آمار کل " صادرات به" کشور (ارمنستان) گمرک (منطقه ازاد جلفا)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1395 منطقه ازاد جلفا ارمنستان 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 2,171,010 20,509,341,606 Rls. 651,303 $
2 5 1395 منطقه ازاد جلفا ارمنستان 27132000 قيرنفت 1,660,200 15,423,075,843 Rls. 498,060 $
3 6 1395 منطقه ازاد جلفا ارمنستان 27132000 قيرنفت 1,527,600 14,306,971,452 Rls. 458,280 $
4 4 1395 منطقه ازاد جلفا ارمنستان 27132000 قيرنفت 1,235,860 11,372,615,307 Rls. 370,758 $
5 3 1395 منطقه ازاد جلفا ارمنستان 27132000 قيرنفت 735,260 6,721,519,404 Rls. 220,578 $
6 7 1395 منطقه ازاد جلفا ارمنستان 27132000 قيرنفت 357,850 3,648,507,080 Rls. 117,179 $
7 2 1395 منطقه ازاد جلفا ارمنستان 27132000 قيرنفت 282,110 2,564,467,365 Rls. 84,633 $
8 5 1395 منطقه ازاد جلفا ارمنستان 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 218,130 2,031,553,755 Rls. 65,439 $
9 1 1395 منطقه ازاد جلفا ارمنستان 27132000 قيرنفت 214,460 1,946,528,658 Rls. 64,338 $
10 3 1395 منطقه ازاد جلفا ارمنستان 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 200,960 1,837,939,968 Rls. 60,288 $
11 8 1395 منطقه ازاد جلفا ارمنستان 27132000 قيرنفت 130,540 1,240,103,892 Rls. 39,162 $
12 2 1395 منطقه ازاد جلفا ارمنستان 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 128,970 1,173,381,957 Rls. 38,691 $
13 1 1395 منطقه ازاد جلفا ارمنستان 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 106,290 965,509,515 Rls. 31,887 $
مجموع کل
83,741,515,802 ريال
مجموع کل
2,700,596 دلار
[1]