آمار کل " صادرات به" کشور (آلمان) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي زرنديه)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1395 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 48,839 4,338,116,177 Rls. 134,022 $
2 9 1395 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 53,325 4,165,723,677 Rls. 129,821 $
3 3 1395 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 94051090 ---لوستر وساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار ، باستثناي انواعي كه در فضاي باز ومعابرعمومي استفاده ميگردد. 10,500 2,560,824,000 Rls. 84,000 $
4 3 1395 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 44,649 2,555,212,582 Rls. 83,776 $
5 9 1395 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 08119000 ساير ميوه ها ومغزهاي نپخته يا پخته شده در آب يخ زده، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 37,118 2,168,694,243 Rls. 67,588 $
6 10 1395 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 27,741 1,795,893,468 Rls. 55,484 $
7 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 21,940 1,751,830,342 Rls. 54,071 $
8 6 1395 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 28,800 1,621,918,080 Rls. 51,840 $
9 8 1395 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 08119000 ساير ميوه ها ومغزهاي نپخته يا پخته شده در آب يخ زده، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 27,840 1,512,948,663 Rls. 47,581 $
10 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 21,404 1,405,656,464 Rls. 43,384 $
11 7 1395 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 18,597 1,397,383,086 Rls. 44,336 $
12 9 1395 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 21,386 1,370,574,519 Rls. 42,686 $
13 4 1395 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 19,094 1,253,393,021 Rls. 40,739 $
14 6 1395 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 20,157 1,253,377,260 Rls. 40,156 $
15 5 1395 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 19,735 1,250,185,560 Rls. 40,347 $
16 4 1395 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 19,229 1,229,733,456 Rls. 40,124 $
17 1 1395 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 16,738 1,181,791,647 Rls. 39,048 $
18 5 1395 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 14,340 1,176,807,043 Rls. 38,002 $
19 10 1395 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 33019012 ساير عرقيات سنتي 9,553 1,135,453,302 Rls. 35,078 $
20 8 1395 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 15,512 1,129,122,061 Rls. 35,627 $
21 5 1395 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 13,587 1,117,427,410 Rls. 36,151 $
22 6 1395 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 8,350 1,104,574,050 Rls. 35,550 $
23 10 1395 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 21,810 1,103,435,416 Rls. 34,085 $
24 7 1395 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 08119000 ساير ميوه ها ومغزهاي نپخته يا پخته شده در آب يخ زده، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 19,668 1,101,685,734 Rls. 35,013 $
25 8 1395 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 19,132 1,066,512,434 Rls. 33,578 $
26 9 1395 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 20099000 مخلوط آب ميوه وسبزيجات ، تخميرنشده ، که به آن الکل افزوده نشده باشد 14,370 1,066,151,139 Rls. 33,228 $
27 10 1395 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 20,301 1,057,561,458 Rls. 32,671 $
28 10 1395 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 12,232 1,023,014,868 Rls. 31,607 $
29 11 1395 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 15,504 1,003,550,592 Rls. 30,997 $
30 11 1395 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 16,350 974,270,700 Rls. 30,102 $
31 10 1395 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 2,955 973,403,596 Rls. 30,079 $
32 5 1395 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 8,600 958,237,200 Rls. 30,960 $
33 9 1395 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 16,718 953,825,847 Rls. 29,714 $
34 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 15,894 940,118,316 Rls. 29,018 $
35 11 1395 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 16,033 905,943,742 Rls. 27,985 $
36 1 1395 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 7,070 898,704,990 Rls. 29,704 $
37 11 1395 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 7,700 897,150,600 Rls. 27,717 $
38 3 1395 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 2,948 879,847,784 Rls. 28,943 $
39 10 1395 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 11,825 837,418,258 Rls. 25,867 $
40 5 1395 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 13,200 819,588,000 Rls. 26,400 $
41 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 7,000 816,530,400 Rls. 25,200 $
42 6 1395 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 7,450 811,933,189 Rls. 25,999 $
43 5 1395 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 7,500 782,641,200 Rls. 25,320 $
44 9 1395 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 10,507 775,076,928 Rls. 24,156 $
45 2 1395 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 8,246 762,647,641 Rls. 25,168 $
46 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 12,831 759,907,627 Rls. 23,446 $
47 6 1395 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 33019012 ساير عرقيات سنتي 5,050 706,088,475 Rls. 22,725 $
48 4 1395 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 5,500 677,380,000 Rls. 22,000 $
49 3 1395 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 13,264 674,909,849 Rls. 22,130 $
50 1 1395 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 11,800 665,362,728 Rls. 21,984 $
51 7 1395 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 10,194 660,240,546 Rls. 20,941 $
