آمار کل " صادرات به" کشور (يونان) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان يونان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 108,500 32,620,527,200 Rls. 1,006,850 $
2 6 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان يونان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 48,000 13,599,768,000 Rls. 436,800 $
3 6 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان يونان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 22,900 9,332,597,300 Rls. 297,700 $
4 11 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان يونان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 24,000 7,534,339,200 Rls. 232,800 $
5 7 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان يونان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 24,000 6,429,468,000 Rls. 204,000 $
6 1 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان يونان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 12,000 5,994,450,000 Rls. 198,000 $
7 7 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان يونان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 11,200 4,580,721,600 Rls. 145,600 $
8 9 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان يونان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 20,000 4,179,630,000 Rls. 130,000 $
مجموع کل
84,271,501,300 ريال
مجموع کل
2,651,750 دلار
[1]