آمار کل " صادرات به" کشور (هنگ كنگ) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هنگ كنگ 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 1,690,000 444,179,735,450 Rls. 13,984,200 $
2 7 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هنگ كنگ 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 1,371,200 360,738,104,350 Rls. 11,452,300 $
3 9 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هنگ كنگ 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 763,400 214,583,541,300 Rls. 6,690,100 $
4 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هنگ كنگ 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 410,000 112,591,075,000 Rls. 3,475,000 $
5 11 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هنگ كنگ 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 268,000 74,145,717,000 Rls. 2,291,000 $
6 3 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هنگ كنگ 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 211,600 52,418,599,720 Rls. 1,721,020 $
7 4 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هنگ كنگ 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 194,000 48,811,801,750 Rls. 1,589,050 $
8 10 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هنگ كنگ 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 147,500 41,766,593,750 Rls. 1,290,625 $
9 5 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هنگ كنگ 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 141,600 35,637,870,900 Rls. 1,152,390 $
10 6 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هنگ كنگ 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 122,000 34,787,714,300 Rls. 1,113,100 $
11 2 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هنگ كنگ 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 96,600 23,559,175,080 Rls. 776,520 $
12 1 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هنگ كنگ 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 34,280 9,225,826,950 Rls. 304,770 $
مجموع کل
1,452,445,755,550 ريال
مجموع کل
45,840,075 دلار
[1]