آمار کل " صادرات به" کشور (قزاقستان) گمرک (منطقه ازاد بندر انزلي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1395 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 517,090 26,266,554,240 Rls. 827,344 $
2 9 1395 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 397,050 20,339,042,640 Rls. 633,280 $
3 5 1395 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 143,176 14,604,381,528 Rls. 472,481 $
4 11 1395 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 52,000 14,412,890,500 Rls. 445,250 $
5 2 1395 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 309,500 14,071,946,250 Rls. 464,250 $
6 3 1395 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 280,000 12,777,600,000 Rls. 420,000 $
7 12 1395 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 220,000 11,407,072,000 Rls. 352,000 $
8 11 1395 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 204,700 10,675,228,456 Rls. 329,854 $
9 3 1395 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 1,124,652 10,392,130,352 Rls. 340,864 $
10 9 1395 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 413,960 9,322,764,864 Rls. 290,672 $
11 12 1395 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 178,350 9,288,059,232 Rls. 286,527 $
12 12 1395 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 84,642 9,030,591,619 Rls. 278,694 $
13 7 1395 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 158,350 7,992,444,400 Rls. 253,360 $
14 4 1395 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 975,602 7,567,649,668 Rls. 246,065 $
15 8 1395 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 71,532 7,483,698,918 Rls. 236,056 $
16 1 1395 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 160,000 7,264,050,000 Rls. 240,000 $
17 2 1395 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 808,885 7,191,521,157 Rls. 237,156 $
18 10 1395 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 61,985 6,621,095,135 Rls. 204,551 $
19 6 1395 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 62,729 6,453,234,841 Rls. 207,006 $
20 12 1395 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 22,500 6,383,475,000 Rls. 196,875 $
21 2 1395 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 25,000 6,332,961,250 Rls. 208,750 $
22 5 1395 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 24,800 6,303,782,100 Rls. 203,650 $
23 6 1395 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 126,000 6,272,572,800 Rls. 201,600 $
24 10 1395 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 120,000 6,211,360,000 Rls. 192,000 $
25 8 1395 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 132,254 5,868,952,380 Rls. 184,800 $
26 6 1395 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 714,064 5,752,004,783 Rls. 184,010 $
27 7 1395 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 87089321 ا جزا وقطعات كلاج (به جز لنت كلاچ )،برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 17,916 5,636,395,455 Rls. 179,155 $
28 6 1395 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 71,120 5,445,647,733 Rls. 174,245 $
29 2 1395 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 08062050 آفتابي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 80,000 5,332,668,000 Rls. 176,000 $
30 7 1395 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 27,355 5,167,041,300 Rls. 164,130 $
31 9 1395 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 59,300 4,660,282,935 Rls. 145,285 $
32 5 1395 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 589,666 4,583,537,465 Rls. 147,946 $
33 4 1395 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 41,204 4,196,812,818 Rls. 135,973 $
34 7 1395 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 99,900 4,091,234,550 Rls. 129,870 $
35 10 1395 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 169,000 3,881,207,900 Rls. 119,990 $
36 3 1395 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 322,894 3,870,528,216 Rls. 127,172 $
37 4 1395 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 306,328 3,831,268,085 Rls. 124,485 $
38 4 1395 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 410,653 3,819,621,702 Rls. 124,226 $
39 9 1395 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 90,726 3,784,374,703 Rls. 117,943 $
40 10 1395 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 85,402 3,625,486,634 Rls. 112,042 $
41 4 1395 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 97,150 3,558,500,100 Rls. 115,850 $
42 7 1395 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 12,500 3,435,468,750 Rls. 109,375 $
43 7 1395 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 254,728 3,328,143,346 Rls. 105,658 $
44 6 1395 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 328,215 3,327,706,912 Rls. 106,720 $
45 1 1395 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 12,500 3,293,493,750 Rls. 108,750 $
46 9 1395 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 327,005 3,290,757,701 Rls. 102,426 $
47 9 1395 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 139,899 3,247,567,612 Rls. 101,170 $
48 2 1395 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 122,230 3,119,131,710 Rls. 102,896 $
49 8 1395 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 40,000 3,117,135,000 Rls. 98,000 $
50 7 1395 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 336,539 3,094,419,291 Rls. 98,249 $
51 8 1395 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 163,448 3,084,718,127 Rls. 97,169 $
