آمار کل " صادرات به" کشور (فدراسيون روسيه) گمرک (منطقه ازاد بندر انزلي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 1,790,870 91,999,482,720 Rls. 2,865,392 $
2 8 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 1,476,550 74,960,266,640 Rls. 2,358,480 $
3 3 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 1,335,700 60,969,331,500 Rls. 2,003,550 $
4 10 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 954,900 49,418,359,040 Rls. 1,527,729 $
5 7 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 85269190 ---ساير دستگاههاي كمك ناوبري راديويي غير از دستگاه موقعيت ياب جهاني 3,321 40,349,298,798 Rls. 1,282,518 $
6 2 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 777,250 35,343,495,375 Rls. 1,165,875 $
7 12 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 475,550 24,480,587,753 Rls. 755,381 $
8 11 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 455,450 23,583,572,640 Rls. 728,720 $
9 7 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 465,038 23,333,257,900 Rls. 740,060 $
10 8 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 704,600 16,299,720,555 Rls. 513,046 $
11 9 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 652,450 14,809,840,602 Rls. 461,440 $
12 4 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 321,000 14,776,758,000 Rls. 481,500 $
13 12 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 196,000 13,357,254,000 Rls. 412,200 $
14 8 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 120,081 12,566,209,986 Rls. 396,267 $
15 9 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 68010000 سنگ براي سنگفرش، سنگ براي كنار پيادهکرو و سنگ به صورت لوح براي سنگفرش، از سنگ طبيعي (باستثناي سنگ لوح). 1,298,037 12,499,087,555 Rls. 389,139 $
16 10 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 115,728 12,350,384,080 Rls. 381,894 $
17 8 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 148,000 11,517,783,200 Rls. 362,600 $
18 10 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 139,250 11,039,502,775 Rls. 341,163 $
19 12 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 11,125 10,829,137,224 Rls. 334,212 $
20 4 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 84191110 ---پكيج دو منظوره (آبگرم بهداشتي وگرمايشي) 42,000 10,278,240,000 Rls. 336,000 $
21 12 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 92,498 9,791,788,013 Rls. 302,150 $
22 6 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 92,815 9,453,209,102 Rls. 302,853 $
23 7 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 410,340 9,168,897,925 Rls. 291,341 $
24 3 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 85,027 8,540,851,615 Rls. 280,589 $
25 7 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 84191110 ---پكيج دو منظوره (آبگرم بهداشتي وگرمايشي) 33,500 8,431,548,000 Rls. 268,000 $
26 12 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 68010000 سنگ براي سنگفرش، سنگ براي كنار پيادهکرو و سنگ به صورت لوح براي سنگفرش، از سنگ طبيعي (باستثناي سنگ لوح). 853,586 8,296,244,253 Rls. 255,867 $
27 10 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 352,447 8,100,911,407 Rls. 250,948 $
28 5 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 77,154 7,904,311,569 Rls. 254,608 $
29 2 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 117,841 7,143,005,448 Rls. 235,682 $
30 7 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 14049010 حنا به غيراز عصاره آن . 85,000 7,087,059,000 Rls. 225,600 $
31 3 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 84191110 ---پكيج دو منظوره (آبگرم بهداشتي وگرمايشي) 29,000 7,067,112,000 Rls. 232,000 $
32 12 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 161,795 6,814,734,778 Rls. 210,334 $
33 9 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 264,332 6,622,114,384 Rls. 206,467 $
34 4 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 65,003 6,604,759,821 Rls. 214,510 $
35 7 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 286,685 6,591,269,565 Rls. 209,767 $
36 9 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 60,422 6,410,671,483 Rls. 199,393 $
37 1 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 101,119 6,123,133,450 Rls. 202,238 $
38 9 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 624,323 5,782,842,806 Rls. 180,201 $
39 9 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 132,735 5,534,571,907 Rls. 172,581 $
40 11 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 51,322 5,480,912,461 Rls. 169,363 $
41 7 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 52,158 5,419,113,395 Rls. 172,122 $
42 10 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 84272011 سايرارابه هاي صفاف خودرو،نو،باظرفيت ده تن وبالاتر 27,000 5,260,127,520 Rls. 162,480 $
43 6 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 249,750 5,072,110,003 Rls. 162,339 $
44 2 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 189,430 5,016,760,565 Rls. 165,516 $
45 2 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 14049010 حنا به غيراز عصاره آن . 57,000 4,926,837,750 Rls. 162,450 $
46 1 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 14049010 حنا به غيراز عصاره آن . 57,000 4,917,903,000 Rls. 162,450 $
47 7 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 119,835 4,909,687,861 Rls. 155,785 $
48 5 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 100,000 4,896,812,000 Rls. 158,000 $
49 3 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 79,927 4,865,795,906 Rls. 159,854 $
50 11 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 60,000 4,759,713,000 Rls. 147,000 $
51 6 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 97,750 4,742,132,400 Rls. 152,400 $
52 11 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 200,000 4,556,796,800 Rls. 140,800 $
