آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي زرنديه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1395 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه عراق 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 1,533,370 41,820,796,722 Rls. 1,302,967 $
2 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه عراق 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 1,258,500 34,664,056,240 Rls. 1,069,729 $
3 10 1395 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه عراق 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 838,020 23,012,363,540 Rls. 711,996 $
4 11 1395 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه عراق 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 672,070 18,488,166,863 Rls. 571,233 $
5 2 1395 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه عراق 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 904,630 15,628,690,382 Rls. 515,640 $
6 6 1395 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه عراق 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 921,130 14,941,841,640 Rls. 479,359 $
7 8 1395 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه عراق 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 232,325 8,854,780,680 Rls. 278,753 $
8 5 1395 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه عراق 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 503,940 8,129,540,596 Rls. 262,048 $
9 7 1395 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه عراق 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 473,990 7,747,369,975 Rls. 246,367 $
10 8 1395 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه عراق 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 393,540 6,476,927,067 Rls. 204,510 $
11 4 1395 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه عراق 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 427,270 5,769,382,270 Rls. 188,086 $
12 11 1395 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه عراق 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 84,195 3,269,953,794 Rls. 101,023 $
13 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه عراق 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 64,008 2,489,181,670 Rls. 76,810 $
14 6 1395 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه عراق 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 21,950 2,054,692,050 Rls. 65,850 $
15 10 1395 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه عراق 72221900 ميله هاا زفولادزنگ نزن, فقط گرم نوردشده,گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بامقطع غيردا يره. 51,150 1,407,556,772 Rls. 43,485 $
16 11 1395 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه عراق 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 49,390 1,358,705,448 Rls. 41,982 $
17 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه عراق 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 48,490 1,335,903,765 Rls. 41,217 $
18 9 1395 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه عراق 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهني يافولادي 20,300 1,283,640,000 Rls. 39,925 $
19 7 1395 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه عراق 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 22,400 1,127,562,240 Rls. 35,840 $
20 5 1395 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه عراق 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 22,000 1,092,784,000 Rls. 35,200 $
21 3 1395 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه عراق 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 100,260 1,068,134,949 Rls. 35,067 $
22 9 1395 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه عراق 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 21,000 1,063,458,000 Rls. 33,000 $
23 6 1395 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه عراق 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 20,400 1,014,157,440 Rls. 32,640 $
24 8 1395 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه عراق 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,که درجاي ديگرگفته نشده. 17,000 1,013,904,864 Rls. 31,932 $
25 4 1395 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه عراق 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 20,280 1,001,507,520 Rls. 32,448 $
26 7 1395 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 9,975 941,470,425 Rls. 29,900 $
27 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه عراق 73043900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زآهن ياا زفولادغيرممزوج باسطح مقطع,مدور,غيرازرديف 73043100 33,682 927,909,034 Rls. 28,630 $
28 5 1395 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه عراق 72139900 ميله هاي آهني يافولادي غيرممزوج گرم نوردشده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده كه درجاي ديگري گفته نشده باشد 44,830 723,721,040 Rls. 23,312 $
29 8 1395 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه عراق 72139900 ميله هاي آهني يافولادي غيرممزوج گرم نوردشده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده كه درجاي ديگري گفته نشده باشد 42,920 706,721,788 Rls. 22,318 $
30 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه عراق 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 23,730 653,863,136 Rls. 20,171 $
31 2 1395 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه عراق 84385000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن گوشت ياپرندگان خانگي 2,930 532,603,680 Rls. 17,580 $
32 9 1395 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 5,120 492,917,760 Rls. 15,360 $
33 9 1395 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه عراق 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 12,330 398,987,403 Rls. 12,410 $
34 5 1395 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه عراق 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 3,100 288,718,500 Rls. 9,300 $
35 5 1395 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه عراق 84552200 ماشين هاي نوردسردفلزا ت 2,198 272,182,736 Rls. 8,792 $
36 9 1395 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 2,780 268,764,840 Rls. 8,340 $
37 1 1395 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه عراق 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 1,400 211,925,000 Rls. 7,000 $
38 4 1395 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 2,040 188,893,800 Rls. 6,120 $
39 7 1395 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه عراق 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 2,220 174,608,550 Rls. 5,550 $
40 10 1395 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه عراق 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 660 149,447,760 Rls. 4,620 $
41 4 1395 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 1,740 134,262,750 Rls. 4,350 $
42 11 1395 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه عراق 85021290 سايرمجموعه مولدها داراي موتورپيستوني ترا کمي-احتراقي به قدرت بيش از 75 تا 375 kva غيرمذکور درجاي ديگر 950 122,983,200 Rls. 3,800 $
43 6 1395 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 1,550 120,400,125 Rls. 3,875 $
مجموع کل
213,425,440,014 ريال
مجموع کل
6,708,535 دلار
[1]