52 5 1395 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 291,410 2,912,136,076 Rls. 93,899 $
53 6 1395 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 125,059 2,887,992,456 Rls. 92,307 $
54 10 1395 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 235,164 2,807,890,505 Rls. 86,803 $
55 3 1395 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 274,685 2,730,966,881 Rls. 89,656 $
56 1 1395 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 42,600 2,578,152,000 Rls. 85,200 $
57 12 1395 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 60,402 2,543,111,165 Rls. 78,523 $
58 12 1395 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 60,120 2,533,714,144 Rls. 78,156 $
59 8 1395 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 110,421 2,488,742,684 Rls. 78,399 $
60 10 1395 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 20029010 رب گوجه فرنگي 42,816 2,482,176,000 Rls. 76,800 $
61 2 1395 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 24,724 2,474,355,668 Rls. 81,589 $
62 8 1395 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 209,531 2,420,579,974 Rls. 76,277 $
63 11 1395 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 20,450 2,316,453,300 Rls. 71,575 $
64 10 1395 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 39253000 پشت دري وپشت پنجره ا ي, پرده (ا زجمله پرده کرکره )و ا شياءهمانندو ملحقات آنهاا زموا دپلاستيک 17,869 2,313,606,644 Rls. 71,476 $
65 11 1395 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 100,000 2,298,142,200 Rls. 71,000 $
66 2 1395 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 213,851 2,284,364,307 Rls. 75,321 $
67 11 1395 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 20,662 2,206,726,394 Rls. 68,185 $
68 1 1395 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 60,000 2,177,784,000 Rls. 72,000 $
69 6 1395 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 63014000 پتو(غيرا زپتوي برقي)وزيرا ندا زسفري, ا زا لياف سنتتيک. 9,704 2,158,813,080 Rls. 69,480 $
70 7 1395 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 20,524 2,127,374,172 Rls. 67,729 $
71 6 1395 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 19,184 2,100,734,328 Rls. 67,144 $
72 7 1395 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 100,025 2,048,342,272 Rls. 65,016 $
73 12 1395 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 191,785 1,974,017,702 Rls. 60,896 $
74 7 1395 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 4,750 1,946,174,750 Rls. 61,750 $
75 6 1395 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 94060010 گلخانه باتجهيزا ت کامل 12,847 1,938,755,272 Rls. 61,967 $
76 7 1395 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 170,226 1,919,580,331 Rls. 61,015 $
77 9 1395 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 20029010 رب گوجه فرنگي 41,472 1,911,885,120 Rls. 59,616 $
78 4 1395 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 40,000 1,849,650,000 Rls. 60,000 $
79 3 1395 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 197,278 1,805,703,948 Rls. 59,178 $
80 7 1395 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 80,317 1,789,327,800 Rls. 56,800 $
81 9 1395 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 63019000 سايرپتوهاوزيرا ندا زهاي سفري, غيرمذکوردرجاي ديگر 9,487 1,738,687,999 Rls. 53,959 $
82 9 1395 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 52,020 1,676,396,520 Rls. 52,020 $
83 2 1395 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 135,555 1,545,075,734 Rls. 50,947 $
84 12 1395 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 22,163 1,508,286,594 Rls. 46,542 $
85 10 1395 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 94060010 گلخانه باتجهيزا ت کامل 66,248 1,501,067,058 Rls. 46,374 $
86 10 1395 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 74122000 لوا زم وا تصالات لوله کشي از آلياژهاي مس. 6,000 1,456,830,000 Rls. 45,000 $
87 11 1395 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 21,146 1,437,821,874 Rls. 44,406 $
88 5 1395 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 46,140 1,428,242,760 Rls. 46,140 $
89 3 1395 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 55,000 1,422,143,500 Rls. 46,750 $
90 11 1395 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 42,500 1,396,128,750 Rls. 43,125 $
91 12 1395 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 59,950 1,379,006,355 Rls. 42,565 $
92 9 1395 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 140,431 1,324,060,603 Rls. 41,308 $
93 5 1395 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 133,567 1,315,599,634 Rls. 42,437 $
94 1 1395 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 120,850 1,210,489,137 Rls. 39,997 $
95 5 1395 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 227,792 1,209,297,494 Rls. 39,063 $
96 9 1395 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 100,374 1,184,264,906 Rls. 36,950 $
97 8 1395 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 88,038 1,178,839,601 Rls. 37,198 $
98 7 1395 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 68029210 رخام ازسنگهاي اهكي پوليش دا ده شده شکل دا ده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 130,423 1,147,703,400 Rls. 36,360 $
99 8 1395 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 116,396 1,142,957,693 Rls. 35,996 $
100 9 1395 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 54,615 1,137,748,277 Rls. 35,500 $
مجموع کل
447,478,114,969 ريال
مجموع کل
14,222,213 دلار