آمار کل " صادرات به" کشور (گرجستان) گمرک (منطقه ازاد جلفا)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1395 منطقه ازاد جلفا گرجستان 27132000 قيرنفت 1,303,480 12,099,740,757 Rls. 391,044 $
2 4 1395 منطقه ازاد جلفا گرجستان 27132000 قيرنفت 1,071,021 9,869,087,490 Rls. 321,306 $
3 3 1395 منطقه ازاد جلفا گرجستان 27132000 قيرنفت 949,771 8,670,620,011 Rls. 284,931 $
4 4 1395 منطقه ازاد جلفا گرجستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 67,162 6,193,946,226 Rls. 201,486 $
5 3 1395 منطقه ازاد جلفا گرجستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 66,785 6,104,098,902 Rls. 200,355 $
6 7 1395 منطقه ازاد جلفا گرجستان 27132000 قيرنفت 409,740 4,261,658,854 Rls. 137,134 $
7 1 1395 منطقه ازاد جلفا گرجستان 27132000 قيرنفت 455,140 4,131,760,920 Rls. 136,542 $
8 7 1395 منطقه ازاد جلفا گرجستان 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 356,380 3,360,020,652 Rls. 106,914 $
9 2 1395 منطقه ازاد جلفا گرجستان 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 343,588 3,127,422,555 Rls. 103,095 $
10 6 1395 منطقه ازاد جلفا گرجستان 27132000 قيرنفت 329,260 3,089,755,938 Rls. 98,778 $
11 2 1395 منطقه ازاد جلفا گرجستان 27132000 قيرنفت 280,680 2,551,044,384 Rls. 84,204 $
12 7 1395 منطقه ازاد جلفا گرجستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 21,340 2,014,133,220 Rls. 64,020 $
13 1 1395 منطقه ازاد جلفا گرجستان 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 17,964 1,903,510,350 Rls. 62,874 $
14 6 1395 منطقه ازاد جلفا گرجستان 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 113,500 1,067,433,450 Rls. 34,050 $
15 3 1395 منطقه ازاد جلفا گرجستان 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 109,800 1,004,011,200 Rls. 32,940 $
16 1 1395 منطقه ازاد جلفا گرجستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 2,754 250,132,050 Rls. 8,262 $
مجموع کل
69,698,376,959 ريال
مجموع کل
2,267,935 دلار
[1]