آمار کل " صادرات به" کشور (اسلواكي) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان اسلواكي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 132,000 39,569,566,250 Rls. 1,222,450 $
2 9 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان اسلواكي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 110,500 29,671,915,350 Rls. 923,475 $
3 10 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان اسلواكي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 88,000 22,148,580,300 Rls. 684,200 $
4 4 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان اسلواكي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 72,050 18,881,775,000 Rls. 613,800 $
5 5 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان اسلواكي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 44,000 11,594,561,000 Rls. 374,000 $
6 1 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان اسلواكي 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 44,000 11,456,060,000 Rls. 378,400 $
7 9 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان اسلواكي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 20,000 9,098,508,000 Rls. 284,000 $
8 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان اسلواكي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 22,000 7,381,123,200 Rls. 227,700 $
9 7 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان اسلواكي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 17,800 7,268,274,000 Rls. 231,400 $
10 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان اسلواكي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 22,000 6,237,385,000 Rls. 192,500 $
11 4 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان اسلواكي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 11,770 5,994,137,325 Rls. 194,205 $
12 3 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان اسلواكي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 22,000 5,345,120,000 Rls. 176,000 $
13 2 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان اسلواكي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 22,000 5,341,424,000 Rls. 176,000 $
14 4 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان اسلواكي 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 4,170 3,603,797,400 Rls. 116,760 $
15 7 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان اسلواكي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 1,200 365,612,400 Rls. 11,640 $
مجموع کل
183,957,839,225 ريال
مجموع کل
5,806,530 دلار
[1]