آمار کل " صادرات به" کشور (پاكستان) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاكستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 769,910 218,292,936,413 Rls. 6,751,262 $
2 9 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاكستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 648,430 181,004,649,087 Rls. 5,639,237 $
3 8 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاكستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 637,860 178,392,070,097 Rls. 5,615,560 $
4 7 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاكستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 463,280 126,483,806,351 Rls. 4,016,018 $
5 3 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاكستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 181,150 49,907,762,550 Rls. 1,638,455 $
6 2 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاكستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 195,135 47,500,632,635 Rls. 1,566,405 $
7 4 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاكستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 131,500 32,451,091,250 Rls. 1,055,125 $
8 11 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاكستان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 76,750 32,299,075,250 Rls. 997,750 $
9 1 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاكستان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 61,010 30,469,087,275 Rls. 1,006,665 $
10 11 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاكستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 111,300 30,034,652,980 Rls. 928,040 $
11 1 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاكستان 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 107,050 26,064,895,750 Rls. 860,950 $
12 3 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاكستان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 50,500 25,314,910,500 Rls. 833,250 $
13 5 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاكستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 95,860 25,017,373,463 Rls. 808,586 $
14 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاكستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 64,400 20,319,832,000 Rls. 627,250 $
15 8 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاكستان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 48,820 20,202,964,080 Rls. 634,660 $
16 10 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاكستان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 45,700 19,224,647,650 Rls. 594,100 $
17 9 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاكستان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 40,500 16,909,620,000 Rls. 526,500 $
18 7 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاكستان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 36,800 15,088,216,000 Rls. 478,400 $
19 4 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاكستان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 28,350 14,342,237,250 Rls. 467,775 $
20 6 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاكستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 50,920 13,131,301,740 Rls. 422,164 $
21 2 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاكستان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 26,160 13,084,137,660 Rls. 431,640 $
22 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 1,173,487 9,738,979,496 Rls. 300,512 $
23 5 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاكستان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 14,050 7,166,700,750 Rls. 231,825 $
24 3 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 964,232 6,814,345,028 Rls. 224,132 $
25 1 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 747,296 5,109,105,332 Rls. 168,808 $
26 2 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 688,102 4,650,968,560 Rls. 153,412 $
27 4 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاكستان 18063100 شکلات, غيره حاوي کاکائو,به صورت بلوک (block), تخته, ميله ياقلم, پرشده به وزن كمتر از2كيلوگرم 55,800 4,621,631,400 Rls. 151,380 $
28 9 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 563,170 3,860,981,244 Rls. 120,304 $
29 10 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 488,597 3,665,752,188 Rls. 113,432 $
30 3 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاكستان 18063100 شکلات, غيره حاوي کاکائو,به صورت بلوک (block), تخته, ميله ياقلم, پرشده به وزن كمتر از2كيلوگرم 42,000 3,425,466,000 Rls. 112,200 $
31 11 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 287,761 2,099,468,792 Rls. 64,852 $
32 5 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 220,034 1,536,523,928 Rls. 49,576 $
33 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 197,635 1,469,871,104 Rls. 45,344 $
34 11 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاكستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 7,140 1,343,299,250 Rls. 41,500 $
35 8 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاكستان 69089040 كاشي يا سراميك با جذب آب بين 10 تا 16 درصد (كاشي ديوار) 170,084 1,306,732,956 Rls. 41,060 $
36 10 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاكستان 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 11,950 1,160,428,650 Rls. 35,850 $
37 8 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاكستان 12079900 -- ساير دانه ها وميوه هاي روغني، حتي خرد شده 10,300 980,429,700 Rls. 30,900 $
38 6 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 141,079 968,015,844 Rls. 31,068 $
39 9 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاكستان 12079900 -- ساير دانه ها وميوه هاي روغني، حتي خرد شده 9,000 866,457,000 Rls. 27,000 $
40 11 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاكستان 07132090 ک ک ک ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 15,000 767,382,300 Rls. 23,700 $
41 10 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاكستان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 12,800 661,913,600 Rls. 20,480 $
42 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاكستان 08109090 سايرميوه ها،تازه كه مذكور نبوده است 10,000 648,040,000 Rls. 20,000 $
43 9 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاكستان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 12,200 627,587,520 Rls. 19,520 $
44 7 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاكستان 69089040 كاشي يا سراميك با جذب آب بين 10 تا 16 درصد (كاشي ديوار) 84,206 613,596,960 Rls. 19,496 $
45 2 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاكستان 25291000 فلداسپات (Feldspat) 48,006 582,339,054 Rls. 19,202 $
46 4 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 75,785 528,583,960 Rls. 17,204 $
47 8 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاكستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 2,200 383,158,600 Rls. 12,100 $
48 8 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاكستان 69089020 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده 55,070 343,950,264 Rls. 10,808 $
49 11 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاكستان 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 2,000 152,828,880 Rls. 4,720 $
50 8 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاكستان 08022100 فندق با پوست , تازه يا خشک کرده 1,480 141,471,720 Rls. 4,440 $
51 7 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاكستان 07132090 ک ک ک ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 5,240 140,376,718 Rls. 4,454 $
52 8 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاكستان 07132090 ک ک ک ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 4,360 138,922,680 Rls. 4,360 $
53 6 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاكستان 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 1,000 136,994,000 Rls. 4,400 $
54 9 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاكستان 28331900 ساير سولفات هاي سديم (باستثناي سولفات دي سديم ) 24,000 123,022,080 Rls. 3,840 $
55 7 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاكستان 69089020 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده 15,291 98,104,020 Rls. 3,108 $
56 11 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاكستان 12079900 -- ساير دانه ها وميوه هاي روغني، حتي خرد شده 1,000 97,137,000 Rls. 3,000 $
57 11 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاكستان 08022100 فندق با پوست , تازه يا خشک کرده 1,000 97,137,000 Rls. 3,000 $
58 6 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاكستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 2,004 84,232,629 Rls. 2,705 $
59 1 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاكستان 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 1,500 62,638,200 Rls. 2,070 $
60 3 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاكستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 925 56,399,100 Rls. 1,850 $
61 6 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاكستان 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 1,000 42,966,300 Rls. 1,380 $
62 3 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاكستان 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 200 8,382,120 Rls. 276 $
مجموع کل
1,202,858,221,908 ريال
مجموع کل
38,049,060 دلار
[1]