آمار کل " صادرات به" کشور (بلژيك) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان بلژيك 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 72,000 18,702,248,400 Rls. 583,200 $
2 7 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان بلژيك 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 72,000 18,380,714,400 Rls. 583,200 $
3 5 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان بلژيك 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 60,000 15,229,368,000 Rls. 492,000 $
4 6 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان بلژيك 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 46,850 12,380,832,750 Rls. 397,650 $
5 10 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان بلژيك 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 44,000 11,073,434,900 Rls. 342,100 $
6 8 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان بلژيك 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 48,000 10,357,161,600 Rls. 326,400 $
7 9 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان بلژيك 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 22,400 9,344,899,200 Rls. 291,200 $
8 11 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان بلژيك 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 20,000 8,414,900,000 Rls. 260,000 $
9 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان بلژيك 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 24,000 6,804,420,000 Rls. 210,000 $
10 11 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان بلژيك 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 24,000 6,796,020,000 Rls. 210,000 $
11 5 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان بلژيك 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 11,900 6,077,817,900 Rls. 196,350 $
12 4 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان بلژيك 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 24,000 5,861,760,000 Rls. 192,000 $
مجموع کل
129,423,577,150 ريال
مجموع کل
4,084,100 دلار
[1]