آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (منطقه ازاد جلفا)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1395 منطقه ازاد جلفا ترکيه 07119000 ساير سبزيجات؛ مخلوط سبزيجات محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 288,090 21,922,928,775 Rls. 720,225 $
2 2 1395 منطقه ازاد جلفا ترکيه 07119000 ساير سبزيجات؛ مخلوط سبزيجات محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 226,160 17,136,708,600 Rls. 565,400 $
3 6 1395 منطقه ازاد جلفا ترکيه 07119000 ساير سبزيجات؛ مخلوط سبزيجات محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 205,600 16,081,518,000 Rls. 514,000 $
4 8 1395 منطقه ازاد جلفا ترکيه 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 40,000 9,499,800,000 Rls. 300,000 $
5 8 1395 منطقه ازاد جلفا ترکيه 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 44,000 4,876,564,000 Rls. 154,000 $
6 7 1395 منطقه ازاد جلفا ترکيه 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 20,000 4,727,550,000 Rls. 150,000 $
7 3 1395 منطقه ازاد جلفا ترکيه 07119000 ساير سبزيجات؛ مخلوط سبزيجات محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 41,120 3,119,877,200 Rls. 102,800 $
8 4 1395 منطقه ازاد جلفا ترکيه 27132000 قيرنفت 145,140 1,337,778,180 Rls. 43,542 $
مجموع کل
78,702,724,755 ريال
مجموع کل
2,549,967 دلار
[1]