آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ترکيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 616,000 175,969,471,650 Rls. 5,536,500 $
2 10 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ترکيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 459,000 134,796,965,300 Rls. 4,170,550 $
3 2 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ترکيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 398,500 104,406,617,000 Rls. 3,443,600 $
4 7 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ترکيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 336,000 92,756,639,500 Rls. 2,944,800 $
5 9 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ترکيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 305,300 88,930,618,950 Rls. 2,769,675 $
6 11 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ترکيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 219,000 67,833,759,800 Rls. 2,095,800 $
7 2 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ترکيه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 66,200 33,115,711,200 Rls. 1,092,300 $
8 3 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ترکيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 113,700 31,119,662,700 Rls. 1,023,300 $
9 1 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ترکيه 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 116,000 30,882,420,000 Rls. 1,020,000 $
10 3 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ترکيه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 51,300 25,710,443,550 Rls. 846,450 $
11 5 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ترکيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 99,000 25,089,021,800 Rls. 809,600 $
12 4 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ترکيه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 38,000 19,142,310,000 Rls. 627,000 $
13 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ترکيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 58,000 18,731,538,400 Rls. 578,200 $
14 4 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ترکيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 59,000 14,198,712,000 Rls. 463,200 $
15 5 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ترکيه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 25,000 12,750,375,000 Rls. 412,500 $
16 9 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ترکيه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 30,000 12,538,890,000 Rls. 390,000 $
17 1 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ترکيه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 24,000 11,992,860,000 Rls. 396,000 $
18 10 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ترکيه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 23,500 9,873,760,000 Rls. 305,500 $
19 10 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ترکيه 72027000 فروموليبدن. 40,000 9,847,397,800 Rls. 304,200 $
20 8 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ترکيه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 22,000 9,093,942,000 Rls. 286,000 $
21 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ترکيه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 14,000 5,895,344,000 Rls. 182,000 $
22 11 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ترکيه 72027000 فروموليبدن. 20,000 4,845,843,200 Rls. 149,600 $
23 8 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ترکيه 72027000 فروموليبدن. 20,000 4,792,735,200 Rls. 149,600 $
24 7 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ترکيه 72027000 فروموليبدن. 20,000 4,774,320,000 Rls. 152,000 $
25 3 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ترکيه 72027000 فروموليبدن. 20,000 4,705,869,400 Rls. 154,600 $
26 2 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ترکيه 72027000 فروموليبدن. 20,000 4,535,311,200 Rls. 149,700 $
27 5 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ترکيه 72027000 فروموليبدن. 20,000 4,492,866,600 Rls. 144,600 $
28 9 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ترکيه 84339000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي بردا شت جوركردن ،درجه بندي كردن ،ياكوبيدن محصولات كشاورزي 60 28,935,900 Rls. 900 $
مجموع کل
962,852,342,150 ريال
مجموع کل
30,598,175 دلار
[1]