آمار کل " صادرات به" کشور (اردن) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان اردن 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 84,000 34,708,576,500 Rls. 1,092,000 $
2 8 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان اردن 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 87,500 25,723,802,500 Rls. 810,000 $
3 10 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان اردن 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 49,800 20,929,127,700 Rls. 647,400 $
4 11 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان اردن 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 39,300 16,539,642,600 Rls. 510,900 $
5 9 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان اردن 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 27,450 11,473,084,350 Rls. 356,850 $
6 4 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان اردن 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 18,050 9,110,466,750 Rls. 297,825 $
7 10 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان اردن 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 27,400 8,190,810,170 Rls. 253,180 $
8 6 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان اردن 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 13,450 6,909,634,875 Rls. 221,925 $
9 1 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان اردن 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 12,950 6,469,010,625 Rls. 213,675 $
10 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان اردن 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 15,000 6,319,365,000 Rls. 195,000 $
11 2 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان اردن 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 10,450 5,229,132,975 Rls. 172,425 $
12 7 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان اردن 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 14,550 4,753,436,480 Rls. 150,592 $
13 9 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان اردن 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 11,500 3,397,396,170 Rls. 105,670 $
14 4 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان اردن 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 6,050 1,665,625,500 Rls. 54,450 $
15 2 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان اردن 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 4,050 1,105,419,150 Rls. 36,450 $
مجموع کل
162,524,531,345 ريال
مجموع کل
5,118,342 دلار
[1]