آمار کل " صادرات به" کشور (آلمان) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان آلمان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 259,000 65,302,323,400 Rls. 2,143,600 $
2 10 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان آلمان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 191,000 47,160,831,150 Rls. 1,457,550 $
3 9 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان آلمان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 148,500 35,912,974,275 Rls. 1,118,025 $
4 11 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان آلمان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 128,000 35,362,947,000 Rls. 1,092,500 $
5 2 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان آلمان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 133,000 33,337,048,400 Rls. 1,099,200 $
6 5 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان آلمان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 124,000 31,389,086,800 Rls. 1,014,600 $
7 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان آلمان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 43,750 30,340,135,000 Rls. 936,250 $
8 2 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان آلمان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 41,875 28,572,172,500 Rls. 942,500 $
9 7 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان آلمان 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 43,750 24,520,890,625 Rls. 778,750 $
10 4 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان آلمان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 85,000 22,886,050,000 Rls. 747,500 $
11 10 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان آلمان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 42,750 21,113,436,600 Rls. 652,950 $
12 7 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان آلمان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 74,000 20,216,405,500 Rls. 641,500 $
13 6 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان آلمان 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 21,875 19,070,187,500 Rls. 612,500 $
14 12 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان آلمان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 85,000 18,730,940,000 Rls. 578,000 $
15 3 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان آلمان 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 21,875 18,643,887,500 Rls. 612,500 $
16 11 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان آلمان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 21,875 12,600,953,750 Rls. 389,375 $
17 8 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان آلمان 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 21,875 12,363,435,000 Rls. 389,375 $
18 5 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان آلمان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 22,500 11,475,337,500 Rls. 371,250 $
19 3 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان آلمان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 22,000 11,026,587,000 Rls. 363,000 $
20 8 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان آلمان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 34,000 8,475,602,400 Rls. 266,700 $
21 1 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان آلمان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 12,500 6,244,218,750 Rls. 206,250 $
22 6 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان آلمان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 15,800 4,201,844,100 Rls. 134,300 $
23 1 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان آلمان 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 12,000 3,269,700,000 Rls. 108,000 $
24 9 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان آلمان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 5,004 2,087,583,732 Rls. 65,052 $
25 4 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان آلمان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 2,500 1,273,181,250 Rls. 41,250 $
26 10 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان آلمان 14049010 حنا به غيراز عصاره آن . 20,000 644,520,000 Rls. 20,000 $
27 11 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان آلمان 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 5,000 382,072,200 Rls. 11,800 $
مجموع کل
526,604,351,932 ريال
مجموع کل
16,794,277 دلار
[1]