,400 Rls. 18,900 $
46 5 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 76071900 ورق ونوارنازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،بدون تكيه گاه غير مذكور درجاي ديگر 4,375 611,710,313 Rls. 19,688 $
47 5 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 899 606,435,514 Rls. 19,518 $
48 3 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 84159060 اپراتور مخصوص تهويه مطبوع وسايل نقليه 2,004 550,348,513 Rls. 18,076 $
49 4 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 39269060 پريفرم (PET) 16,560 417,619,870 Rls. 13,679 $
50 11 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 33049100 پودرهاحتي پودرهاي بهم فشرده برا ي مصارف آرا يشي 599 405,608,537 Rls. 12,532 $
51 2 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 84159060 اپراتور مخصوص تهويه مطبوع وسايل نقليه 1,484 391,794,513 Rls. 12,910 $
52 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 84159060 اپراتور مخصوص تهويه مطبوع وسايل نقليه 1,350 382,508,800 Rls. 11,800 $
53 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 33072000 بوزداهاي بدن و ضد ترشح عرق 1,385 367,874,358 Rls. 11,357 $
54 10 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 33049100 پودرهاحتي پودرهاي بهم فشرده برا ي مصارف آرا يشي 383 316,897,594 Rls. 9,834 $
55 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 33041000 فرآوردهکها براي آرايش لب 283 311,301,483 Rls. 9,610 $
56 10 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 33051000 شامپوها 1,766 302,950,181 Rls. 9,401 $
57 11 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 27,404 299,214,432 Rls. 9,942 $
58 3 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 84143030 کمپرسورهاي برودتي مخصوص کولرخودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 350 270,141,150 Rls. 8,895 $
59 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 171 241,109,965 Rls. 7,442 $
60 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 835 236,208,301 Rls. 7,291 $
61 11 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 15,425 234,638,159 Rls. 7,250 $
62 3 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذکوردرجاي ديگر 1,013 227,659,240 Rls. 7,476 $
63 10 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 33041000 فرآوردهکها براي آرايش لب 159 205,851,954 Rls. 6,388 $
64 10 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 114 190,494,331 Rls. 5,911 $
65 10 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 33030090 ساير عطريات وادوتوالتها غيراز عصاره حنا 570 186,008,472 Rls. 5,772 $
66 11 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 33051000 شامپوها 1,143 185,475,495 Rls. 5,731 $
67 7 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 69149090 اشياءسراميكي كه درجاي ديگر ذكر نشده (به استثناي چيني ) 8,007 183,907,792 Rls. 5,846 $
68 10 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 502 178,351,574 Rls. 5,534 $
69 11 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 33041000 فرآوردهکها براي آرايش لب 161 174,394,293 Rls. 5,388 $
70 3 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 33051000 شامپوها 632 159,983,424 Rls. 5,249 $
71 5 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 33051000 شامپوها 703 139,352,312 Rls. 4,485 $
72 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 33073000 املاح معطر و ساير فرآوردهکها براي استحمام 1,200 126,872,986 Rls. 3,917 $
73 10 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 33072000 بوزداهاي بدن و ضد ترشح عرق 447 125,539,283 Rls. 3,896 $
74 10 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 1,106 107,978,369 Rls. 3,351 $
75 3 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 84143040 کمپرسورهاي برودتي ويخچال مخصوص کولرخودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ،کاميون ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 151 105,869,820 Rls. 3,486 $
76 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 33030090 ساير عطريات وادوتوالتها غيراز عصاره حنا 333 102,720,313 Rls. 3,170 $
77 3 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 84213940 ک ک ک فيلتر رطوبت گيرگاز، جهت دستگاههاي مبّرد و تهويه مطبوع (filter dryer or receiver dryer) 258 70,458,400 Rls. 2,320 $
78 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 738 68,366,455 Rls. 2,110 $
79 5 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 33049100 پودرهاحتي پودرهاي بهم فشرده برا ي مصارف آرا يشي 53 58,920,926 Rls. 1,896 $
80 3 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 33030090 ساير عطريات وادوتوالتها غيراز عصاره حنا 75 55,961,280 Rls. 1,836 $
81 11 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 39 55,010,111 Rls. 1,700 $
82 3 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 76169900 -- ساير مصنوعات از الومينيوم غيرمذكور 158 47,377,200 Rls. 1,560 $
83 5 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 33041000 فرآوردهکها براي آرايش لب 24 39,854,329 Rls. 1,283 $
84 9 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 28273910 کلرور روي 22,910 36,973,650 Rls. 1,150 $
85 5 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 15 30,756,902 Rls. 990 $
86 3 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 90322000 مانوستات 16 26,421,900 Rls. 870 $
87 5 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 54 23,350,807 Rls. 752 $
88 2 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذکوردرجاي ديگر 94 21,835,440 Rls. 719 $
89 11 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 34 20,342,716 Rls. 629 $
90 10 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 33043000 فرآوردهکها براي آرايش ناخن دست و پا 71 18,933,420 Rls. 588 $
91 3 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 15 17,918,300 Rls. 590 $
92 11 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 33030090 ساير عطريات وادوتوالتها غيراز عصاره حنا 71 16,894,530 Rls. 522 $
93 5 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 33030090 ساير عطريات وادوتوالتها غيراز عصاره حنا 19 14,592,392 Rls. 470 $
94 5 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 33072000 بوزداهاي بدن و ضد ترشح عرق 13 6,705,720 Rls. 216 $
95 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 33043000 فرآوردهکها براي آرايش ناخن دست و پا 26 5,317,471 Rls. 164 $
مجموع کل
122,954,434,173 ريال
مجموع کل
3,885,737 دلار
[1]