آمار کل " صادرات به" کشور (تركمنستان) گمرک (منطقه ويزه اقتصادي سرخس)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1395 منطقه ويزه اقتصادي سرخس تركمنستان 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 130,991 33,869,032,960 Rls. 1,047,928 $
2 1 1395 منطقه ويزه اقتصادي سرخس تركمنستان 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 117,460 28,389,612,160 Rls. 939,680 $
3 9 1395 منطقه ويزه اقتصادي سرخس تركمنستان 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 90,400 25,855,564,320 Rls. 802,320 $
4 4 1395 منطقه ويزه اقتصادي سرخس تركمنستان 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 92,551 22,745,156,600 Rls. 740,408 $
5 3 1395 منطقه ويزه اقتصادي سرخس تركمنستان 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 87,412 21,262,419,776 Rls. 699,296 $
6 2 1395 منطقه ويزه اقتصادي سرخس تركمنستان 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 89,052 9,290,365,095 Rls. 306,307 $
7 2 1395 منطقه ويزه اقتصادي سرخس تركمنستان 73065090 لوله وپروفيل , جوش دا ده شده,باسطح مقطع مدور,ا زسايرفولادهاي ممزوج, با قطر خارجي حداقل 2/203 ميليمتر و حداكثر 4/406 ميليمتر 51,057 2,474,975,100 Rls. 81,690 $
8 12 1395 منطقه ويزه اقتصادي سرخس تركمنستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 23,566 1,909,225,998 Rls. 58,914 $
9 6 1395 منطقه ويزه اقتصادي سرخس تركمنستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 23,490 1,835,332,425 Rls. 58,725 $
10 5 1395 منطقه ويزه اقتصادي سرخس تركمنستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 23,490 1,815,189,750 Rls. 58,725 $
11 10 1395 منطقه ويزه اقتصادي سرخس تركمنستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 21,175 1,713,533,938 Rls. 52,938 $
12 7 1395 منطقه ويزه اقتصادي سرخس تركمنستان 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 4,390 1,298,112,480 Rls. 41,328 $
13 12 1395 منطقه ويزه اقتصادي سرخس تركمنستان 25202000 ک گچ 650,010 463,452,507 Rls. 14,301 $
14 1 1395 منطقه ويزه اقتصادي سرخس تركمنستان 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 6,278 341,395,600 Rls. 11,300 $
15 10 1395 منطقه ويزه اقتصادي سرخس تركمنستان 25202000 ک گچ 462,000 328,500,480 Rls. 10,164 $
16 4 1395 منطقه ويزه اقتصادي سرخس تركمنستان 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 4,780 264,325,752 Rls. 8,604 $
17 8 1395 منطقه ويزه اقتصادي سرخس تركمنستان 25202000 ک گچ 376,000 262,926,048 Rls. 8,272 $
18 2 1395 منطقه ويزه اقتصادي سرخس تركمنستان 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 4,754 259,624,321 Rls. 8,557 $
19 3 1395 منطقه ويزه اقتصادي سرخس تركمنستان 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 4,505 246,569,031 Rls. 8,109 $
20 5 1395 منطقه ويزه اقتصادي سرخس تركمنستان 25202000 ک گچ 316,508 196,410,668 Rls. 6,330 $
21 11 1395 منطقه ويزه اقتصادي سرخس تركمنستان 25202000 ک گچ 210,000 149,521,680 Rls. 4,620 $
22 7 1395 منطقه ويزه اقتصادي سرخس تركمنستان 25202000 ک گچ 198,000 136,821,960 Rls. 4,356 $
23 11 1395 منطقه ويزه اقتصادي سرخس تركمنستان 26011110 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن کمتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 103,400 100,393,128 Rls. 3,102 $
24 5 1395 منطقه ويزه اقتصادي سرخس تركمنستان 83099090 سايردر،درپوش و سرپوش ،درپوش پاره شونده برا ي بطري درپوش پيچي بشكه ،مهروموم وساير متفرغات بسته بندي ،ا ز فلزا ت معمولي غيرمذکوردرجاي ديگر 4,165 85,505,996 Rls. 2,762 $
25 9 1395 منطقه ويزه اقتصادي سرخس تركمنستان 25202000 ک گچ 132,000 84,720,240 Rls. 2,640 $
26 8 1395 منطقه ويزه اقتصادي سرخس تركمنستان 39211100 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا ز پليمرهاي ا ستيرن 450 52,628,892 Rls. 1,662 $
27 4 1395 منطقه ويزه اقتصادي سرخس تركمنستان 25202000 ک گچ 72,600 44,815,980 Rls. 1,452 $
مجموع کل
155,476,132,885 ريال
مجموع کل
4,984,490 دلار
[1]