آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (منطقه ازاد بندر انزلي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1395 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 54026900 نخ ها غير مذكور ، چند لا يا کابله آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 139,285 13,517,631,525 Rls. 417,855 $
2 4 1395 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 54026900 نخ ها غير مذكور ، چند لا يا کابله آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 116,490 10,738,403,850 Rls. 349,470 $
3 2 1395 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 54026900 نخ ها غير مذكور ، چند لا يا کابله آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 118,020 10,738,030,920 Rls. 354,060 $
4 8 1395 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 318,665 9,122,627,157 Rls. 286,547 $
5 1 1395 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 69,854 8,299,825,380 Rls. 274,428 $
6 1 1395 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 54026900 نخ ها غير مذكور ، چند لا يا کابله آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 59,240 5,377,807,200 Rls. 177,720 $
7 7 1395 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 54026900 نخ ها غير مذكور ، چند لا يا کابله آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 47,740 4,513,864,740 Rls. 143,220 $
8 8 1395 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 87088011 ----كمك فنر براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 9,580 3,046,152,600 Rls. 95,800 $
9 11 1395 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 84,320 3,001,948,818 Rls. 92,752 $
10 12 1395 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 40151930 دستكش کارگري وصنعتي 8,200 2,477,968,848 Rls. 76,464 $
11 12 1395 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 54026900 نخ ها غير مذكور ، چند لا يا کابله آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 23,955 2,329,575,840 Rls. 71,865 $
12 8 1395 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 54026900 نخ ها غير مذكور ، چند لا يا کابله آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 24,240 2,302,751,520 Rls. 72,720 $
13 4 1395 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 66,860 2,259,679,290 Rls. 73,546 $
14 10 1395 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 74081900 مس تصفيه شده غير مذكور 10,117 1,971,011,606 Rls. 60,984 $
15 7 1395 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 57,930 1,901,558,550 Rls. 60,270 $
16 12 1395 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 48,500 1,728,913,450 Rls. 53,350 $
17 9 1395 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 48,335 1,589,202,795 Rls. 49,591 $
18 8 1395 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 87084040 اجزاء وقطعات رديف 87084020 4,690 1,491,279,300 Rls. 46,900 $
19 3 1395 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 24031100 تنباكوي قليان مشخص شده در يادداشت 1 رديف فرعي اين فصل 7,200 987,552,000 Rls. 32,400 $
20 2 1395 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 27,060 902,713,482 Rls. 29,766 $
21 10 1395 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 24,800 882,453,440 Rls. 27,280 $
22 5 1395 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 18,180 562,743,720 Rls. 18,180 $
23 6 1395 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 13,400 458,929,900 Rls. 14,740 $
مجموع کل
90,202,625,931 ريال
مجموع کل
2,879,908 دلار
[1]