آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (منطقه ازاد بندر انزلي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1395 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 8,642 647,077,822,050 Rls. 20,934,255 $
2 2 1395 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 283,623 40,286,463,432 Rls. 1,328,410 $
3 6 1395 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 376,399 38,671,430,551 Rls. 1,238,401 $
4 6 1395 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 508,564 37,569,191,901 Rls. 1,202,362 $
5 7 1395 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 495,681 36,828,848,862 Rls. 1,170,508 $
6 3 1395 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 348,836 35,056,020,876 Rls. 1,151,159 $
7 12 1395 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 313,403 33,857,766,317 Rls. 1,044,843 $
8 9 1395 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 295,523 31,351,921,842 Rls. 976,226 $
9 11 1395 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 289,604 30,801,293,637 Rls. 951,689 $
10 9 1395 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 282,164 30,150,304,515 Rls. 938,897 $
11 4 1395 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 293,289 29,664,279,701 Rls. 964,730 $
12 5 1395 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 265,516 26,938,081,462 Rls. 869,474 $
13 8 1395 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 296,835 26,264,651,028 Rls. 826,965 $
14 10 1395 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 243,504 26,034,812,562 Rls. 805,019 $
15 7 1395 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 238,086 24,713,659,649 Rls. 785,683 $
16 2 1395 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 22,210 23,106,471,432 Rls. 761,592 $
17 2 1395 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 277,577 22,438,615,522 Rls. 740,308 $
18 5 1395 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 265,611 22,060,429,063 Rls. 712,057 $
19 10 1395 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 204,539 21,554,920,318 Rls. 666,858 $
20 12 1395 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 196,297 20,704,513,345 Rls. 638,989 $
21 8 1395 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 190,638 19,976,085,531 Rls. 629,106 $
22 11 1395 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 176,730 18,542,018,969 Rls. 572,851 $
23 12 1395 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 16,470 18,291,336,000 Rls. 564,375 $
24 3 1395 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 161,273 14,740,468,840 Rls. 484,129 $
25 3 1395 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 10,775 13,328,690,640 Rls. 437,293 $
26 1 1395 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 147,612 12,888,892,852 Rls. 425,715 $
27 4 1395 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 135,961 11,916,926,008 Rls. 387,895 $
28 8 1395 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 40151930 دستكش کارگري وصنعتي 45,353 11,865,077,640 Rls. 373,680 $
29 2 1395 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 19053200 ويفل ها و ويفرها 187,648 10,258,879,077 Rls. 338,389 $
30 3 1395 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 19053200 ويفل ها و ويفرها 181,299 10,021,401,091 Rls. 329,151 $
31 4 1395 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 1,080,000 9,911,160,000 Rls. 324,000 $
32 1 1395 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 19053200 ويفل ها و ويفرها 178,197 9,723,533,095 Rls. 321,181 $
33 4 1395 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 7,693 8,751,256,960 Rls. 284,224 $
34 7 1395 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 19053200 ويفل ها و ويفرها 150,719 8,563,408,142 Rls. 272,179 $
35 5 1395 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 19053200 ويفل ها و ويفرها 144,930 8,122,187,096 Rls. 262,144 $
36 9 1395 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 80,635 7,512,030,891 Rls. 233,851 $
37 9 1395 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 19053200 ويفل ها و ويفرها 120,911 7,106,795,827 Rls. 221,275 $
38 12 1395 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 40151930 دستكش کارگري وصنعتي 26,000 7,091,162,800 Rls. 218,800 $
39 4 1395 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 19053200 ويفل ها و ويفرها 127,365 7,038,031,179 Rls. 229,258 $
40 6 1395 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 19053200 ويفل ها و ويفرها 117,986 6,657,544,298 Rls. 213,332 $
41 1 1395 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 63,682 6,362,203,785 Rls. 210,151 $
42 6 1395 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 124,337 6,316,274,141 Rls. 202,206 $
43 5 1395 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 64,915 5,834,597,973 Rls. 188,259 $
44 1 1395 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 34011190 صابون ومحصولات وفرآورده هاي آلي تاانسيواكتيف به شكل شمش ،ميله ،چونه ،تكه يابه اشكال قالبي وكاغذ براي مصارف پاكيزگي وطبي غير از رديفهاي10 340111 لغايت 34011150 12,186 5,727,995,378 Rls. 189,374 $
45 8 1395 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 61,225 5,630,172,641 Rls. 177,554 $
46 5 1395 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 60,141 5,589,188,376 Rls. 180,426 $
47 11 1395 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 59,322 5,568,607,492 Rls. 172,040 $
48 3 1395 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 111,397 5,543,240,389 Rls. 182,139 $
49 7 1395 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 60,639 5,538,457,951 Rls. 175,855 $
50 12 1395 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 550,000 5,344,680,000 Rls. 165,000 $