52 11 1395 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 6,252 644,801,762 Rls. 19,920 $
53 6 1395 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 5,685 636,133,908 Rls. 20,332 $
54 6 1395 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 11,182 627,506,830 Rls. 20,134 $
55 4 1395 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 9,830 609,565,123 Rls. 19,837 $
56 2 1395 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 7,512 602,526,848 Rls. 19,888 $
57 5 1395 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 20059900 ساير سبزيجات ومخلوطهاي سبزيجات بغير از جوانه بامبو بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 9,600 594,393,600 Rls. 19,200 $
58 10 1395 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 9,000 582,732,000 Rls. 18,000 $
59 8 1395 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 9,074 577,051,956 Rls. 18,148 $
60 7 1395 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 13,400 568,702,620 Rls. 18,058 $
61 4 1395 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 10,768 563,804,713 Rls. 18,404 $
62 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 7,595 562,956,910 Rls. 17,372 $
63 3 1395 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 8,419 559,627,972 Rls. 18,343 $
64 5 1395 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 9,255 553,919,482 Rls. 17,899 $
65 5 1395 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 33019090 سايرا لئورزينهاي استخرا جي,بامحلول غليظ روغنها....بجزا ب مقطرخوشبوومحلول ا بي روغن ا سانسي 5,160 545,918,600 Rls. 17,660 $
66 3 1395 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 5,100 544,175,100 Rls. 17,850 $
67 9 1395 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 4,600 531,038,160 Rls. 16,543 $
68 1 1395 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 7,117 515,634,311 Rls. 17,036 $
69 5 1395 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 4,475 492,220,046 Rls. 15,887 $
70 7 1395 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 7,714 484,593,480 Rls. 15,428 $
71 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 33019012 ساير عرقيات سنتي 4,253 465,362,622 Rls. 14,361 $
72 3 1395 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 3,890 458,715,730 Rls. 15,070 $
73 8 1395 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 7,140 453,504,420 Rls. 14,262 $
74 8 1395 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 6,700 447,065,820 Rls. 14,060 $
75 9 1395 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 08055000 ليمو (lemons) وليمو ترش كوچك تازه ياخشك كرده 19,889 436,726,419 Rls. 13,584 $
76 9 1395 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 21031000 سس سويا 8,897 434,319,594 Rls. 13,534 $
77 1 1395 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 7,320 430,168,140 Rls. 14,204 $
78 4 1395 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 5,050 418,154,770 Rls. 13,630 $
79 11 1395 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 6,834 415,340,045 Rls. 12,833 $
80 10 1395 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 3,542 414,787,496 Rls. 12,822 $
81 6 1395 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 3,604 414,237,783 Rls. 13,257 $
82 2 1395 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 5,760 407,594,880 Rls. 13,448 $
83 2 1395 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 6,214 405,723,393 Rls. 13,388 $
84 8 1395 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 20099000 مخلوط آب ميوه وسبزيجات ، تخميرنشده ، که به آن الکل افزوده نشده باشد 5,059 405,125,577 Rls. 12,741 $
85 6 1395 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 1,244 392,887,850 Rls. 12,550 $
86 10 1395 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 7,005 391,459,840 Rls. 12,112 $
87 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 5,276 382,541,216 Rls. 11,801 $
88 11 1395 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 2,814 382,464,635 Rls. 11,817 $
89 6 1395 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 3,400 381,092,400 Rls. 12,240 $
90 10 1395 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 3,720 362,048,640 Rls. 11,202 $
91 6 1395 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 5,770 350,638,565 Rls. 11,207 $
92 9 1395 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 8,750 336,955,500 Rls. 10,480 $
93 4 1395 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 33019012 ساير عرقيات سنتي 2,910 314,360,025 Rls. 10,185 $
94 2 1395 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 33019019 ساير آبهاي مقطر خوشبو ومحلول هاي آبي روغن هاي اسانسي باستثناي گلاب استحصالي از گل محمدي وساير عرقيات سنتي 3,816 312,580,389 Rls. 10,313 $
95 8 1395 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 21069010 ا ستابيلايزر 4,780 303,979,320 Rls. 9,560 $
96 9 1395 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 3,284 302,746,494 Rls. 9,416 $
97 8 1395 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 33019090 سايرا لئورزينهاي استخرا جي,بامحلول غليظ روغنها....بجزا ب مقطرخوشبوومحلول ا بي روغن ا سانسي 2,879 300,719,337 Rls. 9,474 $
98 5 1395 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 21041000 سوپ و آبگوشت و فرآوردهکهاي مربوط به آنها 5,210 296,766,910 Rls. 9,601 $
99 5 1395 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 20099000 مخلوط آب ميوه وسبزيجات ، تخميرنشده ، که به آن الکل افزوده نشده باشد 3,950 294,410,580 Rls. 9,510 $
100 10 1395 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 08119000 ساير ميوه ها ومغزهاي نپخته يا پخته شده در آب يخ زده، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 4,290 282,767,680 Rls. 8,749 $
مجموع کل
86,222,328,859 ريال
مجموع کل
2,733,499 دلار