آمار کل " صادرات به" کشور (ويتنام) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ويتنام 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 880,600 231,256,729,400 Rls. 7,269,150 $
2 9 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ويتنام 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 768,200 210,415,927,500 Rls. 6,554,250 $
3 7 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ويتنام 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 402,400 103,814,448,250 Rls. 3,294,200 $
4 10 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ويتنام 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 125,000 36,167,265,000 Rls. 1,117,500 $
5 11 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ويتنام 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 75,000 19,425,125,000 Rls. 600,000 $
6 3 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ويتنام 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 75,800 17,674,218,700 Rls. 580,760 $
7 2 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ويتنام 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 50,800 11,086,644,960 Rls. 365,760 $
8 4 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ويتنام 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 25,000 6,041,525,000 Rls. 197,500 $
9 1 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ويتنام 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 25,800 5,618,682,720 Rls. 185,760 $
10 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ويتنام 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 25,000 5,266,137,500 Rls. 162,500 $
مجموع کل
646,766,704,030 ريال
مجموع کل
20,327,380 دلار
[1]