آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان امارات متحده عربي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 695,600 202,990,646,110 Rls. 6,451,940 $
2 2 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان امارات متحده عربي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 685,795 183,634,301,127 Rls. 6,057,401 $
3 9 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان امارات متحده عربي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 448,320 130,184,189,595 Rls. 4,054,320 $
4 8 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان امارات متحده عربي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 416,720 118,484,067,312 Rls. 3,726,837 $
5 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان امارات متحده عربي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 322,250 92,414,193,175 Rls. 2,851,675 $
6 10 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان امارات متحده عربي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 310,690 91,082,068,898 Rls. 2,817,431 $
7 11 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان امارات متحده عربي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 298,560 84,850,957,205 Rls. 2,621,216 $
8 3 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان امارات متحده عربي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 288,220 76,787,276,450 Rls. 2,526,435 $
9 1 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان امارات متحده عربي 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 265,810 68,281,477,750 Rls. 2,255,625 $
10 6 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان امارات متحده عربي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 188,500 52,326,143,750 Rls. 1,672,750 $
11 4 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان امارات متحده عربي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 174,920 45,983,031,710 Rls. 1,494,804 $
12 11 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 83,600 35,175,327,200 Rls. 1,086,800 $
13 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 74,670 33,057,564,100 Rls. 1,020,150 $
14 10 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 66,928 28,126,813,936 Rls. 870,064 $
15 5 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان امارات متحده عربي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 86,330 23,381,555,610 Rls. 755,796 $
16 9 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 48,504 20,220,848,232 Rls. 630,552 $
17 8 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 47,200 19,547,548,800 Rls. 613,600 $
18 5 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 10,800 5,532,219,000 Rls. 178,200 $
19 7 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 8,500 3,476,440,500 Rls. 110,500 $
20 6 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان امارات متحده عربي 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 394,501 2,372,830,128 Rls. 76,368 $
21 2 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان امارات متحده عربي 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 376,938 2,327,293,980 Rls. 76,740 $
22 2 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 4,500 2,250,177,600 Rls. 74,250 $
23 10 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان امارات متحده عربي 72027000 فروموليبدن. 5,000 1,230,022,000 Rls. 38,000 $
24 7 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان امارات متحده عربي 72027000 فروموليبدن. 5,000 1,218,132,050 Rls. 38,650 $
25 1 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان امارات متحده عربي 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 168,098 959,065,380 Rls. 31,668 $
26 3 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 540 270,596,700 Rls. 8,910 $
مجموع کل
1,326,164,788,298 ريال
مجموع کل
42,140,682 دلار
[1]