51 6 1395 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 40151930 دستكش کارگري وصنعتي 20,500 5,211,500,256 Rls. 166,752 $
52 5 1395 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 95,331 5,191,480,263 Rls. 167,499 $
53 12 1395 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 54,484 5,120,868,006 Rls. 158,007 $
54 2 1395 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 57,703 5,058,761,014 Rls. 166,917 $
55 11 1395 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 4,673 5,048,698,534 Rls. 156,007 $
56 12 1395 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 19053200 ويفل ها و ويفرها 80,791 5,003,224,451 Rls. 154,424 $
57 8 1395 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 19053200 ويفل ها و ويفرها 85,412 5,001,245,212 Rls. 157,214 $
58 12 1395 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 45,326 4,848,934,032 Rls. 149,576 $
59 2 1395 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 95,739 4,643,558,601 Rls. 153,182 $
60 10 1395 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 49,039 4,600,473,251 Rls. 142,217 $
61 8 1395 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 5,461 4,547,934,216 Rls. 143,233 $
62 4 1395 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 49,994 4,444,519,348 Rls. 144,986 $
63 10 1395 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 83,842 4,364,693,564 Rls. 135,048 $
64 6 1395 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 45,470 4,121,404,191 Rls. 131,861 $
65 12 1395 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 76,392 3,960,579,642 Rls. 122,228 $
66 1 1395 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 44,696 3,924,039,505 Rls. 129,624 $
67 3 1395 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 40,162 3,671,088,043 Rls. 120,487 $
68 10 1395 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 19053200 ويفل ها و ويفرها 60,628 3,534,511,700 Rls. 109,350 $
69 9 1395 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 65,265 3,420,028,668 Rls. 106,453 $
70 3 1395 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 38,723 3,417,617,800 Rls. 112,301 $
71 4 1395 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 65,709 3,235,100,146 Rls. 105,135 $
72 11 1395 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 19053200 ويفل ها و ويفرها 54,515 3,224,456,778 Rls. 99,615 $
73 6 1395 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 32,400 3,034,613,175 Rls. 97,175 $
74 11 1395 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 04029900 شيروخامه شيرتغليظ شده، شيرين شده (باستثناي شکل جامدآن ) 30,375 2,949,035,850 Rls. 91,125 $
75 1 1395 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 60,347 2,923,708,757 Rls. 96,551 $
76 9 1395 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 44,000 2,882,016,483 Rls. 89,959 $
77 8 1395 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 56,460 2,873,588,022 Rls. 90,336 $
78 12 1395 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 04029900 شيروخامه شيرتغليظ شده، شيرين شده (باستثناي شکل جامدآن ) 27,675 2,690,581,050 Rls. 83,025 $
79 10 1395 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 40151930 دستكش کارگري وصنعتي 9,700 2,655,123,840 Rls. 82,080 $
80 9 1395 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 73,370 2,473,208,262 Rls. 76,962 $
81 7 1395 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 48,906 2,465,263,450 Rls. 78,251 $
82 1 1395 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 25,518 2,317,824,025 Rls. 76,556 $
83 11 1395 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 40,440 2,290,917,714 Rls. 70,777 $
84 12 1395 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 20,712 2,043,569,472 Rls. 63,042 $
85 3 1395 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 22,200 2,027,237,400 Rls. 66,600 $
86 5 1395 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 216,000 2,004,523,200 Rls. 64,800 $
87 1 1395 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 54026900 نخ ها غير مذكور ، چند لا يا کابله آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 21,600 1,961,820,000 Rls. 64,800 $
88 9 1395 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 40151930 دستكش کارگري وصنعتي 7,500 1,895,880,168 Rls. 58,968 $
89 3 1395 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 119,700 1,823,691,600 Rls. 59,850 $
90 10 1395 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 84191110 ---پكيج دو منظوره (آبگرم بهداشتي وگرمايشي) 5,100 1,818,612,800 Rls. 56,200 $
91 10 1395 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 54,400 1,803,132,800 Rls. 55,790 $
92 4 1395 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 18,100 1,671,897,000 Rls. 54,300 $
93 2 1395 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 18,224 1,656,748,751 Rls. 54,674 $
94 10 1395 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 76151010 --- رادياتور مربوط به سيستم حرارت مركزي 8,300 1,522,326,200 Rls. 47,050 $
95 5 1395 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 1,503 1,400,470,995 Rls. 45,111 $
96 7 1395 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 04029900 شيروخامه شيرتغليظ شده، شيرين شده (باستثناي شکل جامدآن ) 13,500 1,272,105,000 Rls. 40,500 $
97 11 1395 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 15,804 1,256,194,743 Rls. 38,815 $
98 2 1395 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 72,300 1,141,133,850 Rls. 37,650 $
99 3 1395 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 108,000 1,071,603,000 Rls. 35,100 $
100 3 1395 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 39201030 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ شده 8,760 1,066,582,560 Rls. 35,040 $
مجموع کل
1,637,481,930,515 ريال
مجموع کل
52,517,460 دلار