آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (منطقه ويزه اقتصادي سرخس)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1395 منطقه ويزه اقتصادي سرخس افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 4,146,296 44,452,635,472 Rls. 1,372,651 $
2 9 1395 منطقه ويزه اقتصادي سرخس افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 2,293,218 27,596,872,064 Rls. 859,957 $
3 11 1395 منطقه ويزه اقتصادي سرخس افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 1,806,166 16,772,623,314 Rls. 518,281 $
4 10 1395 منطقه ويزه اقتصادي سرخس افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 1,013,753 12,141,243,217 Rls. 375,089 $
5 1 1395 منطقه ويزه اقتصادي سرخس افغانستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 1,395,712 8,450,273,500 Rls. 279,067 $
6 5 1395 منطقه ويزه اقتصادي سرخس افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 769,177 8,364,684,498 Rls. 269,212 $
7 8 1395 منطقه ويزه اقتصادي سرخس افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 631,209 7,411,678,731 Rls. 233,953 $
8 9 1395 منطقه ويزه اقتصادي سرخس افغانستان 27079900 روغن وساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ دردرجه حرارت زيادبدست مي ايد ومحصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاءبي بو فزوني داشته باشد غير مذكور وغير مشمول درجاي ديگر . 592,341 7,128,305,797 Rls. 222,128 $
9 4 1395 منطقه ويزه اقتصادي سرخس افغانستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 449,036 4,700,778,270 Rls. 152,672 $
10 3 1395 منطقه ويزه اقتصادي سرخس افغانستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 558,640 2,884,202,456 Rls. 94,969 $
11 2 1395 منطقه ويزه اقتصادي سرخس افغانستان 27079900 روغن وساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ دردرجه حرارت زيادبدست مي ايد ومحصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاءبي بو فزوني داشته باشد غير مذكور وغير مشمول درجاي ديگر . 542,908 2,799,011,056 Rls. 92,294 $
12 8 1395 منطقه ويزه اقتصادي سرخس افغانستان 27079900 روغن وساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ دردرجه حرارت زيادبدست مي ايد ومحصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاءبي بو فزوني داشته باشد غير مذكور وغير مشمول درجاي ديگر . 230,312 2,734,897,422 Rls. 86,367 $
مجموع کل
145,437,205,797 ريال
مجموع کل
4,556,640 دلار
[1]