53 8 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 106,436 4,391,193,348 Rls. 138,367 $
54 3 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 163,910 4,244,837,321 Rls. 139,324 $
55 8 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 84191110 ---پكيج دو منظوره (آبگرم بهداشتي وگرمايشي) 16,515 4,209,739,560 Rls. 132,120 $
56 10 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 08105000 کيوي، تازه 259,596 4,195,034,145 Rls. 129,799 $
57 10 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 99,024 4,163,540,784 Rls. 128,731 $
58 1 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 80,000 3,632,550,000 Rls. 120,000 $
59 11 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 54026900 نخ ها غير مذكور ، چند لا يا کابله آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 37,083 3,600,240,138 Rls. 111,249 $
60 3 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 24011000 توتون و تنباکو با برگ دور نبريده و ساقه نبريده 143,208 3,424,949,829 Rls. 112,581 $
61 5 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 14049010 حنا به غيراز عصاره آن . 38,000 3,352,751,400 Rls. 108,300 $
62 1 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 12,500 3,293,493,750 Rls. 108,750 $
63 3 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 12,000 3,291,840,000 Rls. 108,000 $
64 8 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 08105000 کيوي، تازه 205,266 3,263,421,501 Rls. 102,633 $
65 10 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 99,610 3,140,202,134 Rls. 97,059 $
66 3 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 104,245 3,129,658,958 Rls. 102,780 $
67 2 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 121,000 3,118,844,650 Rls. 102,850 $
68 12 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 60,000 3,111,936,000 Rls. 96,000 $
69 4 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 651,319 3,090,021,253 Rls. 100,779 $
70 1 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 120,000 3,088,390,000 Rls. 102,000 $
71 6 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 7,405 2,879,182,625 Rls. 92,125 $
72 4 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 102,000 2,660,568,000 Rls. 86,700 $
73 12 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 112,500 2,587,367,800 Rls. 79,875 $
74 5 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 24011000 توتون و تنباکو با برگ دور نبريده و ساقه نبريده 78,371 2,425,895,934 Rls. 78,371 $
75 3 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 20,000 2,134,020,000 Rls. 70,000 $
76 5 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 14049020 وسمه 19,000 2,064,492,500 Rls. 66,500 $
77 10 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 60,500 1,973,726,052 Rls. 61,102 $
78 5 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 7,300 1,917,965,500 Rls. 62,050 $
79 12 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 14049010 حنا به غيراز عصاره آن . 57,000 1,846,914,000 Rls. 57,000 $
80 9 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 14049010 حنا به غيراز عصاره آن . 57,000 1,827,990,000 Rls. 57,000 $
81 12 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 21031000 سس سويا 45,323 1,690,003,728 Rls. 52,122 $
82 9 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 68029390 ساير سنگ خارا بغير از پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري وحکاکي نشده 167,946 1,597,261,680 Rls. 49,680 $
83 9 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 08105000 کيوي، تازه 99,510 1,594,660,110 Rls. 49,755 $
84 9 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 20,000 1,569,813,000 Rls. 49,000 $
85 8 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 47,000 1,521,408,600 Rls. 47,800 $
86 12 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 24011000 توتون و تنباکو با برگ دور نبريده و ساقه نبريده 39,877 1,421,304,009 Rls. 43,865 $
87 5 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 52,690 1,384,350,715 Rls. 44,787 $
88 6 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 12,320 1,347,629,360 Rls. 43,120 $
89 8 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 91,788 1,305,044,271 Rls. 41,043 $
90 4 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 38,000 1,271,106,000 Rls. 41,400 $
91 12 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 68029390 ساير سنگ خارا بغير از پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري وحکاکي نشده 129,341 1,269,784,037 Rls. 39,182 $
92 8 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 60,450 1,248,782,724 Rls. 39,292 $
93 11 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 14049010 حنا به غيراز عصاره آن . 38,000 1,229,870,000 Rls. 38,000 $
94 11 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 853,572 1,105,512,312 Rls. 34,143 $
95 11 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 84,586 1,079,119,325 Rls. 33,343 $
96 11 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 14049090 ساير محصولات نباتي يغيراز حناووسمه غير مذكور درجاي ديگر . 20,000 1,074,418,400 Rls. 33,200 $
97 8 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 14049090 ساير محصولات نباتي يغيراز حناووسمه غير مذكور درجاي ديگر . 20,000 1,054,166,400 Rls. 33,200 $
98 9 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 20029010 رب گوجه فرنگي 18,720 1,053,266,760 Rls. 32,760 $
99 12 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 08062050 آفتابي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 20,000 1,037,312,000 Rls. 32,000 $
100 10 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 08062050 آفتابي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 20,000 1,034,240,000 Rls. 31,972 $
مجموع کل
883,005,130,143 ريال
مجموع کل
27,964,563 دلار