آمار کل " صادرات به" کشور (ايتاليا) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ايتاليا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 72,000 20,717,134,800 Rls. 652,800 $
2 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ايتاليا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 72,000 15,164,916,000 Rls. 468,000 $
3 11 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ايتاليا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 72,000 15,151,188,000 Rls. 468,000 $
4 5 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ايتاليا 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 24,000 12,259,368,000 Rls. 396,000 $
5 4 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ايتاليا 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 24,000 12,089,880,000 Rls. 396,000 $
6 3 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ايتاليا 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 24,000 12,072,456,000 Rls. 396,000 $
7 9 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ايتاليا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 44,000 11,223,426,000 Rls. 350,000 $
8 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ايتاليا 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 24,000 10,109,424,000 Rls. 312,000 $
9 9 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ايتاليا 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 24,000 10,054,512,000 Rls. 312,000 $
10 7 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ايتاليا 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 24,000 9,848,280,000 Rls. 312,000 $
11 6 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ايتاليا 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 24,000 9,750,936,000 Rls. 312,000 $
12 10 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ايتاليا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 25,050 7,833,591,040 Rls. 241,987 $
13 7 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ايتاليا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 24,000 6,628,650,000 Rls. 210,000 $
14 8 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ايتاليا 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 12,000 4,939,896,000 Rls. 156,000 $
مجموع کل
157,843,657,840 ريال
مجموع کل
4,982,787 دلار
[1]