آمار کل " صادرات به" کشور (تايوان) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان تايوان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 84,500 26,883,311,300 Rls. 831,175 $
2 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان تايوان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 25,000 8,385,311,250 Rls. 258,750 $
3 8 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان تايوان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 25,000 7,328,261,250 Rls. 230,625 $
4 4 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان تايوان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 25,000 6,882,750,000 Rls. 225,000 $
5 3 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان تايوان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 25,000 6,858,000,000 Rls. 225,000 $
6 2 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان تايوان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 25,000 6,823,575,000 Rls. 225,000 $
7 9 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان تايوان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 12,500 4,144,786,875 Rls. 129,375 $
8 5 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان تايوان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 12,500 3,492,562,500 Rls. 112,500 $
مجموع کل
70,798,558,175 ريال
مجموع کل
2,237,425 دلار
[1]