آمار کل " صادرات به" کشور (هند) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 252,682 111,419,315,292 Rls. 3,438,617 $
2 11 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 359,750 103,607,427,718 Rls. 3,201,130 $
3 10 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 233,520 98,186,078,796 Rls. 3,035,760 $
4 11 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 217,512 91,521,664,988 Rls. 2,827,656 $
5 9 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 169,058 70,593,245,034 Rls. 2,197,754 $
6 6 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 247,200 70,181,123,550 Rls. 2,248,300 $
7 8 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 150,604 62,128,280,032 Rls. 1,957,852 $
8 4 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 121,596 61,565,539,530 Rls. 2,006,334 $
9 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 190,900 56,569,231,964 Rls. 1,746,065 $
10 10 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 164,500 48,553,280,075 Rls. 1,500,850 $
11 9 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 155,500 47,162,383,275 Rls. 1,467,025 $
12 3 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 174,900 46,216,504,150 Rls. 1,518,325 $
13 3 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 87,400 43,950,277,800 Rls. 1,442,100 $
14 7 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 103,212 42,270,321,340 Rls. 1,342,038 $
15 2 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 79,600 39,828,637,200 Rls. 1,313,400 $
16 8 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 138,900 39,038,676,850 Rls. 1,229,550 $
17 2 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 125,500 33,363,893,800 Rls. 1,100,200 $
18 5 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 64,896 33,167,924,130 Rls. 1,070,784 $
19 7 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 120,550 31,598,921,495 Rls. 1,003,387 $
20 6 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 41,600 20,026,355,400 Rls. 643,000 $
21 4 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 67,500 18,068,363,500 Rls. 589,100 $
22 5 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 64,000 17,236,939,500 Rls. 555,300 $
23 1 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 48,500 13,387,142,250 Rls. 442,314 $
24 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 60,000 12,286,838,400 Rls. 379,200 $
25 1 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 24,400 12,187,708,500 Rls. 402,600 $
26 10 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 20,000 4,091,441,600 Rls. 126,400 $
27 11 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 20,000 4,090,936,000 Rls. 126,400 $
28 9 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 20,000 4,056,302,400 Rls. 126,400 $
29 8 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 20,000 4,002,582,400 Rls. 126,400 $
30 2 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 20,000 3,833,482,320 Rls. 126,480 $
31 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 87,032 3,807,516,190 Rls. 117,501 $
32 8 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 88,000 3,774,216,600 Rls. 118,800 $
33 3 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 20,000 3,725,733,600 Rls. 122,400 $
34 11 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 9,948 3,122,771,190 Rls. 96,495 $
35 10 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 9,156 2,870,436,160 Rls. 88,813 $
36 7 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 43,650 1,855,539,059 Rls. 58,979 $
37 6 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 20,000 1,787,149,000 Rls. 57,400 $
38 1 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 42,635 1,742,144,736 Rls. 57,558 $
39 4 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 20,000 1,716,094,000 Rls. 55,600 $
40 7 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 5,088 1,550,177,730 Rls. 49,353 $
41 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 4,600 1,267,465,600 Rls. 39,100 $
42 6 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 3,312 1,004,033,878 Rls. 32,126 $
43 11 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 22,000 962,042,400 Rls. 29,700 $
44 10 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 22,000 960,735,600 Rls. 29,700 $
45 3 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 23,250 955,388,893 Rls. 31,387 $
46 6 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 22,000 928,214,100 Rls. 29,700 $
47 2 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 22,150 906,299,718 Rls. 29,902 $
48 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 1,536 482,965,984 Rls. 14,899 $
49 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 08041030 خرماپياروم تازه ياخشك كرده 9,760 411,226,816 Rls. 12,688 $
50 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 4,838 370,023,126 Rls. 11,418 $
51 10 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 2,583 367,962,884 Rls. 11,366 $
52 10 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 08041030 خرماپياروم تازه ياخشك كرده 8,000 336,689,600 Rls. 10,400 $
53 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 08041030 خرماپياروم تازه ياخشك كرده 4,600 193,847,680 Rls. 5,980 $
54 10 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 08094000 آلو و گوجه , تازه 3,400 38,460,800 Rls. 1,190 $
مجموع کل
1,279,327,954,633 ريال
مجموع کل
40,403,176 دلار
[1]