آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عراق 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 345,990 91,873,530,699 Rls. 2,962,803 $
2 3 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عراق 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 326,710 86,979,197,357 Rls. 2,854,081 $
3 6 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عراق 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 349,077 86,335,377,886 Rls. 2,769,942 $
4 2 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عراق 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 287,134 75,433,238,668 Rls. 2,487,582 $
5 11 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عراق 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 219,217 66,975,457,621 Rls. 2,069,023 $
6 4 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عراق 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 222,982 59,737,200,980 Rls. 1,946,774 $
7 10 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عراق 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 162,604 46,482,691,590 Rls. 1,437,785 $
8 7 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عراق 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 176,842 46,337,730,605 Rls. 1,472,367 $
9 9 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عراق 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 157,038 45,434,989,662 Rls. 1,412,166 $
10 8 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عراق 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 118,215 35,901,732,939 Rls. 1,129,121 $
11 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 4,358,554 31,738,236,920 Rls. 979,368 $
12 1 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عراق 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 119,108 30,854,057,559 Rls. 1,019,313 $
13 2 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 4,620,759 29,019,450,660 Rls. 957,072 $
14 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عراق 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 85,914 25,659,834,902 Rls. 791,747 $
15 3 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 3,985,757 25,553,903,252 Rls. 839,296 $
16 6 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 3,569,103 24,367,759,364 Rls. 780,916 $
17 5 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 3,253,391 20,488,600,084 Rls. 660,752 $
18 10 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 2,827,332 20,088,177,280 Rls. 620,976 $
19 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عراق 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 52,160 16,861,182,400 Rls. 520,150 $
20 9 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 2,640,535 16,043,939,796 Rls. 499,504 $
21 4 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 2,519,017 15,688,731,392 Rls. 510,912 $
22 11 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 2,223,640 15,427,171,032 Rls. 476,576 $
23 3 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عراق 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 29,600 14,880,351,750 Rls. 488,400 $
24 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 1,750,418 14,006,045,952 Rls. 432,072 $
25 8 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عراق 69089040 كاشي يا سراميك با جذب آب بين 10 تا 16 درصد (كاشي ديوار) 1,311,678 9,817,856,468 Rls. 309,032 $
26 8 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عراق 69089020 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده 1,431,541 8,815,370,420 Rls. 277,568 $
27 1 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 1,321,823 8,238,068,320 Rls. 272,144 $
28 7 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عراق 69089020 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده 1,244,691 8,019,323,576 Rls. 254,980 $
29 8 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عراق 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 12,900 5,335,669,950 Rls. 167,700 $
30 7 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عراق 69089040 كاشي يا سراميك با جذب آب بين 10 تا 16 درصد (كاشي ديوار) 571,057 4,224,822,184 Rls. 134,232 $
31 11 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عراق 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 10,000 4,207,060,000 Rls. 130,000 $
32 8 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 348,370 2,255,020,356 Rls. 70,388 $
33 2 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عراق 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 4,200 2,099,512,800 Rls. 69,300 $
34 1 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 11,280 1,229,813,280 Rls. 40,608 $
35 5 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عراق 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 2,050 1,045,530,750 Rls. 33,825 $
36 6 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عراق 69089020 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده 152,754 983,606,224 Rls. 31,376 $
37 7 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عراق 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 1,750 718,103,750 Rls. 22,750 $
38 6 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عراق 69089040 كاشي يا سراميك با جذب آب بين 10 تا 16 درصد (كاشي ديوار) 98,535 653,563,952 Rls. 20,848 $
39 9 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عراق 10059090 ذرت (بلال سبز) 2,728 578,878,755 Rls. 18,005 $
40 9 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عراق 19053200 ويفل ها و ويفرها 4,995 577,060,362 Rls. 17,982 $
41 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عراق 44101110 تخته ازخرده رير چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراك شده يانشده ،كارنشده يافقط سمباده خور 49,265 344,537,994 Rls. 10,629 $
42 3 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عراق 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 1,968 83,675,424 Rls. 2,755 $
43 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 681 61,817,312 Rls. 1,907 $
44 3 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عراق 18063100 شکلات, غيره حاوي کاکائو,به صورت بلوک (block), تخته, ميله ياقلم, پرشده به وزن كمتر از2كيلوگرم 193 16,406,621 Rls. 539 $
45 3 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 220 12,723,502 Rls. 418 $
مجموع کل
1,001,487,012,350 ريال
مجموع کل
32,005,684 دلار
[1]