آمار کل " صادرات به" کشور (قزاقستان) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان قزاقستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 426,000 114,450,856,050 Rls. 3,635,050 $
2 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان قزاقستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 298,500 79,002,639,975 Rls. 2,438,050 $
3 8 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان قزاقستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 267,835 71,247,813,436 Rls. 2,244,384 $
4 1 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان قزاقستان 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 251,230 64,967,242,747 Rls. 2,146,401 $
5 3 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان قزاقستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 212,075 54,315,765,922 Rls. 1,782,398 $
6 9 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان قزاقستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 171,000 42,631,092,150 Rls. 1,324,650 $
7 6 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان قزاقستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 158,000 41,514,691,000 Rls. 1,328,600 $
8 2 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان قزاقستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 148,500 39,318,430,200 Rls. 1,297,050 $
9 4 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان قزاقستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 150,500 37,600,595,000 Rls. 1,225,000 $
10 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان قزاقستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 112,000 31,767,680,000 Rls. 980,000 $
11 5 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان قزاقستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 122,150 31,636,740,400 Rls. 1,021,100 $
12 10 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان قزاقستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 103,000 29,851,542,250 Rls. 922,750 $
13 11 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان قزاقستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 89,500 25,346,763,750 Rls. 783,125 $
14 5 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان قزاقستان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 17,500 8,943,660,000 Rls. 288,750 $
15 6 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان قزاقستان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 14,300 6,284,398,250 Rls. 200,950 $
16 1 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان قزاقستان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 11,000 5,493,675,000 Rls. 181,500 $
17 4 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان قزاقستان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 6,010 3,033,457,350 Rls. 99,165 $
18 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان قزاقستان 21032000 كچاپ گوجهکفرنگي (Tomato ketchup) و ساير سسکهاي گوجه فرنگي 13,960 1,068,593,440 Rls. 32,965 $
19 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان قزاقستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 7,583 122,889,056 Rls. 3,791 $
20 1 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان قزاقستان 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 51 2,330,020 Rls. 77 $
مجموع کل
688,600,855,996 ريال
مجموع کل
21,935,756 دلار
[1]